Search form

Mateo 5:43

43Piyotaiyironi eeroka ikantaitakeri pairani:

Pineshironkateri powawiiroki. Iriima ikaatzira kishimiri, pinkisheri irirori.