Search form

Mateo 7:6

6Te ipaitapiintziri otsitzi wathatsi tasorentsitatsiri. Te ipaitziri eejatzi chancho poreryaayetatsiri, ari roipatsitakero raatzikawaitero. Tera ipaitziri ikowawetari, osheki inkatsimate, ari ratsikantake.”