Search form

Mateo 9:13

13Ontzimatye pinkenkithashiretero Inintakaantanewo Pawa, kantatsiri:

Te apa nonkoweri pamayetainari pipira pitagainari.

Iro nokowaperotairi pineshironkayetairi pisheninka.

Te apa nipokashiteri kameethashireri nonkaimashiretairi, tema nipokashitatziiri kaariperoshireri nonkaimashiretairi rookairo kaariperori.”