Search form

Mateo 8:1

Retsiyatakotakagairi Jesús imatane pathaawontsi

(Mr. 1.40-45; Lc. 5.12-16)

1Ikanta roirinkaawo Jesús ikenkithatakera tonkaariki, royaatairi osheki atziri.