Search form

Mateo 9:6

6Iroñaaka piyoteri jirika Itomi Atziri oshekitzimotziri ishintsinka, ipeyakotairi kaariperoshirewetachari.” Ripithokashitanakari mantsiyari, ikantziri: “Pinkatziye, paanairo pomaryaantawetari, piyaatai pipankoki.”