Search form

Matthew 21

mamihcimāw Jesus ē‑pīhtikwē-tēhtapit Jerusalemihk

(Mark 11.1-11; Luke 19.28-40; John 12.12-19)

1ēkwa ispīhk kisiwāk ē‑ati-otihtahkik Jerusalemihk, kī‑ati-nakīwak Bethphage cīki Olives ispatināhk. ēkota Jesus nīkān itisahwēw nīso okiskinohamawākana, 2ēkwa itēw, “itohtēk ōcēnāsihk ēkwa sēmāk kika-miskawāwāwak nōsē-sōsowatim ēkwa osōsowacimosisa ē‑sakahpisocik; kika-āpahwāwāwak ēkwa kika-pētamawināwāw. 3kīspin awiyak nānitaw kitikowāw, ōmisi kika-itāwāw, ‘kā‑tipēyihcikēt+ ē‑nitawēyimāt.’ ēkosi sēmāk kita-pakitinēw.”

4ēkosi tāpwē ihkin kā‑kī-itwēt okiskiwēhikēw:

5“wīhtamawik Jerusalemiyiniwak,

‘awīta kikihci-okimāmiwāw ē‑pē-otihtikoyēk!

tapahtēyimow, ē‑tēhtapit sōsowacimosisa,

sōsowatimwa ocawāsimisiyiwa.’ ”

6ēkosi kiskinohamawākanak kī‑itohtēwak ēkwa tōtamwak kā‑kī-itikocik Jesusa. 7kī‑pēsiwēwak sōsowatimwa ēkwa sōsowacimosisa ēkwa ē‑kī-tēhtastācik oskotākāwāwa, Jesusa tēhtapiyiwa. 8mihcēt ayisiyiniwak ēsa taswēkastāwak oskotākāwāwa mēskanāhk ēkwa kotakak kīskatahamwak ēsa watihkwana mistikohk ohci ēkwa siswēstāwak mēskanāhk. 9ayisiyiniwak kā‑nīkānohtēcik ita kita-pimitēhtapiyit Jesusa ēkwa aniki otāhk kī‑ati-tēpwēwak ē‑itwēcik, “mahti kita-mamihcimāw okosisa David! sawēyihtākosiw ana kā‑pē-takohtēt owīhowiniyihk kā‑tipēyihcikēyit. mahti kita-mamihcimāw kisē-manitow!”

10ispīhk ē‑pīhtikwēt kihci-ōtēnāhk Jerusalemihk iyawisk kī‑mohcikēyimowak kakwēcihkēmowak, “awīna awa?”

11“ēwako awa Jesus, okiskiwēhikēw kā‑ohcīt ōtēnāhk Nazareth, Galilee askīhk,” itwēwak ēsa ayisiyiniwak.

Jesus itohtēw kihci-ayamihēwikamikohk

(Mark 11.15-19; Luke 19.45-48; John 2.13-22)

12Jesus ēkwa kī‑pīhtikwēw kihci-ayamihēwikamikohk ēkwa ati-wayawī-wēpinēw kahkiyaw anihi otatāwēwa ēkwa anihi kā‑atāwēyit. kī‑kwatapiwēpinam mīcisowināhtikwa kā‑āpacihtāyit anihi kā‑mēskotōnāyit sōniyāwa ēkwa tihtipi-wēpinam otēhtapiwiniyiwa kā‑atāwākēyit omīmīwa. 13ēkwa ōmisi itēw, “itasinahikātēw kihci-masinahikanihk, ‘nikihci-ayamihēwikamikohk ōma ita kita-ayamihācik ayisiyiniwak.’+ māka ōma ōta ē‑isi-āpacihtāyēk okimotiskak ta‑kāsōcik.”

14ēkota kihci-ayamihēwikamikohk kī‑pē-nātik Jesus ēkāya kā‑wāpiyit ēkwa ē‑māskisiyit, ēkwa kī‑iyinīhkahēw. 15kā‑nīkānakisocik ayamihēwiyiniwak mīna aniki kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin mitoni kī‑kisiwāsiwak, ispīhk ē‑wāpahtahkik iyikohk ē‑mamāhtāwisīhcikēyit ēkwa mīna awāsisa ēkota mēkwānohk ē‑isi-tēpwēyit, “mahti kita-mamihcimāw okosisa David!” 16ēkosi kakwēcimēwak Jesusa, “kipēhtawāwak cī ōki awāsisak ē‑itwēcik?”

“ēha,” itēw, “ēkāya cī ē‑ohci-ayamihtāyēk ōma kihci-masinahikanihk? ōmisi itastēw, ‘kikī-kiskinohamawāwak awāsisak ēkwa oski-awāsisak kita-mamihcimocik.’+

17Jesus ēkwa kī‑ati-sipwēhtēw ē‑nitawi-kapēsit Bethanyihk.

Jesus pāstāmēw misi-sōmināhtikwa+

(Mark 11.12-14,20-24)

18wīpac ē‑kīkisēpāyāyik Jesus ē‑ati-wāyinīt kihci-ōtēnāhk isi, kī‑nōhtēhkatēw. 19ē‑wāpamāt misi-sōmināhtikwa cīki mēskanāhk, kī‑nātēw māka namōya mīnisiyiwa, nayēstaw nīpiya. ōmisi itēw anihi mistikwa, “namwāc wīhkāc kika-mīnisiwin!” sēmāk ana misi-sōmināhtik pāsow.

20ē‑wāpahtahkik ōma kiskinohamawākanak māmaskātamwak ēsa, “tānēhki awa misi-sōmināhtik sēmāk kā‑pāsot?”

21ōmisi itēw Jesus, “kīspin kitāpwēhtamowinināwāw ēkwa ēkāya kita-ānwēhtamēk, pēyakwan kika-isi-kaskihtānāwāw ōma kā‑tōtawak awa misi-sōmināhtik. ēkwa mīna kika-kī-itwānāwāw ōma waciy isi, ‘niyā, pakastawēpiniso kihcikamīhk!’ tāpwē ēkosi kita-ihkin. 22ēkwa ayamihāyēko, kīspin kitāpwēhtēnāwāw, kika-miyikawināwāw piko kīkway kā‑natotamawāyēk kisē-manitow.”

kakwēcimāw Jesus awīna ē‑tipēyihtamōhikot kā‑tōtahk

(Mark 11.27-33; Luke 20.1-8)

23Jesus ēkwa kī‑takohtēw anita kihci-ayamihēwikamikohk, ēkwa ē‑mēkwā-kiskinohamākēt kihci-ayamihēwiyiniwak mīna kā‑kēhtē-ayiwicik onīkānīwak, pē‑itohtēyiwa ēkwa itik, “awīna ōma ē‑tipēyihtamōhisk ōhi kā‑tōtaman?”

24ōmisi itēw Jesus, “pēyak kīkway kika-kakwēcimitināwāw ēkwa naskwēwasimiyēko, ēkwa kika-wīhtamātināwāw awīna kā‑tipēyihtamōhit kita-tōtamān ōhi kīkwāya. 25awīniwa John kā‑kī-tipēyihtamōhikot kita-sīkahāhtākēt: kisē-manitowa cī ahpō cī ayisiyiniwa?”

kī‑māci-pīkiskwātitoyiwa ēsa, “tānisi ka‑itāyahk? kīspin itwēyahko, ‘kisē-manitow ohci,’ ōmisi kita-itwēw, ‘tānēhki māka ēkāya kā‑tāpowakēyimāyēk John?’ 26māka ‘ayisiyiniwak ohci’ itwēyahko, kikostēnānaw tānisi ka‑tōtākoyahkok ayisiyiniwak, wiya kahkiyaw okiskiwēhikēw itakimēwak Johna.” 27ēkosi Jesusa itēwak, “namōya nikiskēyihtēnān.”

ēkwa Jesus itēw, “nīsta namōya kika-wīhtamātināwāw awīna kā‑pakitinamawit ōhi kīkwāya kita-tōtamwak.”

Jesus ācimēw nīso okosisimāwa

28“tānisi ē‑itēyihtamēk ōma? pēyak ēsa nāpēw ē‑okosisit. anihi ostēsimāwa nātēw ēkwa itēw, ‘nikosis, mahti nitawi-atoskē mīnisikistikānihk anohc.’ 29‘namōya,’ itik okosisa, māka mwēstas kwēskēyihtamiyiwa ēkosi nitawi-atoskēyiwa, 30ana nāpēw ēkwa nitawi-sīhkimēw anihi osīmimāwa, tāpwēhtāk, māka namwāc nitawi-atoskēyiwa. 31ōki nīso, tānāna kā‑kī-nanahihtawāt ohtāwiya?”

“ana ostēsimāw,” itwēwak ēsa.

ēkosi ōmisi itēw, “ē‑tāpwēyān ōma kā‑ititakok: kā‑māwacihācik tipahikēwi-sōniyāwa ēkwa omanisōniyāwēwi-iskwēwak nawac wiyawāw ta‑wēcihtāwak kita-pīhtikwēcik kisē-manitowa otipēyihcikēwiniyihk ispīhci kiyawāw. 32wiya John osīkahāhtākēw kī‑takohtēw kita-kiskinohamākoyēk tānisi kwayask kita-isi-pimātisiyēk. tipahikēhiwēwak ēkwa omanisōniyāwēwi-iskwēwak kī‑tāpwēhtawēwak māka namwāc kitohci-tāpwēhtawāwāw. āta ē‑wāpahtamēk mwēstas namōya kitohci-kwēskēyihtēnāwāw kita-tāpwēhtawāyēk.

otatoskēwak kā‑maci-ayiwik aspahākēmowin

(Mark 12.1-12; Luke 20.9-19)

33“pēhtamok kotak ācimowin. pēyakwāw kī‑ihtāw pēyak okistikēwiyiniw ē‑tipēyihtahk sōminikistikān ēkwa ē‑kī-kistikātahk, kī‑mēnikanihkātam, kī‑wātihkēw ita kitōsīhcikātēyik sōmināpoy, ēkwa ēsa osīhtāw asawāpiwin. ēkosi ēkwa kī‑awihēw kotaka kita-atoskātamiyit, ēkwa kī‑sipwēhtēhow kotak askīhk isi. 34ispīhk kita-māwasakonamohk mīnisa kī‑itisahwēw otatoskēyākana kita-nitawi-nātamiyit iyikohk kita-kī-ohtisit. 35ēkwa aniki kā‑awihihcik kistikān kī‑otihtinēwak atoskēyākana pakamahwēwak anihi pēyak ēkwa kotaka nipahēwak ēkwa pēyak anihi nipahatahwēwak asiniya ohci. 36kīhtwām ana kā‑tipēyihtahk sōminikistikān itisahwēw kotaka otatoskēyākana nawac ē‑mihcētiyit; pēyakwan tōtāmāwa tāpiskōc anihi nistam. 37piyisk iskwēyānihk isitisahwēw okosisa ē‑itwēt, ‘kēhcinā ēkwa kita-kistēyimik nikosis.’ 38ē‑wāpamācik okosisiyiwa ōki kā‑awihihcik askiy itwēwak ēsa, ‘hāw, ēwako awa kā‑wī-tipēyihtahk ōma askiy. mahti nipahātān ēkosi kiyānaw kika-tipēyihtēnānaw!’ 39ēkosi otihtinēwak ēkwa wayawī-wēpinēwak ēkota ē‑nipahācik.

40“ahāw, tānisi ana kā‑tipēyihtahk takohtēci ka‑tōtawāt anihi kā‑kī-awihāt anima kistikān?” kakwēcimēw Jesus.

41ōmisi itēwak ēsa, “kēhcinā kita-nipahēw anihi macātisa, ēkwa kita-awihēw kotaka nāpēwa anima kistikān, ēwakoni kwayask kita-tōtāk kita-miyikot kahkiyaw kā‑ohtisit mīnisa otaskīhk.”

42“ēkāya cī ē‑ohci-ayamihtāyēk kihci-masinahikanihk kā‑itastēk?” ēkwa itēw Jesus.

“‘ana asiniy otatoskēwak kā‑kī-ātawēyimācik

ēkāya kita-kī-āpatisiyit

ēcika ōma ēwakoni nawac kita-māwaci-kihci-āpatisiyit

ispīhci kotaka asiniya.

ēkosi ōma ē‑kī-tōtahk kā‑tipēyihcikēt.

tāpwē mistahi mamāhtāwi-miyonākwan kita-wāpahtamihk.’+

43“kiwīhtamātināwāw kisē-manitow otipēyihcikēwin kika-maskamikawināwāw ēkwa kita-miyāwak aniki ka‑wāpamihcik ē‑pimātisicik kā‑isi-nitawēyihtamiyit kisē-manitowa. 44awiyak pakamisihki tahkohc ōhi asiniya kita-pīkosimisow; ēkwa kīspin asiniya tasōsoci awiyak kita-sikwatahok.+

45ispīhk kihci-ayamihēwiyiniwak mīna Phariseewak ē‑pēhtahkik ōhi otaspahākēmowiniyiwa, kiskēyihtamwak wiyawāw ē‑itikocik. 46kakwē-otinēwak, māka osām ē‑kostācik ayisiyiniwa, okiskiwēhikēw ayisk ē‑itēyimāyit Jesusa.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index