Search form

Mateo 9:12

12Ikemawake Jesús, ikantanake irirori: “Arika imantsiyate atziri ripokashitziri aawintantzinkari, iriima atziri kaari mantsiyatatsi tekaatsi inkowe irirori.