Search form

Mateo 8:33

33Ikanta iñaakeri saikawentziriri, shiyaiyanakani. Jatake nampitsiki, ikamantapaakeri maawoini atziri okaatzi iñaakeri.