Search form

Mateo 6:26

26Thame ankenkithashiretakoteri tsimeryaanipaini. Te riyotziro impankite royaari, te riwetsiki ipanko rowaantyaawori iwankire. Iri kantzimaitacha Pawa, ipayetapiintakeri rowanawo. Aaka rimaperotzi retakotai Pawa.