Search form

Mateo 8:21

21Ari ikantanake apaani riyotaanewo: “Yotaanarí, nokowawetaka naaka noyaatanakemi, iro kantzimaitacha nokowi noñaanairi nopaapate nonkitatanairi, ari noyaatemiri.”