Search form

Mateo 7:5

5Poshiyakari owapeyimotantaneri. Petawakyaawo eeroka paawairo inchato otzikaakemiri, paminantanaiyaari kameetha paantaiyaanariri tyaakitzitachari itsipa.