Search form

Mateo 7:15

Ikenkithatakotziri Jesús thairi

(Lc. 6.43-44)

15“Pinkyaaryootaiyeni, ramatawitzimikari oshiyawetariri Kamantantaneri, roshiyakotapaakyaari oweja te ikatsimatanetzi. Iro kantzimaitacha kaariperoshireri rinatzi, roshiyakari owantaneri.