Search form

Mateo 7:25

25Oparyaaweta antawoite inkani, amaaniwetaka. Otampyaawetaka shintsiini, ookantawetapaakawo pankotsi, te aawiiro. Tema owatzikakitya kameethaini shirantaaki.