Search form

Luke 11

Jesus kiskinohamākēw ayamihāwin

(Matthew 6.9-13; 7.7-11)

1pēyakwanohk pēyak kīsikāw, Jesus kī‑ayamihāw. ē‑kīsi-ayamihāt, pēyak anihi okiskinohamawākana kī‑itik, “kā‑tipēyihcikēyan, kiskinohamawinān ka‑isi-ayamihāyāhk tāpiskōc John kā‑kī-isi-kiskinohamawāt okiskinohamawākana.” 2Jesus itēw, “ka‑ayamihāyēk ōmisi itwēk:

nohtāwīnān,

kita-wī-kihcēyihtākwan kiwīhowin.

mahti ta‑wī-otihcipayiw kitipēyihcikēwin.

3miyinān tahto kīsikāw ka‑ohci-pimātisiyāhk.

4ēkwa pōnēyihtamawinān anihi niwanitōtamowinināna,

tāpiskōc nīstanān kā‑isi-pōnēyihtamawāyāhkok aniki kā‑wanitōtākoyāhkok.

ēkwa ēkāya itohtahinān ē‑āyimahk kotēyimikowinihk.”

5ēkwa Jesus ōmisi itēw okiskinohamawākana, “kīspin nikotwāw pēyak kiyawāw itohtēw ē‑āpihtā-tipiskāk owīcēwākana wīkiyihk ēkwa kita-itāt, ‘mahti ēsa miyin nisto pahkwēsikanak. 6pēyak nitōtēm takohtēw anohc piko, ē‑pimohtēhot ēkosi nikōtāsamāw.’ 7mēkwa kīspin kitōtēm ōmisi matwē-itwēw, ‘ēkāya mikoskācihin, āsay kaskāpiskahikātēw iskwāhtēm ēkwa niya mīna nicawāsimisak āsay nikī-kawisimonān. namwāc niwī-waniskān kita-miyitān kīkway.’ 8tānisi māka ēkwa? kiwīhtamātināwāw āta ēkāya ē‑wī-waniskāt kita-miyisk pahkwēsikana ē‑owīcēwākaniyan ohci, piyisk ana kita-waniskāw ēkwa kika-miyik iyikohk kita-tēpipayiyan kīspin ēkāya kinēpēwisin ka‑āhkami-natotamāyan. 9ēkosi kititināwāw, natota, ēkosi kika-miyikawināwāw; natona, ēkosi kika-miskēnāwāw; matwayēkē, ēkosi iskwāhtēm ka‑yōhtēnamākawināwāw. 10piko awiyak kā‑natotamāt kita-miyāw, ēkwa ana kā‑natonikēt kita-miskam, ēkwa ana kā‑pē-matwayēkēt kita-yōhtēnamawāw. 11kiyawāw ohtāwīmāwak, kika-miyāw cī kikosis kinēpikwa kīspin kinatotamāk kinosēwa? 12ahpō cī kika-miyāw ocīstahowēwa, kā‑natotamāsk wāwi? 13āta ē‑macātisiyēk, kikiskēyihtēnāwāw kita-miyāyēkok ē‑miywāsiniyiki kīkwaya kitawāsimisiwāwak. awasimē māka ohtāwīmāw kihci-kīsikohk ta‑mēkiw kā‑kanātisiyit ahcāhkwa natotamāhci!”

Jesus ēkwa Beelzebul

(Matthew 12.22-30; Mark 3.20-27)

14Jesus kī‑wayawītisahwēw maci-ahcāhkwa ēkāya ē‑nihtāwēyit, ēkwa ē‑wayawīyit maci-ahcāhkwa ana nāpēw kī‑māci-pīkiskwēw. ayisiyiniwak kī‑māmaskātamwak. 15māka ātiht ayisiyiniwak itwēwak, “Beelzebul ana kihci-maci-ahcāhkwa kā‑miyikot sōhkisiwin kita-wayawītisahwāt.”

16kotakak ayisiyiniwak kī‑wī-kakwē-kocihēwak Jesusa, ēkosi kakwēcimēwak mahti kita-mamāhtāwi-isīhcikēyit kita-ohci-kiskēyihtahkik kisē-manitowa ē‑wīcēkot. 17māka Jesus kī‑kiskēyihtam ē‑isi-māmitonēyihtamiyit, ēkosi ōmisi itēw, “piko ita askīhk pāpiskis kā‑wīcēhtocik ayisiyiniwak piyisk nōtinitowak ēkwa pīkonitowak; pēyakohēwāmak kā‑māyi-wīcēhtocik piyisk paskēwihitowak. 18ēkosi pēyakwan maci-manitow otipēyihcikēwinihk. kīspin nōtinitowak ē‑pāh-piskihcisicik, namōya kinwēs kita-ihtakowak. kititwānāwāw ē‑wayawītisahwak maci-ahcāhkwa ayisk maci-manitow Beelzebul ē‑miyit sōhkisiwin ēkosi kita-tōtamān. 19kīspin ēkosi isi niwayawītisahwāwak, tānisi kiyawāw kā‑pimitisahikoyēkok kita-isi-wayawītisahwāwāwak? aniki kā‑pimitisahikoyēkok ohci wāpahcikātēw ēkāya ē‑tāpwēyēk! 20namōya anima ēkosi, māka sōhkātisiwinihk ohci kisē-manitow kā‑wayawītisahwakik maci-ahcāhkwak, ēkota ohci wāpahcikātēw otipēyihcikēwin kisē-manitow āsay ōta ē‑tipēyimikoyēk.

21“ispīhk ē‑maskawisīt nāpēw kanawēyihtam owāskāhikan kwayask ē‑nīmāskwēt, namōya kīkway kita-wanihtāw. 22māka kīspin nawac ē‑maskawisīyit nāpēwa mōskīstāk ēkwa sākōcihik, maskamik onīmāskwēwina kā‑kī-mamisītotahk ēkwa okimotiwina nanānis mēkiyiwa.

23“awiyak ēkāya ē‑wīcēwit ninōtinik, ēkwa awiyak ēkāya ē‑wīcihit ē‑māwasakotisahomak ayisiyiniwak siswētisahikēw.”

pē‑wāyinīw maci-ahcāhk

(Matthew 12.43-45)

24“ispīhk maci-ahcāhk ē‑wayawī-āstimiht otahcāhk ohci, pimohtēhow pāstēwaskīhk ē‑natonahk ita kita-āstēsihk. kīspin ēkāya ē‑miskahk ōmisi itwēw, ‘nika-kīwān nitawāc.’ 25ēkosi kīwēw, ēkwa awīna ōma wīkihk kī‑kanācihcikātēyiw ēsa, ēkwa ē‑miywascikātēyik. 26ēkosi wayawīw ēkwa pēsiwēw tēpakohp kotaka maci-ahcāhkwa nawac ayiwāk ē‑macāyiwiyit, ēkwa ēkota pē‑wīkiyiwa. ēkosi ēkwa ayiwāk ana nāpēw macipayiw ispīhci nistam.”

tāpwē sawēyimikowisiwin

27Jesus ē‑mēkwā-pīkiskwātahk ōma, pēyak iskwēw ēkota ē‑wīcihiwēt itēw, “tāpwē sawēyimikowisiw ana iskwēw kā‑kī-nihtāwikihisk ēkwa kā‑kī-nōhisk!”

28Jesus ōmisi itēw, “nawac ayiwāk sawēyimikowisiwak aniki kā‑pēhtahkik kisē-manitowa otitwēwiniyiw ēkwa kā‑pimitisahahkik.”

Jesus namōya tāpwēhtam kita-mamāhtāwi-tōtahk

(Matthew 12.38-42)

29ispīhk ē‑ati-mihcētiwiht, Jesus itēw ayisiyiniwa, “tāpwē macātisiwak ōki anohc ayisiyiniwak. natotamwak mamāhtāwi-kīkway, māka namwāc kita-miyāwak, anima piko omamāhtāwisiwin tāpiskōc Jonah. 30cikēmā Jonah okiskiwēhikēw ohci kī‑wāpahtihikowisiwak ayisiyiniwak Nineveh ohci, ēkosi pēyakwan anohc ayisiyinīwikosisān ohci ayisiyiniwak ka‑wāpahtihikowisiwak. 31wiyasiwēwi-kīsikāki, kihci-okimāskwēw Sheba ohci ka‑pasikōw kita-misimēw ōhi ayisiyiniwa anohc, ayisk wāhyaw kī‑pimohtēhow otaskīhk ohci kita-natohtahk kihci-okimāwa Solomona otiyinīsiwiniyiw. ēkwa nawac ōta awiyak ayiwākēyihtākosiw ispīhci Solomona. 32wiyasiwēwi-kīsikāki ayisiyiniwak Nineveh ohci ka‑nīpawiwak ēkwa kika-atāmēyimikowāwak, ayisk wiyawāw kī‑pakitinamwak omaci-tōtamowiniwāwa ispī ē‑pēhtawācik Jonahwa ē‑kakēskimikocik. ēkwa kikēhcināmitināwāw nawac ōta awiyak ayiwākēyihtākosiw ispīhci Jonahwa!”

kā‑wāstēk kiyawihk ohci

(Matthew 5.15; 6.22,23)

33“ayisiyiniwak namōya saskahamwak wāsaskotēnikan ēkwa kita-kātācik, ahpō sīpā wāwiyēyākanihk kita-astācik; nawac kita-astāwak tahkohc ita wāsaskotēnikana kā‑tēhtascikātēki. ēkosi ayisiyiniwak ē‑pīhtikwēcik kita-wāpahtamwak anima wāsaskotēnikan. 34kiskīsikwa wāsaskotēnamwak kiyaw. kīspin kiskīsikwa ē‑miywāsiki, iyawisk kiyaw wāsēyāw, māka kīspin namōya miywāsinwa kiskīsikwa, iyawisk kiyaw kita-wanitipiskāw. 35kēhcināho kā‑wāsaskotēk pīhci kiyawihk ēkāya kita-wanitipiskāk. 36kīspin iyawisk kiyaw wāsēyāw, ēkwa ēkāya nānitaw ē‑wani-tipiskāk, mitoni kita-kīkāyāstēw misiwē, tāpiskōc wāsaskotēnikan kwayask kā‑wāstēnamākoyan.”

Jesus māyakimēw Phariseewa ēkwa kā‑kiskinohamākēyit wiyasiwēwin

(Matthew 23.1-36; Mark 12.38-40)

37ispī Jesus ē‑kīsi-pīkiskwēt, pēyak Phariseewa kī‑natomik, ēkosi kī‑pīhtikwēw ē‑apit kita-mīcisot. 38ana Pharisee māmaskātēw ēsa ēkāya ē‑kāsīcihcēyit pāmwayēs ē‑mīcisoyit. 39ēkosi kā‑tipēyihcikēt itēw, “tānisi ōma, kiyawāw Phariseewak kā‑pēhkinamēk waskic minihkwākan mīna napakiyākan, māka pīhcāyihk kikanawēyihtēnāwāw kāsakātisiwin ēkwa macātisiwin. 40kimōhcowināwāw! namōya cī kisē-manitow kī‑osīhtāw waskic mīna pīhcāyihk? 41māka miyihkok kā‑kitimākisicik anima kā‑sākaskinēk kiminihkwākaniwāhk ēkwa napakiyākanihk, ēkwa kahkiyaw kita-pēhkanimākawināwāw.

42“tāpwē mistahi kiyawāw kika-māyi-tōtākonāwāw, Phariseetik! kimiyāwāw kisē-manitow pēyak ohci tahto mitātaht kā‑takonamihk mīciwinihk kiscikānisa tāpiskōc amisko-wīhkaskwa ēkwa kahkiyaw kotaka, māka namōya kinākatohkānāwāw kita-miyo-tōtawāyēkok ayisiyiniwak mīna kita-sākihāyēk kisē-manitow. ēkosi ōma ta‑isi-waskawīyēk ēkwa ēkāya kita-wanikiskisiyēk kotaka kiskinohamākēwina.

43“tāpwē mistahi kiyawāw kika-māyi-tōtākonāwāw, Phariseetik! ōma kā‑miywēyihtamēk kihci-apiwina ayamihēwikamikohk ēkwa ayisiyiniwak kita-okimāwakēyimikoyēkok atamiskākoyēkwāwi ita kā‑atāwēhk wayawītimihk. 44tāpwē mistahi kiyawāw kika-māyi-tōtākonāwāw. kiyawāw tāpiskōc ēkāya kā‑kiskinawācihtahk īkwahāskāna ēkota ē‑pimohtēhk ēkāya ē‑kiskēyihtamihk.”

45pēyak ana kā‑kiskinohamākēt wiyasiwēwin itēw Jesusa, “okiskinohamākēw, ōma kā‑itwēyan kimacakiminān nīstanān.”

46Jesus itēw, “tāpwē mistahi kika-māyi-tōtākonāwāw kīstawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin! kinayōhtahāwāwak ayisiyiniwak ē‑kosikwaniyik ēkāya kita-kī-kaskihtācik, māka kiyawāw namwāc kimāyēyihtēnāwāw kita-wīcihāyēkok anima kā‑nayahtahkik. 47tāpwē mistahi kiyawāw kika-māyi-tōtākonāwāw! kitōsīhāwāwak ē‑miyosicik īkwahāskāna asiniyak ita ē‑kī-nahinihcik okiskiwēhikēwak, ēwakonik kimosōmipaniwāwak kā‑kī-nipahācik. 48kitisīhcikēwiniwāwa ohci kiskēyihcikātēw ē‑wīcēhtamēk tānisi kā‑kī-tōtahkik kimosōmipaniwāwak. kī‑nipahēwak okiskiwēhikēwa ēkwa kitōsīhāwāwak īkwahāskāna asiniya ita kā‑kī-nahinihcik. 49ēwako ohci kisē-manitow otiyinīsiwin itwēw, ‘nika-itisahamawāwak okiskiwēhikēwa ēkwa nititwēstamākēma. kita-nipahēwak ātiht ēkwa kita-kakwātakihēwak kotaka.’ 50anohc ohci ayisiyiniwak kita-nayahtahikwak kisē-manitowa anihi ohci okiskiwēhikēwak kā‑kī-nipahimiht, aspin ohci kā‑askīwahk, 51kā‑kī-nipahiht ohci Abel isko kā‑kī-nipahiht Zechariah tāwāyihk kihci-ayamihēwikamikohk ēkwa pakitināsowināpiskohk. tāpwē kiwīhtamātināwāw, anohc ōki kā‑pimātisicik ayisiyiniwak kita-nayahtamwak ēwakoni ohci.

52“tāpwē mistahi kika-māyi-tōtākonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin! kikī-kanawēyihtēnāwāw kiskāpiskahikan kā‑ohci-yōhtēnamihk iskwāhtēm ita kā‑kiskinohamākēhk iyinīsiwin. kiyawāw namwāc kipīhtikwānāwāw ēkota, ēkwa kinakināwāwak aniki kā‑kakwē-pīhtikwēcik.”

53ēkwa ē‑kī-sipwēhtēt Jesus ēkota ohci, kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin mīna Phariseewak kī‑āyimōmēwak ē‑kisīmikocik ēkwa ēkota ohci ē‑wī-kakwēcimācik mihcēt kīkway, 54ē‑kakwē-misihācik mahti ēkāya kwayask kita-itwēyit.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index