Search form

Mateo 6:8

8Paamaiya poshiyakotarikari eeroka. Tekera pinkowakotanakeriita Ashitzimiri koityiimotzimiri, riyotzitakawo irirori maawoini.