Search form

Mateo 9:20

20Okanta apaani mantsiyatatsiri tsinane, osheki osarentsi osokaawaitaka, tzimakotake 12 osarentsi, okenashitapaakeri itaapiiki Jesús, iterotakero opatzikaakiki iithaare.