Search form

James 1

1niya James, otatoskēyākana kisē-manitow mīna kā‑tipēyihcikēt Jesus Christ. hāw, kitatamiskātināwāw kiyawāw kisē-manitow otiyinīma nanānis kā‑kī-itāmoyēk misiwēskamik.

tāpowakēyihtamowin mīna iyinīsiwin

2nitōtēmitik, mitoni miywēyihtamōhkēk nakiskamēko nanātohk nayēhtāwipayiwina. 3kikiskēyihtēnāwāw āta ē‑kotēyimikoyēk anima kā‑tāpowakēyihtamēk, ēwako ohci ayiwāk kā‑sāsīpēyihtamēk. 4kēhcināhok tāpitawi kita-sāsīpēyihtamēk, ēkosi mitoni kwayask kika-itātisināwāw, kākikē kika-miywātisināwāw, namōya kīkway kika-nōhtēpayināwāw. 5kīspin nikotwāw kiyawāw ohci namōya ēkwayikohk iyinīsiw, kita-kī-natotamawāt kisē-manitowa, kita-miyikowisiw ayisk wēyōci-mēkiw ēkwa kisēwātotawēw kahkiyaw awiya. 6māka ayamihāyēko piko kita-kēhcināhoyēk ē‑tāpwēhtawāyēk kisē-manitow. awiyak ēkāya ē‑kēhcināhot ēwako wiya tāpiskōc kā‑mamahkāskāk kihcikamiy itē ē‑isi-yōtik ēkotē isi itakotēw nipiy. 7-8ayisk kīspin ayisiyiniw tāpitawi namōya kī‑kīsēyihtam ēkwa namōya ē‑kiskēyihtahk tānisi ka‑itōtahk, namōya kita-kī-pakosēyimot kīkway kita-miyikot kā‑tipēyihcikēyit.

okitimākisiwak mīna owēyōtisiwak

9aniki otayamihāwak āta ē‑kitimākisicik kita-kī-miywēyihtahkik ayisk kisē-manitowa ē‑itēyimikocik ē‑kistēyimikocik. 10ēkwa kā‑wēyōtisicik otayamihāwak kita-kī-miywēyihtahkik ispī kisē-manitowa ē‑tapahtinihtikocik. ayisk kā‑wēyōtisit ayisiyiniw kita-mēscipayiw tāpiskōc pakwaci-wāpikwaniy. 11ayisk kā‑pē-sākāstēk ati-kisāstēw ēkwa pāstēwa maskosiya, wāpikwaniya pahkihtinwa, ēkwa namōya ayiwāk miyonākwanwa. ēkosi wīsta ē‑wēyōtisit ayisiyiniw kita-ati-misiwanātisiw ē‑mēkwā-itasihcikēt.

maci-kotēyimikowin

12sawēyihtākosiw ayisiyiniw ēkāya kā‑pōnihtāt otāpwēhtamowin āta ē‑nayēhtāwipayit, ayisk kotēyimikowin namōya sākōcihik, ēkosi kita-kaskihtamāsow anima pimātisiwin kisē-manitow kā‑kī-asotamawāt anihi kā‑sākihikot. 13ispī awiyak ē‑kotēyimiht kita-maci-tōtahk, namōya kita-kī-itwēw, “kisē-manitow nikotēyimik ka‑maci-tōtamān.” kisē-manitow namwāc kotēyimik maci-kīkway ēkwa namōya awiya kotēyimēw kita-maci-tōtamiyit. 14māka ayisiyiniw kotēyimāw ispī ē‑wēpihikot mīna ē‑tasōhikot otakāwātamowin kita-maci-tōtahk. 15kā‑akāwātamāk ēkota ohcīmakanwa maci-tōtamowina, tāpiskōc ē‑nihtāwikihtāt macātisiwin. ēkwa ē‑kīsi-ohpikihk ati-nipahikonaw.

16nitōtēmitik kā‑sākihitakok, ēkāya kika-wayēsihikawināwāw. 17kahkiyaw miyo-mēkiwina mīna mitoni kwayask kīkwaya kimiyikowisinānaw kihci-kīsikohk ohci, mīna ohci kisē-manitow, ana kā‑kī-osīhtāt kā‑wāsēyāhki kīsikohk. namōya wīhkāc pītos itātisiw, namōya ka‑wanitipiskāw ayisk namōya wīhkāc ka‑kwēskīstākonaw. 18kisē-manitow ohci otēyihtamowin wiya kinawasōnikonaw kēhciwāk kā‑tāpwēmakaniyik otitwēwinihk ohci, ēkosi kita-nīkānakisoyahk ispīhci anihi kahkiyaw kā‑kī-osīhāt.

natohtamowin ēkwa tōtamowin

19hāw, nitōtēmitik kā‑sākihitakok, kanokiskisik ōma, kahkiyaw awiyak kita-natohtam kwayask, mīna pa‑pēyāhtak kita-pīkiskwēw, mīna kita-sīpiyawēsiw. 20ayisiyiniw kisiwāsici, namōya nahēyihtamihēw kisē-manitowa okwayaskātisiwiniyiw. 21ēkosi māka, pōnihtāk kahkiyaw kīkway kā‑wīnēyihtākwahk mīna kahkiyaw macātisiwin. tapahtēyimisok mīna nanahihtamok kisē-manitow otitwēwin kā‑kī-astāt kitēhiwāhk, ēwako ka‑wī-pimācihikonāwāw.

22ēkāwiya wayēsihisok tēpiyāhk kā‑pēhtamēk otitwēwin, māka mīna piko kita-ay-itōtamēk kā‑itastēk. 23ayisk kīspin awiyak ē‑pēhtahk otitwēwin, māka namōya ē‑pimitisahahk, tāpiskōc anima awiyak ē‑wāpamot wāpamonihk, 24ē‑kī-kitāpamisot, ē‑ati-sipwēhtēt, sēmāk wanikiskisiw tānisi ē‑isinākosit. 25māka awiyak ē‑kitāpahtahk kwayask kā‑miywastēk wiyasiwēwin, ēwako kā‑ohci-paspīyit ayisiyiniwa, ēkwa ēwako ē‑pimitisahahk, ēwako ayisiyiniw namōya piko pēhtam ēkwa wanikiskisiw māka tōtam ē‑itastēyik wiyasiwēwinihk -- kisē-manitow kita-sawēyihtam kahkiyaw kīkway kā‑tōtahk.

26ē‑itēyihtamēk cī ē‑ayamihēwātisiyēk? kīspin namōya kikitēyihtēnāwāw ē‑isi-pīkiskwēyēk, namōya nānitaw itāpatan ē‑ayamihēwātisiyēk, kiwayēsimisonāwāw. 27ēwako ōma kisē-manitow ohtāwīmāw kā‑isi-nitawēyihtahk ayamihāwin, kita-kanātaniyik mīna kita-tāpwēyihtākwaniyik: kita-nākatohkēyēk kīwāci-awāsisak ēkwa mōsiskwēwak kā‑nayēhtāwipayicik, ēkwa ka‑nākatēyimisohk ēkāya kika-wanitisahikonāwāw kīkway ōta askīhk.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index