Search form

Mateo 7:11

11Petakotari eeroka pitomipaini, kaariperoshireri pinaweta. Iri maperotzirori Ashitairi Inkitesatzi, retakotari irirori maawoini amanayetariri.