Search form

Mateo 7:22

22Arika nompinkatharitai paata nompiyotairi maawoini atziri. Eenitatsi kantayetainane: ‘Nowinkatharité, naakotakemi piwairo naaka nokenkithatakoyetzimi. Naakotakemi piwairo nowawisaakotziri raagayetziri peyari. Ari nokantayetziri eejatzi nosheninka: Iro nitasonkawentantariri naakotzirira iwairo Jesús.’