Search form

Mateo 5:37

37Eero pamatawithatantzi. Imaperotatyaarika pantero pikantayetziri, ari pinkante: ‘Jee, nimatero.’ Eerorika pantziro, apatziro pinkante: ‘Eero nimatziro.’ Tema te okameethatzi poshekyeero piñaane.”