Search form

Mateo 8:17

17Irojatzi imonkaatantakari ikenkithatakotakeri pairani Kamantantaneri Isaías, ikantake:

Iri aanakerori amantsiyare,

Irijatzi aanakerori okaatzi akemaatsiyetari.