Search form

Mateo 6:33

33Iro kowaperotacha pithotyaakotairi impinkathariwentaimi, pithotyaakotairi eejatzi rowameethashiretaimi, irojatzi piñaantaiyaawori impayetaimiro okaatzi koityiimoyetzimiri.