Search form

Mateo 5:45

45Iroowa ikowakagaitakeriri itomintayetaari Ashitairi Inkitesatzi. Iriitake wetsikakeriri ooryaatsiri, oorentakotziriri maawoini atziri: kameethashireri, eejatzi kaariperoshireri. Iri wetsikakerori eejatzi inkani, rowariiniri maawoini atziri: kameethashireri, eejatzi kaariperoshireri.