Search form

Mateo 8:32

32Rakanakeri Jesús, ikantziri: “Piyaate peyari.” Jatanake peyaripaini chanchoki, raagapaakeri, irojatzi rishiyantaiyanakarini impeetaki, mitagaiyapaakeni maawoini inkaareki, thonkaiyakani ripiinkake.