Search form

Mateo 8:34

34Irojatzi riyaatashitaitantanakariri Jesús, ikantaitapaakeri: “Te nokowaiyini pisaike nonampiki, pamine tsika pinkene.”