Search form

Mateo 6:16

Ikenkithatakotziro Jesús tziwentaantsi

16“Arika pitziwentya pinkenkithashiretakoteri Pawa, eero pikamantantayetzi, pinkante: ‘Nitziwentatyaari Pawa.’ Paamaiya poshiyarikari owapeyimotantaneri. Ritziwentapiintaweta irirori, mantsiya ikantayeta ipooki riyotantaityaariri ritziwentatya. Iro iñaamatsitantyaawori irirori impinkathawentaiteri. Imaperotatya.