Search form

Matthew 13

Jesus ācimēw okistikēwa

(Mark 4.1-9; Luke 8.4-8)

1ēwako anima ē‑kīsikāk Jesus kī‑wayawīw wāskāhikanihk ohci ēkwa sisonēkām kihcikamīhk kī‑nitawi-apiw. 2ēkwa mitoni mihcēt ayisiyiniwa kī‑wāsakāmēpīstāk, ēkosi nitawāc kī‑nitawi-pōsiw ōsihk ēkwa ēkota kī‑apiw; mīna ē‑isi-mihcētiyit ayisiyiniwa kī‑pimikāpawiyiwa sisonēkām. 3ēkosi mihcēt kīkway kī‑aspahākēmow, ē‑itwēt,

“okistikēwiyiniw kī‑nitawi-kistikēw. 4ēkwa ē‑ati-kistikēt, ātiht kiscikānisa kī‑pahkihtiniyiwa mēskanāsihk, ēkwa ēsa piyēsīsa kī‑mōsahkahcikēwak. 5kotaka kiscikānisa kī‑pahkihtiniyiwa asinīskāhk, māka ēkāya mistahi ē‑asiskīwācāyik sēmāk kī‑sākikiyiwa, wiya ēkāya ē‑kispakāyik askiy. 6ispīhk ē‑sākāstēyik, kī‑kīsitēyiwa ēkwa ēkāya tāpwē ē‑ocēpihkowiyiki, kī‑pāstēyiwa. 7kotaka kiscikānisa kī‑pahkihtiniyiwa ita kā‑ohpikicik okāminakasiyak, ēkosi kī‑kipiskawēwak ēkāya kita-ohpikiyit. 8kotaka kī‑pahkihtiniyiwa ita ē‑miywāsiniyik asiskiy, ēkosi miyokiniyiwa kistikāna ātiht mitātahtomitanaw, ātiht nikotwāsomitanaw, ātiht nistomitanaw tahtominakisiyiwa.”

9ēkosi itēw, “kīspin kitayānāwāw mihtawakaya, natohtamok.”

kīkway ohci kā‑aspahākēmot Jesus

(Mark 4.10-12; Luke 8.9,10)

10okiskinohamawākana ēkwa kī‑pē-nātik Jesus ē‑itikot, “tānēhki kā‑aspahākēmoyan kā‑kiskinohamawacik ayisiyiniwak?”

11ōmisi itēw ēsa Jesus, “kitawinamākowāw kisē-manitow kita-nisitohtamēk anihi kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk ohci ēkāya kā‑kiskēyihcikātēki, māka namōya wiyawāw ayisiyiniwak miyikwak kisē-manitowa ōma kiskēyihtamowin. 12ana ayisiyiniw nisitohtamowin kā‑ayāt ayiwāk kita-miyāw iyikohk kita-tēpi-nisitohtahk ahpō ayiwāk; māka ana ayisiyiniw ēkāya kā‑nisitohtahk kita-otinamwān. 13ēwako ohci kā‑aspahākēmoyān ē‑kiskinohamawakik māka namōya wāpahtamwak āta ē‑kitāpahtahkik ēkwa namōya nisitohtamwak āta ē‑natohtahkik. 14otihtikowak anima Isaiah kā‑kī-kiskiwēhahk,

‘āta iyikohk ē‑natohtahkik,

namōya kita-nisitohtamwak.

āta iyikohk ē‑kitāpahtahkik,

namōya kita-wāpahtamwak.

15ayisk namōya nisitohtamwak ēkosi namwāc kita-kī-wāpahtamwak,

ēkwa namwāc kita-kī-pēhtamwak,

ēkwa namwāc otēhiwāhk kita-kī-natohtamwak,

ēkosi namwāc kwēskīwak

kita-iyinīhkahakik.’+

16“kiyawāw māka kisawēyihtākosināwāw, wiya ē‑wāpahtamēk mīna ē‑natohtamēk kihci-kīsikowi-kīkwaya. 17ē‑tāpwēyān ōma kā‑ititakok, mihcēt okiskiwēhikēwak ēkwa mihcēt kisē-manitow otiyinīma mitoni kī‑nōhtē-wāpahtamwak mīna mitoni kī‑nōhtē-pēhtamwak ōhi kā‑wāpahtamēk mīna kā‑pēhtamēk, namwāc māka ēkosi kī‑ispayin wiyawāw ohci.

Jesus wīhtam tānisi ē‑itwēt kā‑ācimāt okistikēwa

(Mark 4.13-20; Luke 8.11-15)

18“ēkwa pēhtamok tānisi ē‑itwēmakahk okistikēw kā‑itācimiht. 19kīspin awiyak pēhtam kā‑ātocikātēyik tipēyihcikēwin ēkwa namwāc nisitohtam, macāyisa pē‑otinamiyiwa anima kā‑kistikātamoht otēhihk. ēwako ana tāpiskōc anima kā‑kī-kistikēhk mēskanāsihk. 20ēkwa aniki kiscikānisak kā‑pahkisihkik asinīskāhk, ēwakonik ayisiyiniwak mayaw kā‑pēhtahkik ōma sēmāk miywēyihtamwak. 21namwāc māka anima otāpwēhtamowiniwāw sōhkaniyiw, ēkosi ispīhk ē‑māyi-tōtāhcik ahpō ē‑kakwātakihihcik anima otāpwēhtamowiniwāw ohci, sēmāk pōmēwak. 22aniki kiscikānisak kā‑pahkisihkik okāminakasīskāhk, ēwakonik ayisiyiniwak kā‑pēhtahkik itwēwin māka ē‑māmitonēyihtamihikocik askīwi-pimātisiwin ēkwa ē‑wanohtahikocik wēyōtisiwin, ēkosi namōya kīkway ēkota ohci nōkohtāwak. 23māka aniki kiscikānisak kā‑pahkisihkik ita ē‑miywāsik asiskiy, ēwakonik ayisiyiniwak kā‑natohtahkik mīna kā‑nisitohtahkik. ēwakonik tāpiskōc kistikāna kwayask ē‑mīnisiwicik, pēyak mitātahtomitanaw itahtominakisow, kotak nikotwāsomitanaw, mīna kotak nistomitanaw.”

Jesus ācimow macikwanāsa ē‑ātotahk

24Jesus mīna kī‑aspahākēmow, “ōmisi itēyihtākwan kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin. pēyak ēsa nāpēw kistikēw ē‑miyosiyit kistikāna otaskīhk. 25ē‑mēkwā-tipiskāk piko awiyak ē‑nipāt, nāpēwa ē‑nōhtē-māyi-tōtākot pē‑kistikēyiwa macikwanāsa okistikānihk ēkwa sipwēhtēyiwa. 26ispīhk ē‑sākikicik kistikānak mīna ati-mīnisiwiwak macikwanāsa ēsa ati-sākikinwa. 27otatoskēyākana awa nāpēw pē‑nātik ōmisi ē‑itikot, ‘okimāw, kī‑miyosiw ana kistikān kā‑kī-kistikēyan, tānēhki māka macikwanāsa ēkota kā‑ohpikihki?’ 28‘awiyak ē‑pakwāsit ōma otōcikan,’ itēw ēsa. ‘kinitawēyihtēn cī kita-manipitamāhk anihi macikwanāsa?’ itik ēsa otatoskēyākana. 29‘ēkāwiya, manipitamēko nānitaw isi kiki kika-manipitāwāwak kistikānak. 30kiyām kistikān ēkwa macikwanāsa ka‑nīso-ohpikiwak isko pawahikēhki. ēkosi misawāc ispīhk manisikēki otatoskēwak nīkān kita-manipitamwak macikwanāsa ēkwa kita-tahkopitamwak kita-mēstihkasahkik, ēkwa kistikāna kita-māwasakonēwak kita-asowahācik nikistikānikamikohk.’”

kā‑māwaci-apisāsik kiscikānis aspahākēmowin

(Mark 4.30-32; Luke 13.18,19)

31āsay mīna Jesus aspahākēmow ē‑itwēt, “kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin anima tāpiskōc kā‑māwaci-apisāsik kiscikānis kā‑kistikēyit awiya otaskiyihk. 32māka ispīhk ē‑ohpikit ēwako māwaci-misikitiw iyikohk tahto kistikānak. ēkosi awa mistik, piyēsīsa kā‑wacistonihkēyit watihkwanihk.”

ohpihcicikan aspahākēmowin

(Luke 13.20,21)

33kēyāpic Jesus aspahākēmow, ē‑itwēt, “kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin anima tāpiskōc ōmisi. mistahi pahkwēsikanihk iskwēw apisīs ohpihcicikan takonam, ēkwa tēwēpahwēw isko iyikohk ē‑ohpipayit kahkiyaw pahkwēsikan.”

ē‑isi-aspahākēmot Jesus

(Mark 4.33,34)

34Jesus kī‑wīhtamawēw ē‑mā-mihcētiyit ayisiyiniwa ē‑aspahākēmot. kī‑aspahākēmow piko, tahtwāw kīkway kā‑wīhtamawāt. 35ēkosi tāpwē kī‑ispayin okiskiwēhikēw kā‑kī-itwēt:

“nika-aspahākēmon pīkiskwātakwāwi;

nika-wīhtamawāwak anihi kīkwaya ēkāya kā‑kiskēyihcikātēki,

aspin ohci kā‑kī-osīhtāt kisē-manitow ōma askiy.”+

Jesus wīhtam tānisi anima macikwanāsa aspahākēmowin

36Jesus kī‑nakatēw ayisiyiniwa ēkwa kī‑ati-pīhtikwēw wāskāhikanihk, ēkota okiskinohamawākana kī‑pē-kakwēcimik ē‑itikot, “mahti wīhtamawinān tānisi kita-isi-nisitohcikātēk kā‑ātotaman macikwanāsa kā‑ohpikihki kistikānihk.”

37ōmisi itēw ēsa Jesus, “ana nāpēw kā‑kistikēt ē‑miyosiyit kistikāna, ēwako ana ayisiyinīwikosisān. 38kistikān askiy ēwako anima misiwē itē askiy; ana kā‑miyosit kistikān ēwakonik ayisiyiniwak kā‑tipēyihtākosicik kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk; macikwanāsa ēwakonik kā‑tipēyimikocik maci-manitowa; 39ēkwa maci-manitow ana kā‑kistikēt macikwanāsa. kā‑māwasakonikēhk ēwako anima ē‑pōni-askīwahk ēkwa okīsikowak aniki kā‑māwacihācik kistikāna. 40tāpiskōc macikwanāsa kita-māwacihtāniwiw kita-mēstihkasamihk, pēyakwan ēkosi pōni-askīwahki. 41ayisiyinīwikosisān kita-pē-itisahwēw okīsikōma, ēkwa kita-piskihtinēwak kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk ohci anihi kā‑māyi-tōtamōhikēyit ēkwa anihi kā‑māyi-tōtamiyit, 42ēkwa kita-macostēhwēwak okīsikowak maci-iskotēhk kita-mātoyiwa mīna kita-kakwātakihtākosiyiwa. 43ēkwa aniki ayisiyiniwak kwayask kā‑kī-tōtahkik wiyawāw kita-kīkāwāstēwisiwak tāpiskōc pīsim māmawi-ohtāwīwāwa otipēyihcikēwiniyihk. natohta, kīspin kitayān mihtawakaya.

aspahākēmowin ē‑āhkwakihtēk kīkway ē‑ayahikātēk ohci

44“kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin itēyihtākwan tāpiskōc pēyak ēsa nāpēw ē‑miskahk ē‑āhkwakihtēyik kīkway kā‑kī-ayahikātēyik kistikān askīhk. kāwi ēsa ayaham ēkwa iyikohk ē‑miywēyihtahk kī‑nitawi-atāwākēw kahkiyaw kīkway kā‑ayāt ēkwa atāwēw anima askiy.

aspahākēmowin ē‑katawasisiyit mīkisa ohci

45“kotak mīna, kihci-kīsikowi-okimāwiwin itēyihtākwan tāpiskōc otatāwēw ē‑na-nātonawāt ē‑katawasisiyit mīkisa ēsihk ohci. 46ispīhk ē‑miskawāt pēyak mīkisa ē‑mistakisoyit, kī‑nitawi-atāwākēw kahkiyaw ē‑isi-tipiyawēwisīt mīna kī‑atāwēw.

aspahākēmowin ayapiya ohci

47“ēkwa mīna kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin ōmisi itēyihtākwan: opakitahwāwak ēsa sākahikanihk pakitinēwak ayapiya ēkwa nanātohk kinosēwa otahwēwak. 48ispīhk ē‑sākaskinēyit ayapiya kī‑kapāpitēwak ēkwa apiwak ē‑nawasōnācik kinosēwa kā‑miyosiyit askihkohk ē‑pīhci-wēpinācik māka namōya kīkway kā‑itakisoyit kinosēwa wēpinēwak. 49tāpiskōc pēyakwan pōni-askīwahki okīsikowak maci-ayisiyiniwa kita-pē-otinēwak kā‑miyo-pimātisiyit ayisiyiniwa ohci 50ēkwa kita-macostēhwēwak maci-iskotēhk itē ka‑mātoyit mīna ka‑kakwātakihtākosiyit.”

oski mīna kayāsi tāpwēwina

51ēkosi ēsa itēw Jesus, “kinisitohtēnāwāw cī ōhi kā‑wīhtamātakok?” ēkwa itik “ēha.”

52ōmisi itēw, “ēkosi ēsa, ispīhk kā‑kiskinohamākēt wiyasiwēwin kiskinohamawāw tānisi kita-isi-tipēyihtākosit kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk, ēwako tāpiskōc ana kā‑tipēyihtahk wāskāhikan kā‑wayawīhtatāt astāsowikamikohk ohci oski-kīkwaya mīna kayāsi-kīkwaya.”

Jesus ātawēyimāw Nazarethihk

(Mark 6.1-6; Luke 4.16-30)

53ēkwa ē‑kī-kīsi-aspahākēmot Jesus kī‑sipwēhtēw ēkota ohci. 54ēkwa ē‑takohtēt otaskīhk kī‑kiskinohamākēw ayamihēwikamikohk, ēkosi kī‑māmaskātik ayisiyiniwa ē‑itwēyit ēsa, “tānitē awa ē‑ohci-iyinīsit ēkwa tānitē ē‑ohtinahk omamāhtāwisiwina? 55mistiko-nāpēwa macī awa ohtāwiya? Marywa macī okāwiya, ēkwa wīcisāna macī Jamesa, Josepha, Simona ēkwa Judasa? 56ēkwa ayāyiwa macī ōta kahkiyaw iskwēwak wīcisāna? tānitē ōhi kahkiyaw ē‑ohcipayiki?” itēwak ēsa. 57ēkosi ēsa ātawēyimēwak.

māka Jesus ōmisi itēw, “okiskiwēhikēw kihcēyimāw piko itē māka namōya otōtēnāmihk ēkwa wīkihk.” 58ēkosi ēkāya ē‑tāpowakēyimikot namōya mihcēt mamāhtāwi-kīkway ohci tōtam otōtēnāmihk.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index