Search form

Mateo 6:32

32Apatziro okantzimoshirewaitari kaari kemisantatsine. Irooma eerokapaini, riyotakoyetzimiro Ashitairi Inkitesatzi oitarika koityiimotzimiri.