Search form

Mateo 9:2

2Ari ramaitakeniri kisopookiri, inatakoitakeri shitashintsiki romaryaantapiintari. Riyoshiretawakeri Jesús atziripaini natakotakeriri, riñaanatawakeri mantsiyari, ikantziri: “Thaamentashire pinkantya notomi, ari netsiyatakotakagaimi, ipeyakoitaimiro pikaariperoshirewetakaga.”