Search form

Mateo 6

Ikenkithatakotziri Jesús pashitantatsiri

1“Pipakagairo powapeyimotari atziripaini pantayetziro pinkameethashiretantaiyaarime. Eekerorika pantatyeero, tekaatsi ripinataimiri Ashitairi Inkitesatzi.

2Arika pimpashitantya, te okameethatzi pinkantante: ‘Nopashitantaka naaka.’ Iroowa rametari owapeyimotantaneri, ikowi irirori impinkathaiterime. Eenitatsirika pinkathatakerine jirika, iro iñaamatsitantyaawori irirori iñaapinkathataiterime. 3Arika pamitakoteri ashironkainkari, eero pikamantziri itsipapaini, + 4managa onkantya okaatzi pipashitantakari. Riyotake Pawa irirori, iri pinataimine.”

Ikenkithatakotziro Jesús amanamanaataantsi

(Lc. 11.2-4)

5“Arika pamanamanaatyaari Pawa, te opantawo poshiyakotyaari shamewaitatsiri. Ikatziyapiinta irirori rapatotapiintaitaga, ikatziya eejatzi niyankineki nampitsi, iñaantyaariri isheninka. Ari iñaamatsiwetakawo irirori iñaapinkathaiterime. Imaperotatya. 6Irooma eeroka, arika pamaña, pashitakotya apaniroini pipankoki pinkowakoteri Ashitairi tsipatakemiri apaniroini. Iri ñiimiri apaniroini, ari ineshironkatakemi, irijatzi pinataimine.

7Arika pamaña, te ompantyaawo papiipiintero piñaane okaatzi pikantakeri. Iroowa rametari kaari asheninkata aakapaini. Roshiyakaatzi rapiipiintawetawowa riñaane ari inkemakeri Pawa. 8Paamaiya poshiyakotarikari eeroka. Tekera pinkowakotanakeriita Ashitzimiri koityiimotzimiri, riyotzitakawo irirori maawoini. 9Jiroka pinkante pamaña eeroka:

Ashitanarí, nampitawori inkiteki,

Tasorentsi pini eeroka.

10Pimpinkathariwentaina naaka.

Pantakainawo jaka kipatsiki okaatzi pinintakaanari eeroka,

Poshiyakagainari inkiteweri, pantakairi irirori maawoini pinintakairiri.

11Pimpapiintena koityiimotanari noyaari.

12Pimpeyakotakagainawo nokaariperoshirewaitake,

Tema nimatakero naaka, nopeyakotairi owaariperoshiretakenari.

13Eero pishinetana iñaantaitena, inkowaite rantakaitenawo kaariperori.

Ari pinkantaitaatyeero pimpinkathariwentantai. Ari pinkantaitaatyeero oshekitzimotemi pishintsinka, eejatzi powaneenkawo. Ari onkantaitaatyeeyaani.

14Arika pimpeyakotairi atziri kishimiri, ari impeyakotaimi eejatzi eeroka Ashitairi Inkitesatzi. 15Irooma eerorika pipeyakotairi eeroka atziri kishimiri, eerowa ipeyakotzitaimi Ashitairi irirori.”

Ikenkithatakotziro Jesús tziwentaantsi

16“Arika pitziwentya pinkenkithashiretakoteri Pawa, eero pikamantantayetzi, pinkante: ‘Nitziwentatyaari Pawa.’ Paamaiya poshiyarikari owapeyimotantaneri. Ritziwentapiintaweta irirori, mantsiya ikantayeta ipooki riyotantaityaariri ritziwentatya. Iro iñaamatsitantyaawori irirori impinkathawentaiteri. Imaperotatya. 17Irooma eeroka arika pitziwentyaari Pawa pinkenkithashiretantyaariri, pinkiwawootya, pinkishitya kameetha, 18eero riyotantaitzimi pitziwentatya. Apatziro riyotemi Ashitairi Inkitesatzi, iri pinataimine.”

Ikenkithatakotziro Jesús inkitesato ashaagawontsi

(Lc. 12.32-34)

19“Te opantawo pashaagantashiwaitya jaka kipatsiki, owana ipathayi, ari ipiyotari koshintzi. 20Iro kameethatatsi pantayetanairo piñaantaiyaawori pisaikai kameetha inkiteki. Oshiyawaityaawo pashaagantaatyeeyaame inkiteki tsika te ipathaanetapai, te itzimapai eejatzi koshintzi. 21Tsikarika pashaagantaka, ari pinkenkithashiretapiintero.”

Ikenkithatakotziri Jesús ootamentotsi

(Lc. 11.33-36)

22“Kameetharika onkantya poki, piñaantawo kameethaini, oshiyawo pinkoñeetyaakotaatyeeme. + 23Terika opantawo poki, eero piñaantawo kameethaini, oshiyakawo pintsirenikitakotatyeeme.” +

Ikenkithatakotziro Jesús ashaagantaantsi

(Lc. 16.13)

24“Tekaatsi materone rantawaiteniri apite imperatantaneri. Tema apaani inkowaperote rimonkaateniri rimperatariri, iriima itsipa, inkisaneentanakeri. Ari ikantari eejatzi: Tekaatsi materone ranteniri Pawa ikowakaantziri irirori, arika inkenkithashiretakotero eejatzi ashaagawontsi roshiyakaantanakero iroorikame imperatyaarine.”

Ikenkithatakotziro Jesús kantzimoshiretaantsi

(Lc. 12.22-31)

25“Pinkeme nonkante: Te opantawo onkantzimoshirewaitemi pinkante: ‘¿Oitaka noyaari, oitaka nireri, oitaka nonkithaatyaari?’ Eenitatsi otsipa ankenkithashiretapiintairi añaamentoki, iro kowaperotachari, anairo okaatzi owayetapiintari, okaatzi akithaayetapiintari eejatzi. 26Thame ankenkithashiretakoteri tsimeryaanipaini. Te riyotziro impankite royaari, te riwetsiki ipanko rowaantyaawori iwankire. Iri kantzimaitacha Pawa, ipayetapiintakeri rowanawo. Aaka rimaperotzi retakotai Pawa. 27Arika onkantzimoshirewaitemi ¿arima pinkantakero powawineentawairo posarentsite? 28Thame ankenkithashiretakotero inchateyakipaini, te añiiro antawainete, te ontyagaanta onkithaatyaari. Temaita okantzimoshirewaitawo, onkante: ‘¿Oitaka nonkithaatyaari?’ + 29Owaneenkata kameetha, anairo rowaneenkawo Salomón, pinkathariwetachari pairani. 30Iri Pawa owaneenkayetzirori. Okantaweta eepichokiini añaawetawo owaneenkatapainta, iro osamani, tekaatsi pantyaawone arika onkamateyatanake, tema richekaitakero, ritagaitakero. ¿Eeroma ikempoyaawentzimi eeroka Pawa? Aritake, eero pikisoshiretzi. 31Ataama okantzimoshirewaitakemi, pikantzi: ‘¿Oitaka noyaari, oitaka nireri, oitaka nonkithaatyaari?’ 32Apatziro okantzimoshirewaitari kaari kemisantatsine. Irooma eerokapaini, riyotakoyetzimiro Ashitairi Inkitesatzi oitarika koityiimotzimiri. 33Iro kowaperotacha pithotyaakotairi impinkathariwentaimi, pithotyaakotairi eejatzi rowameethashiretaimi, irojatzi piñaantaiyaawori impayetaimiro okaatzi koityiimoyetzimiri.

34Arira okanta, eero okantzimoshirewaitzimi oitarika awishimotemine inkaamani. Tema okaatzi awishimoyetzimiri jiroka kiteesheri iroñaaka, irootake pawentaantaariri.”