Search form

Mateo 7:12

12Arika pinkowe retakoitemi, petawakyaawo eeroka petakotantya. Iro okantakotziri Inintakaantaitanewo, irojatzi ikantakeri pairani Kamantantaneri.”