Search form

Matthew 23

Phariseewa ēkwa kā‑kiskinohamākēyit wiyasiwēwin ohci kitahamākēw Jesus

(Mark 12.38,39; Luke 11.43,46; 20.45,46)

1Jesus ēkwa kī‑pīkiskwātēw ayisiyiniwa mīna okiskinohamawākana. 2ōmisi itēw, “ōki kā‑kiskinohamākēcik wiyasiwēwin ēkwa Phariseewak, wiyawāw kitāpamikwak kita-kiskinohamākēcik Mosesa owiyasiwēwiniyiwa. 3ēkosi piko kita-nanahihtamēk mīna kita-tōtamēk kahkiyaw kīkway kā‑wīhtamākoyēkok; māka ēkāya kiskinowāpamihkok, namōya tōtamwak anima kā‑kiskinohamākēcik. 4tōtamōhēwak ayisiyiniwa kita-pimitisahamiyit ē‑āyimaniyiki wiyasiwēwina, tāpiskōc ē‑nayahtahācik kīkwaya ē‑kosikwaniyiki, ēkwa namwāc ahpō apisīs wīcihēwak. 5nanātohk tōtamwak ayisiyiniwa kita-wāpamikocik, ayamihāwi-kikiskana ē‑postiskahkik ostikwāniwāhk ēkwa ospitoniwāhk, ēkwa anihi kā‑kinwāpēkāki yīwēpicikana oskotākowēyaniwāhk,+ 6ēkwa miywēyihtamwak kita-apicik ita kā‑nīkānapīhihcik wīhkohkēwinihk ēkwa ayamihēwikamikohk. 7miywēyihtamwak ayisiyiniwa kita-kihcēyimikocik ita kā‑atāwākēhk kīkwāya ēkwa okiskinohamākēw kita-itihcik. 8ēkāya ‘okiskinohamākēw’ awiyak kika-isiyihkātikowāw wiya kahkiyaw kitōciwāmihtonāwāw ēkwa pēyakow kikiskinohamākēmiwāw. 9ēkwa ēkāya awiyak ōta askīhk ‘nohtā’ kika-itāwāw, wiya pēyakow ohtāwīmāw kihci-kīsikohk. 10ahpō mīna ēkāya ‘nitōkimām’ kita-itikawiyēk, wiya pēyakow piko okimāw ēwako onawasōnākan. 11awiyak kā‑nīkānakisot kā‑ihtasiyēk ēwako ana kā‑pakitinisot kita-pamihikoyēk. 12piko awiyak kā‑kihcēyimisot kita-tapahtēyimohāw, ēkwa piko awiyak kā‑tapahtēyimisot kita-ispāhkēyihtākosihāw.

Jesus macakimew kā‑ayamihēhkāsocik

(Mark 12.40; Luke 11.39-42,44,52; 20.47)

13“kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak, kitayamihēhkāsonāwāw! kikipāpiskwahēnāwāw iskwāhtēm ayisiyiniwak ēkāya kita-pīhtikwēcik kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwinihk. namōya kiyawāw kipīhtikwānāwāw mīna namōya kipakitināwāwak aniki kā‑kakwē-pīhtikwēcik. 14kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin mīna kiyawāw Phariseewak, kitayamihēhkāsonāwāw! kikitimahāwāwak mōsiskwēwak, ē‑maskamāyēkok wīkiwāwa, ēkwa ayisiyinīnāhk kitati-ayamihēhkāsonāwāw kinwēs. ayiwāk ēwakoni wiyawāw kita-pāstāhikwak.+

15“kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin mīna kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsoskak! wāhyaw ēkwa misiwē itē kitisi-sipwēhtēhonāwāw pēyak kita-kwēskināyēk, ēkwa ispīhk ē‑kaskihtāyēk, kaskihtamāsow nīswāw ayiwāk ispīhci kiyawāw maci-iskotēhk!

16“kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw ēkāya kā‑wāpiyēk okiskinohtahiwēwak. kikiskinohamawāwāwak ayisiyiniwak awiyak ē‑kihci-itwēt ē‑aspēyimot kihci-ayamihēwikamikohk namōya katāc kita-tōtahk anima kā‑kihci-itwēt; māka kīspin aspimow osāwi-sōniyāwi-kīkwaya kihci-ayamihēwikamikohk, piko kita-tōtahk anima kā‑kihci-itwēt. 17mōhcowiyiniwak ēkāya kā‑wāpiyēk! tānima ayiwāk ē‑itēyihtākwahk, osāwi-sōniyāw ahpō kihci-ayamihēwikamikohk kā‑kihcihtwāwihikot? 18kititwānāwāw mīna, ‘kīspin awiyak ē‑kihci-itwēt ē‑aspimot pakitināsowināpisk namōya katāc kita-tōtahk anima kā‑kihci-itwēt, māka kīspin aspimow wēpināsowin pakitināsowināpiskohk, piko kita-tōtahk anima kā‑kihci-itwēt.’ 19tāpwē namōya kikī-wāpahtēnāwāw! tānima nawac ayiwāk ē‑itēyihtākwahk, anima pakitināsowin ahpō cī pakitināsowināpisk kā‑ohci-kanātakihtēk? 20ēkwa awiyak ispīhk ē‑kihci-itwēt ē‑aspēyimot pakitināsowināpiskwa, aspēyimow ēwako asici ēkota pakitināsowina kā‑astēyiki, 21ēkwa awiyak ē‑kihci-itwēt ē‑aspēyimot kihci-ayamihēwikamikohk, aspēyimow ēwako asici kisē-manitowa ēkota kā‑ayāyit. 22ēkwa awiyak ē‑kihci-itwēt ē‑aspēyimot kihci-kīsik, aspēyimow kisē-manitowa okihci-apiwin ēkwa kisē-manitowa ita kā‑apiyit.

23“kika-misi-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsoskak! kimiyāwāw kisē-manitow pēyak takonamowinisa ohci tahto mitātaht kā‑kikinamihk mīciwinihk, māka kiwanikiskisināwāw anihi kā‑kihcēyihtākwahki wiyasiwēwinihk: kwayask kita-wiyasiwēyēk, kita-kitimākinākēyēk, ēkwa tāpitawi kita-mamisītotawāyēk kisē-manitow. kita-kī-pimitisahamēk anihi kotaka itasiwēwina; māka ōhi kā‑kosikwēyihtākwahki nawac kita-kī-āhkamēyimoyēk kita-pimitisahamēk. 24ēkāya kā‑wāpiyēk okiskinohtahiwēwak! ōma kā‑tōtamēk pēyakwan anima: wāwāc apisci-manicōs kā‑otināyēk kiminihkwēwiniwāhk ohci, māka ē‑misiwēpayihāyēk piskwākanēwatim!

25“kika-misi-māyipayihikonāwāw, kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsowak! kiyawāw minihkwākan mīna wiyākan kwayask ē‑kanācihtāyēk waskic, māka pīhcāyihk sākaskinēw kā‑ohci-otinikēyēk kāsakātisiwinihk ēkwa omaskahtwēwin. 26namōya kā‑wāpiyēk Phariseewak! nīkān kanācihtāk pīhcāyihk minihkwākan, ēkosi waskic kita-kanātan.

27“kika-misi-māyipayihikonāwāw, kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsowak! tāpiskōc ōma kiyawāw wātihkānikamikwa ē‑wāpiski-sisopēkahikātēki kita-miywāsiki, māka pīhcāyihk sākaskinēwa onipiwak oskaniwāwa ēkwa pikiskatinwa miyawa. 28kitisinākohcikānāwāw kwayask ē‑itātisiyēk, māka kipīhciyawēskākonāwāw tōtamohkāsowin ēkwa macātisiwin.”

Jesus kiskiwēham kā‑wī-pakamiskākohihcik

(Luke 11.47-51)

29“kika-māyipayihikonāwāw kiyawāw kā‑kiskinohamākēyēk wiyasiwēwin ēkwa kiyawāw Phariseewak! otōtamohkāsowak! kitōsīhtamawāwāwak ē‑miywāsiki wātihkānikamikwa okiskiwēhikēwak, ēkwa kiwawēsīhtānāwāw owātihkānikamikowāwa aniki kwayask kā‑kī-itātisicik. 30ēkwa kititwānāwāw, ‘kīspin ē‑kī-pimātisiyāhk mēkwāc ē‑pimātisicik nimosōmipaninānak, namwāc nika-kī-nipahimahtānāna ōhi okiskiwēhikēwa tāpiskōc wiyawāw.’ 31ēkosi ē‑māyi-ācimisoyēk ōma ē‑ohcīyēk aniki kā‑kī-nipahācik okiskiwēhikēwa! 32niyāk, kīsihtāk kimosōmipaniwāwak kā‑kī-mācihtācik! 33piscipowi-kinēpikwak ōma kiyawāw! tānisi ka‑kī-isi-paspīyēk maci‑iskotēhk kita-itisahokawiyēk? 34ēkosi kiwīhtamātināwāw kika-itisahamātināwāw okiskiwēhikēwak ēkwa ē‑iyinīsicik nāpēwak ēkwa okiskinohamākēwak. kika-nipahāwāwak ātiht, kika-cīstahāskwātāwāwak ātiht, ēkwa kotakak kika-pasastēhwāwāwak ayamihēwikamikohk, ēkwa papāmi-ōtēnawa kika-ohci-nawaswātāwāwak. 35ēkosi kiyawāw kika-nayahtēnāwāw kā‑kī-nipahihcik kahkiyaw aniki kwayask kā‑kī-itātisicik, aspin ohci Abel isko Zechariah, okosisiyiwa Berechiahwa, kā‑kī-nipahāyēk tastawāyihk kihci-ayamihēwikamikohk ēkwa pakitināsowināpiskohk. 36ē‑tāpwēyān ōma kā‑ititakok, kahkiyaw mēkwāc kā‑pimātisiyēk kika-pakamiskākonāwāw.

Jesus kakwātakēyihtam Jerusalem ohci

(Luke 13.34,35)

37“hāw kiyawāw ayisiyinītik Jerusalemihk kā‑ohcīyēk. kinipahāwāwak okiskiwēhikēwak ēkwa asiniya ohci kinipahatahwāwāwak otitwēstamākēma kisē-manitow kā‑kī-pē-isitisahamākoyēk. tānitahtwāw kinōhtē-māwasakonitināwāw tāpiskōc pāhpahāhkwān ocawāsimisa kā‑isi-akwanahāt otahtahkwanihk, māka namōya kipakitinināwāw. 38ēkosi kikihci-ayamihēwikamikowāw kita-pisisikwastēw. 39kiwīhtamātināwāw anohc ohci namōya kika-wāpamināwāw kīhtwām iyikohk itwēyēko, ‘sawēyihtākosiw ana kā‑pē-itohtēt owīhowiniyihk kā‑tipēyihcikēt.’ ”

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index