Search form

Matthew 12

ana kā‑tipēyihtahk ayamihēwi-kīsikāw

(Mark 2.23-28; Luke 6.1-5)

1nānitaw ēkospīhk ē‑ayamihēwi-kīsikāk Jesus kī‑pimohtēw kistikānihk. okiskinohamawākana ēsa kī‑nōhtēhkatēyiwa ēkosi kī‑manipitēyiwa pahkwēsikanihkāna ē‑pawipitāyit ēkwa ē‑mowāyit. 2ispīhk Phariseewak ē‑wāpamācik ē‑tōtamiyit ōmisi itēwak ēsa Jesusa, “namōya cī itastēw wiyasiwēwinihk ēkāya ta‑tōtamihk ē‑ayamihēwi-kīsikāyik ōki kikiskinohamawākanak kā‑tōtahkik?”

3ōmisi itēw ēsa Jesus, “namōya cī kitayamihtānāwāw tānisi David mīna otōskinīkīma kā‑kī-tōtahkik ē‑nōhtēhkatēcik? 4kī‑pīhtikwēw kisē-manitow owāskāhikanihk ēkwa kī‑mowēwak pahkwēsikana ē‑kī-pakitināsowiht, āta ēkāya ē‑pakitinikātēyik wiyasiwēwinihk kita-mowācik -- aniki piko ayamihēwiyiniwak kita-kī-mowācik. 5ahpō namōya cī kikī-ayamihtānāwāw Moses owiyasiwēwinihk tahtwāw ē‑ayamihēwi-kīsikāk kihci-ayamihēwikamikohk ē‑atoskēcik ayamihēwiyiniwak pīkonamwak wiyasiwēwin, namwāc māka misihowak. 6kiwīhtamātināwāw nawac awiyak ōta ayāw mistahi ē‑itēyihtākosit ispīhci ōma kihci-ayamihēwikamikohk. 7kihci-masinahikēwinihk itastēw, ‘kisēwātisiwin anima kā‑nitawēyihtamān, namōya pisiskiw pakitināsowin.’ namwāc ēkosi kāh‑kī-isi-atāmēyimāwāwak ōki, āta namōya nānitaw ē‑isi-māyi-tōtahkik, kīspin kī‑nisitohtamēk ōma kā‑itastēk kihci-masinahikanihk, 8ayisiyinīwikosisān ayisk tipēyihtam ayamihēwi-kīsikāw.”

nāpēw kā‑nipowicihcēt

(Mark 3.1-6; Luke 6.6-11)

9ē‑sipwēhtēt ēkota ohci, Jesus kī‑itohtēw ayamihēwikamikohk. 10ēkotē pēyak nāpēw wīcihiwēw ē‑nipowicihcēt. ātiht ayisiyiniwak ēsa kakwē-māyi-tōtamōhēwak Jesusa kita-misihācik. ōmisi itēwak, “pīkonikātēw cī Moses owiyasiwēwin kīspin kita-iyinīhkahiht awiyak ē‑ayamihēwi-kīsikāk?”

11Jesus ēsa itēw, “kīspin nikotwāw kiyawāw ayāwēw māyatihkwa ēkwa pīhcipayiyiwa wātihk ē‑ayamihēwi-kīsikāk macī ka‑wayawīpitāw? 12nawac ayiwāk itēyihtākosiw ayisiyiniw ispīhci māyatihk. ēkosi kipakitinamākawinānaw wiyasiwēwinihk kita-wīcihāyahk awiyak ē‑ayamihēwi-kīsikāk.” 13ēkwa ōmisi itēw ēsa anihi nāpēwa kā‑nipowicihcēyit, “tasona kicihciy.”

ēkosi tasonamiyiwa ocihciyiw ēkwa miywāyāyiwa tāpiskōc anima kotak. 14Phariseewak māka ati-sipwēhtēwak kita-wiyasiwēcik tānisi kita-kī-isi-nipahācik Jesusa.

kisē-manitow nawasōnēw otatoskēyākana

15ē‑kiskēyihtahk ōma kī‑sipwēhtēw Jesus. mihcēt kī‑pimitisahok, ēkwa kahkiyaw kā‑āhkosiyit kī‑iyinīhkahēw, 16ēkwa kitahamawēw ēkāya kita-ācimikot. 17ēwako ōma tōtam ka‑tāpwēmakaniyik kisē-manitowa kā‑kī-itwēhāyit okiskiwēhikēwa ohci Isaiahwa:

18“ēwako awa nitatoskēyākan kā‑nawasōnak,

ē‑sākihak mīna ē‑nahēyihtamihit.

nika-miyāw nitahcāhkwa,

ēkwa kita-wīhtam kwayask kā‑wiyasiwātamān kita-ihkiniyik

kahkiyaw itē ayisiyinīnāhk.

19namōya kita-kīhkāmiwēw,

namōya mīna kita-tēpwēw

ahpō namōya kita-pā-pīkiskwēw kā‑tawāyik.

20namōya kita-ayimisihkahtēw kā‑pōmēyit.

kita-āhkamēyimow isko iyikohk kwayaskwātisiwin kaskihtāci

21ēkwa kahkiyaw ayisiyiniwak kita-aspēyimototawēwak.”

Jesus ēkwa Beelzebul

(Mark 3.20-30; Luke 11.14-23)

22ātiht ēkwa ayisiyiniwak pēsiwēwak nāpēwa ēkāya ē‑wāpiyit ēkwa ēkāya ē‑kī-pīkiskwēyit ayisk ē‑pīhciyawēskākoyit maci-ahcāhkwa. kī‑iyinīhkahēw ēsa Jesus, ēkosi ana nāpēw kaskihtāw kita-pīkiskwēt mīna ē‑wāpit. 23kahkiyaw ayisiyiniwak ēkota kā‑ayācik ēsa māmaskātamwak ōma ē‑tōtamiyit Jesusa, “namōya cī awa okosisa David?” ē‑itwēcik.

24mayaw ē‑pēhtahkik ōma, ōmisi itwēwak Phariseewak, “wayawītisahwēw maci-ahcāhkwa ayisk anihi kā‑tipēyimāyit maci-ahcāhkwa (Beelzebul) miyik sōhkisiwin kita-kaskihtāt.”

25Jesus kiskēyihtam tānisi ē‑itēyihtamiyit ēkosi ōmisi itēw ēsa, “kīspin askiy ita ayisiyiniwak ē‑pāpiskīcipayihocik ēkwa nōtinitowak, kita-misiwanācihāwak. ēkwa kīspin ōtēnāhk ahpō wāskāhikanihk nōtinitowak, kita-pīkopayiwak. 26kīspin nah-nōtinitowak Satan otipēyihcikēwinihk ēkosi āsay pāpiskīcipayihowak ēkwa wīpac kita-pīkopayiwak! 27kititwānāwāw ana kā‑tipēyimāt maci-ahcāhkwa ē‑miyit sōhkisiwin kita-wayawī-wēpinimak ēwakoni. aniki kā‑pimitisahokoyēkok awīniwa ē‑miyikocik wīstawāw ēkosi kita-isi-kaskihtācik? ōma kā‑tōtahkik wāpahtihiwēwak namōya kwayask anima kā‑isiyēk. 28namōya ana Beelzebul māka kisē-manitow otahcāhkwa kā‑miyiyit sōhkisiwin kita-wayawī-wēpinakik maci-ahcāhkwa. ēwako ōma kēhcināhowin otipēyihcikēwin kisē-manitow āsay ē‑otihtikoyēk.

29“tānisi awiyak ka‑kī-isi-pīhtikwēt owāskāhikanihk kita-kimotamawāt kā‑maskawisīyit nāpēwa? piko nīkān kita-māhcikwahpitāt; ēkosi kita-kī-masaskonēw.

30“ana ēkāya kā‑wīcēwit ninōtinik. ana ēkāya kā‑wītatoskēmit atoskātam kita-wanāhit. 31ēwako ohci kā‑wīhtamātakok kisē-manitow kita-pōnēyihtamawēw ayisiyiniwa omāyi-tōtamowiniyiwa ēkwa opāstāmowiniwāwa; māka ana kā‑pāstāmototawāt kā‑kanātisiyit ahcāhkwa namōya kita-pōnēyihtamawāw. 32kisē-manitow kita-pōnēyihtamawēw ayisiyiniwa kā‑pāstāmototawāyit ayisiyinīwikosisāna, māka ana kā‑pāstāmototawāt kā‑kanātisiyit ahcāhkwa namōya wīhkāc kita-pōnēyihtamawāw.

mistik omīnisima

(Luke 6.43-45)

33“kita-miywāsiki mīnisa piko kita-miyokit ana mīnisāhtik māka kīspin ēkāya ē‑miyosit mīnisāhtik namōya miywāsinwa mīnisa, ayisk omīnisa ohci kita-nisitawinawāw. 34kiyawāw piscipowi-kinēpikwak, ē‑maci-ayiwiyēk ōma! tānisi ka‑kī-isi-miyo-pīkiskwēyēk kā‑maci-ayiwiyēk ayisk wiya ana anihi kā‑sākaskinēskākot otēhihk kita-wīhtam. 35ayisiyiniw nōkohtāw ē‑miywātisit kā‑māwacihtāt miyo-kīkway ēkwa ayisiyiniw nōkohtāw ē‑macātisit kā‑māwacihtāt maci-kīkway.

36“kiwīhtamātināwāw, ispīhk kisē-manitow pē‑wiyasiwātāci kahkiyaw ayisiyiniwa, ēkospīhk kahkiyaw awiyak piko kita-pīkiskwēstamāsot anihi ohci namōya nānitaw kā‑itāpataniyiki kā‑kī-itwēt. 37kipīkiskwēwiniwāwa kika-ohci-wiyasiwātikawināwāw -- kika-paspīnāwāw ahpō kika-misihonāwāw.”

Jesus kakwēcimik Phariseewa kita-mamāhtāwi-tōtahk

(Mark 8.11,12; Luke 11.29-32)

38aniki ēkwa kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin mīna ātiht Phariseewak ōmisi itēwak, “okiskinohamākēw, mahti mamāhtāwi-kīkway wāpahtihinān.”

39“tāpwē macātisiwak ayisiyiniwak mīna namōya kīkway ēkwa manitowēyihtamwak anohc,” itēw ēsa Jesus. “kikakwēcimināwāw kita-mamāhtāwisīhcikēyān, māka namōya niwī-tōtēn. anima piko Jonah omamāhtāwi-isīhcikēwin kika-miyitināwāw. 40Jonah nisto kīsikāw kī‑ayāw watāhk misi-kinosēwa. pēyakwan ēkosi ayisiyinīwikosisān kita-ayāw itāmaskīhk. 41ispīhk wiyasiwātihtwāwi ayisiyiniwak, Nineveh ohci ayisiyiniwak kika-atāmēyimikowāwak ēkwa kika-wiyasiwātikowāwak, ayisk kī‑kwēskīstamwak omacihtiwiniwāwa ispīhk kā‑kakēskimikocik Jonahwa. anohc ōta ayāw awiyak nawac ayiwāk ē‑itēyihtākosit ispīhci Jonah, ēkwa ēkāya ē‑wī-kwēskīyēk. 42ēkosi mīna ispīhk wiyasiwātihtwāwi ayisiyiniwak kihci-okimāskwēw Sheba askīhk ohci kika-atāmēyimikowāw ēkwa kika-wiyasiwātikowāw, ayisk kī‑pimohtēhow wāhyaw otaskīhk ohci kita-nitawi-natohtahk Solomon otiyinīsiwin. anohc ōta ayāw awiyak nawac ayiwāk ē‑itēyihtākosit ispīhci Solomon, ēkwa ēkāya ē‑wī-natohtawāyēk!

pē‑kīwētotawēw maci-ahcāhk anihi kā‑kī-nakatāt

(Luke 11.24-26)

43“ispīhk maci-ahcāhk nakatēw anihi kā‑kī-kikiskākot, itohtēw ita ēkāya nipiy ē‑ihtakwaniyik ē‑natonahk ita ta‑ayāt, kīspin namōya miskam, 44ōmisi itwēw, ‘kāwi nika-itohtān itē kā‑kī-wīkiyān!’ ēkosi tāpwē kīwēw, ēkwa ē‑takohtēt ēkota pōti kī‑pisisikwastēyiw, ē‑kī-kanācihtāwiht ēsa ēkwa ē‑kī-māmīnawihtāwiht. 45sipwēhtēw ēsa ēkwa pēsiwēw kotaka tēpakohp ahcāhkwa ayiwāk nawac ē‑macātisiyit ispīhci wiya. ēkwa ēkota kisātamwak ēkosi anihi kā‑wī-pīhciyawēskawācik nawac ayiwāk kita-isi-āyāyiwa ispīhci nistam. ēkosi ka‑wī-ispayihikowak aniki ōmisi kā‑isi-macātisicik anohc ayisiyiniwak.”

Jesus okāwiya ēkwa wīcisāna

(Mark 3.31-35; Luke 8.19-21)

46Jesus ē‑mēkwā-pīkiskwēt, takohtēyiwa okāwiya ēkwa wīcisāna. wayawītimihk nīpawiyiwa ē‑kakwēcihkēmoyit mahti kita-kī-pīkiskwātikot. 47ēkosi pēyak nāpēw ēkota ē‑ayāt ōmisi itēw Jesusa, “wāpamik, kikāwiy mīna kīcisānak wayawītimihk nīpawiwak, ē‑nōhtē-pīkiskwātiskik.”

48Jesus ēsa itēw, “awīna ana nikāwiy mīna awīna aniki nīcisānak?” 49ēkwa ē‑itwahwāt okiskinohamawākana itwēw, “wāpamik, ēwakonik ōki nikāwiy mīna nīcisānak! 50awiyak nanahihtawāci nohtāwiya kihci-kīsikohk kā‑ayāyit ēwakonik nisīmisak ēkwa nikāwiy.”

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index