Search form

Luke 21

mōsiskwēw ē‑pakitināsot

(Mark 12.41-44)

1Jesus ē‑mēkwā-kitāpahkēt kī‑wāpamēw ē‑wēyōtisiyit nāpēwa ē‑pakitināsoyit sōniyāw miscikowacisihk, 2ēkwa mīna wāpamēw mitoni ē‑kitimākisiyit mōsiskwēwa ē‑pakitināyit nīso osāwāpiskosa. 3ōmisi itwēw, “ē‑tāpwēyān ōma, awa kā‑kitimākisit mōsiskwēw nawac ayiwāk pakitināsow ispīhci aniki kotakak māmawi. 4aniki kotakak pakitinamwak āta ē‑misi-osōniyāmicik; māka awa ē‑kitimākisit mōsiskwēw iyawisk mēkiw kita-kī-ohci-pimācihot.”

Jesus wīhtam kihci-ayamihēwikamik ē‑wī-misiwanātaniyik

(Matthew 24.1,2; Mark 13.1,2)

5ātiht ayisiyiniwak kī‑āyimōtamwak ōma kihci-ayamihēwikamik, iyikohk ē‑miyosiyit asiniya mīna mēkiwina ē‑miyonākwaniyiki. Jesus ōmisi itēw, 6“kahkiyaw ōhi kā‑wāpahtamēk, kētahtawē ōki asiniyak kā‑tahkohtapicik kita-nīhci-wēpināwak nanānis; kahkiyaw kita-nīhci-wēpināw.”

māyahkamikisiwina

(Matthew 24.3-14; Mark 13.3-13)

7“okiskinohamākēw, tānispī ōma ka‑wī-ispayik? ēkwa kīkway kita-nōkwan ispī ōma kita-ispayik?” itēwak ōki ayisiyiniwak.

8Jesus itēw, “aswēyihtamok, ēkāya ka‑cīsihikawināwāw. mihcēt nāpēwak kita-itwēcik ē‑pīkiskwēstamawicik, kita-pē-itohtēwak ēkwa kita-itwēwak, ‘niya ōma ēwako’, ēkwa ‘kēkāc ōma ka‑ispayik.’ ēkāya tāpwēhtāhkok. 9ēkāya sēkisīhkēk pēhtamēko ē‑nōtinitohk ēkwa ē‑māyahkamikahk. ēwakoni ōhi nīkān kita-ispayiwa, māka namōya sēmāk kita-pōni-askīwiw.”

10ōmisi ati-itēw, “ayisiyiniwak pēyak askīhk ohci kita-nōtinēwak ayisiyiniwa kotakihk askīhk ohci, ēkwa pēyak tipēyihcikēwinihk ohci ayisiyiniwak kita-nōtinēwak kotakihk ohci tipēyihcikēwinihk. 11piko itē ōta mistahi kita-nanamahcipayiw askiy. kita-misi-nōhtēhkatāniwiw ēkwa āsōskamātowi-āhkosiwina kita-ayāniwiw. kita-kostācinākwan kīsik ēkwa ēkotē ohci mamāhtāwi-kīkwaya. 12pāmwayēs ēwakoni ōhi ispayikwāwi kika-otinikawināwāw ēkwa kika-kakwātakihikawināwāw; kika-wiyasiwātikowāwak ayamihēwikamikohk, kika-kipahokowāwak ēkwa kika-otiskawapīstahikonāwāw kihci-okimāwak mīna okimāwak ē‑pimitisahoyēk ohci. 13ēkota kita-tawipayiw miywācimowin kwayask kita-wīhtamēk. 14ēkosi kīsēyihtamok namōya ē‑wī-mikoskātēyihtamēk tānisi kita-isi-nātamāsoyēk. 15ayisk kika-wīcihitināwāw tānisi kita-itwēyēk ēkwa iyinīsiwin kika-miyitināwāw aniki kā‑wiyasiwātikoyēkok ēkāya nānitaw kita-isi-naskwēwasimikawiyēk ahpō ēkāya nānitaw kita-wanāmikoyēkok. 16kika-misihkowāwak kinīkihikowāwak, kīcisāniwāwak, kiwāhkōmākaniwāwak, ēkwa kiwīcēwākaniwāwak. ēkwa ātiht kiyawāw kika-nipahikawināwāw. 17kika-pakwātikosināwāw niya ohci ē‑pimitisahoyēk. 18māka namōya ahpō pēyak kimēscakāsim kistikwānihk ohci ka‑misiwanātan. 19sōhki nīpawīstamok, ēkosi kika-ayānāwāw kākikē pimātisiwin.”

Jesus wīhtamawēw Jerusalem kita-misiwanācihcikātēyik

(Matthew 24.15-21; Mark 13.14-19)

20“ispīhk wāpahtamēko Jerusalemihk mihcēt simākanisak ē‑nīpawicik wāsakām, kika-kiskēyihtēnāwāw wīpac ē‑wī-misiwanācihtācik ōma kihci-ōtēnaw. 21ēkwa aniki kā‑ayācik Judea askīhk, piko ta‑sipwēyāmocik ispatināhk isi; aniki kihci-ōtēnāhk kā‑ayācik piko kita-nakatahkik, ēkwa aniki wayawītimihk kā‑ayācik ēkāya kita-itohtēwak ōtēnāhk. 22ōma kā‑kitimahikawiyēk ayisk ē‑otihcipayik ōmisi kā‑itastēk kihci-masinahikanihk. 23ēkota kā‑otihcipayik kakwātakihtāwin, aniki ohci iskwēwak kā‑kikiskawāwasocik ēkwa aniki kā‑nōhāwasocik. mistahi kita-kakwātakihtāwak ōta askīhk, kita-nōkwan kisē-manitow okisiwāsiwin ayisinīnahk. 24mihcēt kita-nipahikwak simākanisa kā‑mōskīstākocik ēkwa kotakak kita-otinikwak ēkwa sipwēhtahāwak kotaka askiya isi. ēkwa ōki pītosiyiniwak kita-tahkoskātamwak ōma kihci-ōtēnaw Jerusalem isko itēyihtahki kisē-manitow.”

ayisiyinīwikosisān ispīhk kā‑takohtēt

(Matthew 24.29-31; Mark 13.24-27)

25“ka‑mamāhtākosinākosiwak pīsim, tipiskāwi-pīsim ēkwa acāhkosak. misiwēskamik ayisiyiniwak kita-pīkwēyihtamwak ēkwa kita-wani-sēkisiwak ē‑misi-mamahkāskāyiki kihcikamiya. 26ayisiyiniwak ātiht kita-wanēyihtamwak iyikohk ē‑sēkisicik ē‑pēhocik tānisi ē‑wī-ispayiyik ōta askīhk. ēkwa sohkātisiwina ohci kīsikohk kita-nanamipayiwa. 27ēkwa ayisiyinīwikosisān kita-wāpamāw ē‑pē-takohtēt waskohk osōhkātisiwinihk mīna okihci-kistēyihtākosiwinihk. 28ēkwa ōhi kīkwaya mācipayikwāwi, nīpawik mīna ispimihk itāpik, ayisk kipimācihikowiniwāw kisiwāk ayāw.”

misi-sōmināhtik ohci kiskinohamākēwin

(Matthew 24.32-35; Mark 13.28-31)

29ēkwa Jesus ācimostawēw ōma ē‑aspahākēmot: “kitāpamihk misi-sōmināhtik+ mīna kotakak mistikwak. 30ispīhk ē‑māci-sākipakāk kikiskēyihtēnāwāw wīpac kita-ati-nīpihk. 31pēyakwan ēkosi ōhi ati-ispayikwāwi, kika-kiskēyihtēnāwāw otipēyihcikēwin kisē-manitow kita-ati-mācipayik.

32“kanokiskisik kahkiyaw ōhi kita-ihkinwa pāmwayēs ōki mēkwāc kā‑pimātisicik ayisiyiniwak. 33kīsik mīna askiy ka‑pōnipayinwa, māka ōhi nititwēwina namōya kita-pōnipayiwa.”

asawāpik

34“kitēyihtamok ēkāya kita-otamihikoyēk osām mistahi kita-mīcisoyēk mīna kita-minihkwēyēk, ēkwa kita-otamēyihtamēk ōma pimātisiwin, ahpō ēwako kīsikāw sisikoc kika-otihtikonāwāw, 35tāpiskōc wanihikan ayisiyiniwak kita-tasōhikwak piko itē ōta askīhk. 36asawāpik mīna tāpitawi ayamihāk kita-ayāyēk sōhkātisiwin kita-nakiskamēk kahkiyaw ōhi kā‑wī-ispayiki ēkwa kita-nīpawiyēk ayisiyinīwikosisān ē‑wiyasiwātikoyēk,” itēw ēsa.

37Jesus kī‑kiskinohamākēw kihci-ayamihēwikamikohk tahto kīsikāw, ēkwa otākosiniyiki kī‑nitawi-kapēsiw Olives ispatināhk. 38wīpac ē‑kīkisēpāyāk ayisiyiniwak kī‑itohtēwak kihci-ayamihēwikamikohk kita-natohtawācik Jesusa.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index