Search form

Luke 7

Jesus iyinīhkahēw simākanisiwikimāw otatoskēyākana

(Matthew 8.5-13)

1ispī Jesus ē‑kīsi-pīkiskwātamawāt ōhi kīkwaya ayisiyiniwa, kī‑itohtēw Capernaumihk. 2simākanisiwikimāw Rome ohci, ēkotē kī‑ayāwēw otatoskēyākana mitoni ē‑takahkēyimāt; ēwako awa atoskēyākan kī‑misi-āhkosiw ēkwa ētataw ē‑pimātisit. 3ispī ana simākanisiwikimāw ē‑pēhtahk Jesusa ohci, isitisahwēw ātiht Jewa+ kēhtē-aya kita-natomāyit kita-iyinīhkahāyit otatoskēyākana. 4pē‑nātēwak Jesusa ēkwa ē‑kah-kitimākimostawācik, “awa nāpēw mitoni tēpakēyihtākosiw kita-wīcihat. 5sākihēw kitiyinīminawa, ēkwa wiya tipiyaw kikī-osīhtamākonaw ayamihēwikamik.”

6ēkosi Jesus ati-wīcēwēw. namōya wāhyaw ē‑ihtācik wāskāhikanihk ohci, ana simākanisiwikimāw itisahwēw owīcēwākana kita-wīhtamawāyit Jesusa, “kā‑tipēyihcikēyan, ēkāya katāc āyimiho, namōya nitēpakēyihtākosin kita-pē-pīhtikwēyan niwāskāhikanihk 7namōya mīna nitēpakēyimison kita-nakiskātān. sōskwāc pīkiskwāta, ēkosi kita-miywāyāw nitatoskēyākan. 8ōma kā‑itwēyān nīsta nitipēyimikwak kihci-simākanisiwikimāwak, ēkwa nitipēyimāwak simākanisak. nisīhkimāw awa pēyak: ‘itohtē!’ nititāw, ēkosi itohtēw. ēkwa kotak, ‘āstam!’ nititāw, ēkosi pē‑itohtēw. ēkwa nisīhkimāw nitatoskēyākan, ‘ōma tōta!’ ēkosi tōtam.”

9Jesus ēsa māmaskātam ōma ē‑pēhtawāt; ē‑kwēskīstawāt ayisiyiniwa itēw, “kiwīhtamātināwāw, namōya wīhkāc nimiskawāw ēkosi isi kita-tāpowakēyihtahk, namōya ahpō Israelīwiyinīnāhk.”

10ōki otitwēstamākēwak kī‑wāyinīwak simākanisiwikimāwa wīkiyihk ēkwa ēkotē wāpamēwak anihi atoskēyākana ē‑miywāyāyit.

Jesus waniskānēw mōsiskwēwa okosisiyiwa

11mwēscasēs Jesus kī‑itohtēw ōtēnāhk Nain ē‑isiyihkātēyik, ē‑wīcēwāt okiskinohamawākana ēkwa mihcēt ayisiyiniwa. 12mayaw ē‑takohtēt ēkota ōtēnāhk iskwāhtēmihkānihk, kī‑pimohtatāwak miyaw, ē‑kī-pōni-pimātisiyit nāpēwa. ēwako awa nāpēw ē‑pēyakosisāniwit, okāwiya ē‑mōsiskwēwiyit ēkwa mihcēt ayisiyiniwak ōtēnāhk ohci kī‑pimi-wīcēwēwak. 13ispī kā‑tipēyihcikēt ē‑wāpamāt anihi iskwēwa kī‑kitimākinawēw, ōmisi itēw, “ēkāya māto.” 14ēkwa ēsa nātam anima ita kā‑pimohtatahk ē‑sāminahk, ēkosi ōki nāpēwak kā‑pimohtatācik nakīwak. Jesus itwēw, “oskinīkiw! mahti waniskā, kititin!” 15ana oskinīkiw kā‑kī-nipit samatapiw ēkwa māci-pīkiskwēw, ēkwa Jesus miyēw kāwi okāwiyiwa.

16kahkiyaw kostāciwak ēkwa mamihcimēwak kisē-manitowa ē‑itwēcik, “ē‑sōhkātisit okiskiwēhikēw kipē-wīcēkonaw! kisē-manitow pē‑takohtēw kita-pimācihāt otayisiyinīma.”

17ēkosi Jesus kī‑ācimāw misiwē itē Judea askīhk ēkwa wāsakām kotaka askiya.

Jesus ācimēw Johna osīkahāhtākēw

(Matthew 11.2-19)

18ispī John ē‑ācimostākot okiskinohamawākana tānisi ē‑tōtamiyit Jesusa, kī‑tēpwātēw nīso 19ēkwa kī‑sipwēhtisahwēw kita-nitawi-kakwēcimāyit kā‑tipēyihcikēyit, “kiya cī ōma kā‑wī-takohtēyan, ahpō cī kotak awiyak nika-pēhānān?”

20kā‑nakiskawācik Jesusa itēwak, “John osīkahāhtākēw nipē-itisahokonān kita-kakwēcimitāhk, ‘kiya cī ana kā‑wī-takohtēt, ahpō cī kotak awiyak nika-pēhānān?’”

21ēkospīhk anima Jesus kī‑iyinīhkahēw mihcēt ayisiyiniwa tahto kā‑āhkosiyit, nanātohk kā‑itāspinēyit, mīna wayawītisahwēw maci-ahcāhkwa, ēkwa kī‑wāpihēw ēkāya kā‑wāpiyit. 22kī‑naskwēwasimēw Johna otitwēstamākēmiyiwa, ē‑itāt, “nitawi-wīhtamāhk John kīkway kā‑wāpahtamēk mīna kā‑pēhtamēk: ēkāya kā‑wāpicik wāpiwak, ēkwa kā‑māskipayicik kwayask pimohtēwak, ēkwa aniki kā‑kakwātakihikocik wasakāspinēwin pēhkihāwak, ēkwa kā‑kakēpihtēcik pēhtamwak, ēkwa onipiwak kīhtwām pimātisiwak, ēkwa wīhtamawāwak miywācimowin anihi kā‑kitimākisicik. 23sawēyihtākosiwak aniki tāpitawi kā‑tāpowakēyimicik!”

24ē‑kī-sipwēhtēyit otitwēstamākēwa, Jesus kī‑māci-āyimōtamawēw ayisiyiniwa Johna ohci, “kīkway ē‑kī-ihtatēyihtamēk ispī pakwataskīhk ē‑kī-itohtēyēk kita-wāpamāyēk John? maskosīs cī piko itē ē‑wēpāstahk? 25kīkway ē‑kī-nitawi-wāpahtamēk? nāpēw cī ē‑miyosīhot? ayisiyiniwak ēkosi kā‑isīhocik mīna kā‑miyo-pamihocik kihci-okimāwikamikohk ayāwak! 26wīhta kīkway kā‑kī-nitawāpahtamēk! okiskiwēhikēw cī? ēha, ēwako anima, māka ayiwāk wiya itēyihtākosiw ispīhci ana okiskiwēhikēw. 27ēwako awa John kā‑pē-ācimiht, kihci-masinahikanihk ē‑itastēk, ‘kisē-manitow itwēw, nika-itisahwāw nititwēstamākēm kita-nīkānohtāsk ēkwa kita-kwayācihtamāsk mēskanaw.’+ 28kiwīhtamātināwāw, John nawac ayiwāk itēyihtākosiw ispīhci piko awiyak kā‑pē-nihtāwikit. māka ana kā‑māwaci-pīwēyimiht kisē-manitow otipēyihcikēwinihk, ēwako ayiwāk itēyihtākosiw ispīhci John.”

29kahkiyaw ayisiyiniwak kā‑pēhtawācik, ahpō aniki kā‑tipahikēhiwēcik okimānāhk ohci, ēwakonik kwayask kā‑pimitisahwācik kisē-manitowa ayisk ē‑kī-sīkahāhtākocik Johna osīkahāhtākēw. 30māka Phariseewak mīna kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin kī‑asēnamwak kisē-manitowa kā‑nitawēyimikocik kita-tōtahkik, ēkwa namōya ohci-nitawēyihtamwak kita-sīkahāhtākocik Johna.

31Jesus ati-itwēw, “tānisi nika-kī-itwān anohc ohci ayisiyiniwak kā‑isi-itātisicik? 32tāpiskōc awāsisak kā‑apicik ita kā‑atāwākēhk ē‑tāh-tēpwātitocik:

‘nikī-wīkihtowi-kitohcikānān

ēkwa namwāc kikī-nīmihitonāwāw!

nikī-nikamonān nahinikēwi-nikamona,

māka namwāc kikī-mātonāwāw!’

33“John osīkahāhtākēw pē-itohtēw, ēkwa īwānisīhisow, ēkwa namwāc ohci-minihkwēw sōmināpoy, ēkwa kititāwāw, ‘pīhciyawēskākow maci-ahcāhkwa!’ 34ayisiyinīwikosisān takohtēw ē‑mīcisot mīna ē‑minihkwēt, ēkwa kititāwāw, ‘īh, awa nāpēw kāsakēw ēkwa minihkwēw sōmināpoy, ē‑wīcēwākanit otipahikēhiwēwa ēkwa pīwiyiniwa!’ 35kisē-manitow otiyinīsiwin wāpahcikātēyiw ē‑tāpwēmakaniyik ayisiyiniwak kā‑ohci-pimitisahahkik.”

Jesus pōnēyihtamawēw iskwēwa omaci-tōtamowina

36pēyak anihi Phariseewa natomik Jesus kita-wīci-mīcisōmāt, ēkosi kī‑nitawi-pīhtikwēw wīkiyihk mīna kī‑apiw kita-mīcisot. 37ōtēnāhk ohci pēyak iskwēw ē‑kakēpātisit, kī‑pēhtam Jesusa ēkota Phariseewa owāskāhikaniyihk ē‑mīcisoyit. ē‑wīhkimākwaniyik pimiy pētāw ē‑asiwatēyik asiniy mōtēyāpiskohk, 38nāway ē‑nīpawīstawāt Jesusa, ositiyihk kī‑mātow ē‑sāpopatāt otohcikawāpiwina ohci. ēkwa kāsīham ositiyiwa wēstakaya ohci, ocēhtam ēkwa tōminam kā‑wīhkimākwaniyik tōminikan ohci. 39kā‑wāpahtahk ōma, awa Pharisee kā‑kī-natohkēmot, ōmisi kī‑itēyihtam, “kīspin tāpwē awa nāpēw okiskiwēhikēw, ta‑kī-kiskēyihtahk tānitowahk ōhi iskwēwa kā‑sāminikot, ayisk ē‑kakēpātisiyit.”

40ēkwa Jesus pīkiskwēpayiw, “Simon, kīkway kinōhtē-wīhtamātin.”

“ēha, okiskinohamākēw, wīhtamawin,” itik.

41Jesus māci-ācimostawēw, “nīso nāpēwak ē‑masinahamawācik nāpēwa ē‑awihiwēyit māna sōniyāwa. pēyak kī‑masinahamawēw niyānanwāw mitātahtomitanaw sōniyāsa, ēkwa ana kotak niyānanomitanaw. 42ēkāya ē‑kī-tipahamākot kī‑pakitēyihtamawēw ē‑isi-nīsiyit. hāw, tānihi awasimē nawac kā‑sākihikot?”

43Simon ē‑naskwēwasimāt itēw, “anihi ētikwē nawac mistahi kā‑pakitēyihtamawāt.”

ēkosi Jesus itēw, “kwayask kinisitohtēn.” 44ēkwa ē‑kwēskīstawāt anihi iskwēwa itēw Simona, “kiwāpamāw cī awa iskwēw? nikī-pīhtikwān kīkihk, namwāc kitohci-miyin nipiy ta‑kāsīhamān nisita, māka wiya nikī-kāsīhamāk otōhcikawāpiwina ohci, pāhkwaham wēstakaya ē‑āpacihtāt. 45namwāc kitohci-ocēmin, māka aspin kā‑pīhtikwēyān, namwāc pōni-ocēhtam nisita. 46namwāc kitohci-tōminēn nistikwān, māka wiya kī‑tōminam nisita tōminikan ohci. 47ēwako ohci kā‑wīhtamātān, pōnēyihtamawāw āta ē‑mihcētiniyiki owanitōtamowina, cikēmā mistahi kisēwātisiw. māka ana apisīs kā‑pōnēyihtamāht apisīs piko kisēwātisiw.”

48ēkosi itēw iskwēwa, “kimaci-tōtamowina pōnēyihcikātēwa.”

49ēkosi ēkwa anihi kā‑kī-wīci-mīcisōmāt kī‑māci-āyimōtamātowak ē‑itwēcik, “awīna awa ahpō piko ēkwa kā‑pōnēyihtamākēt maci-tōtamowina?”

50ēkosi itēw anihi iskwēwa, “kitāpwēhtamowin kipimācihikon; ēkosi māka, kika-wī-pēyāhtakēyimon.”

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index