Search form

Mateo 6:17

17Irooma eeroka arika pitziwentyaari Pawa pinkenkithashiretantyaariri, pinkiwawootya, pinkishitya kameetha,