Search form

Matthew 4

okotēyimikowin Jesus

(Mark 1.12,13; Luke 4.1-13)

1kī‑ati-ispayin kā‑kanātisit ahcāhkwa ē‑sipwēhtahikot Jesus pakwataskīhk isi kita-kotēyimikot maci-manitowa. 2ē‑kī-ayiyāt pakwāci-ayihk nēwomitanaw kīsikāw namwāc ē‑mīcisot kī‑nōhtēhkatēw ēsa. 3pē‑otihtik maci-manitowa ēkwa ōmisi itik, “kīspin kiya manitowikosisān, mahti itasiwāsik ōki asiniyak kita-pahkwēsikanīwicik.”

4naskwēwasimēw Jesus ē‑itāt, “kihci-masinahikanihk itastēw, ‘ayisiyiniw namōya nayēstaw pahkwēsikana kita-kī-ohci-pimācihot, māka kahkiyaw kīkway kā‑itwēyit kisē-manitowa.’ ”+

5ēkosi ēkwa maci-manitow itohtahēw Jesusa Jerusalemihk, kanāci-kihci-ōtēnaw ē‑māwaci-ispāyik kihci-ayamihēwikamikohk tahkohc 6ēkwa ōmisi itēw, “kīspin kiya manitowikosisān, nīhcipayiho ōta ohci, ayisk itastēw kihci-masinahikanihk,

‘kisē-manitow kita-itasiwātēw okīsikōma kiya ohci

kita-miciminiskik ēkāya kita-wīsakisiniyan.

namōya ahpō kika-wīsakisitēsinin asinīhk.’ ”+

7ōmisi itēw ēsa Jesus, “māka kihci-masinahikanihk mīna ōmisi itastēw, ‘ēkāya kocih kā‑tipēyihcikēt kikisē-manitōm.’ ”+

8kīhtwām maci-manitow itohtahēw Jesusa ē‑ispayik wacīhk ēkotē wāpahtihēw kahkiyaw kihci-okimāwiwina askīhk ēkwa iyikohk ē‑kihcēyihtākwaniyiki. 9ēkwa itēw, “kahkiyaw ōhi kika-miyitin, kīspin ocihcihkwanapīstawiyani ēkwa mawimostawiyani.”

10naskwēwasimēw Jesus, “awas sipwēhtē macāyis! kihci-masinahikan itastēw, ‘mawimostaw kā‑tipēyihcikēt kikisē-manitōm, ēwako piko kita-mawimostawat.’ ”+

11ōta ēsa nakatik maci-manitowa, ēkwa okīsikowak otihtēwak Jesusa ē‑pē-nākatēyimācik.

Jesus mātatoskēw Galileehk

(Mark 1.14,15; Luke 4.14,15)

12ispīhk Jesus ē‑pēhtahk Johna ē‑kī-kipahomiht, kī‑itohtēw Galileehk. 13namōya ohci kisātam Nazarethihk ēkwa kī‑nitawi-wīkiw Capernaumihk, ēwako ōtēnaw sisonē Galilee sākahikanihk, ita kā‑wīkicik Zebulun ēkwa Naphtali ayisiyiniwak. 14ēwako ōma tāpwē kī‑ay-ihkin kā‑kī-itwēt Isaiah okiskiwēhikēw,

15“Zebulun ēkwa Naphtali otaskīwāw

mēskanāhk kihcikamiy isi, akāmihk Jordan sīpīhk,

Galilee askiy, ita kā‑wīkicik pītosiyiniwak!

16aniki ayisiyiniwak kā‑wanitipiski-pimātisicik

kita-wāpahtamwak ē‑misi-wāstēyik.

aniki kā‑nipicik ahcāhkowi-pimātisiwinihk

kita-wāpahtamwak opimācihiwēwin kisē-manitow

ē‑kīhkāyāstēyik wiyawāw ohci.”+

17ōta ohci Jesus kā‑māci-kakēskīhkēmot ē‑itwēt, “kwēskātisik kā‑kī-maci-tōtamēk ayisk wīpac kihci-kīsikowi-tipēyihcikēwin wī‑otihtikonaw.”

Jesus wīsāmēw nēwo onōcikinosēwiyiniwa

(Mark 1.16-20; Luke 5.1-11)

18ē‑mēkwā-pa-pimohtēt Jesus sisonē Galilee sākahikanihk, kī‑wāpamēw nīso ē‑wīcisānihtoyit nōcikinosēwiyiniwa, Simona (Peter kā‑isiyihkāsoyit), ēkwa Andrewa, ē‑pakitahwāyit sākahikanihk. 19ōmisi itēw, “mahti wīcēwik ēkosi kika-kiskinohamātināwāw kita-isi-ocipitāyēkok ayisiyiniwak.” 20sēmāk ēsa nakatēwak otayapīmiwāwa ēkwa wīcēwēwak.

21ē‑ati-pimohtēcik āsay mīna nīso nāpēwa wāpamēw ē‑owīcisānihtoyit, James ēkwa John, okosisiyiwa Zebedeewa. ē‑pōsiyit ōsihk asici ohtāwiyiwa ēkwa ē‑wiyāpēkināyit ayapiya, Jesus wīsāmēw ēsa. 22sēmāk ēsa kapāwak ē‑nakatācik ohtāwīwāwa ēkwa ati-wīcēwēwak.

Jesus kakēskihkēmow, kiskinohamākēw, ēkwa iyinīhkahiwēw

(Luke 6.17-19)

23Jesus misiwē Galilee askīhk kī‑papā-kiskinohamākēw otayamihēwikamikowāwa Jewa,+ ē‑kakēskihkēmot ē‑miywāyimōtahk kisē-manitowa otipēyihcikēwiniyiw, ēkwa ē‑iyinīhkahāt nanātohk ē‑itāspinēyit ayisiyiniwa. 24kī‑ācimāw misiwē itē askīhk Syria, ēkosi ayisiyiniwak kī‑pētamawēwak anihi otāhkosiwa, ē‑kakwātakihikoyit nanātohk itāspinēwina: aniki maci-ahcāhkwa kā‑pīhciyawēskākocik ēkwa kā‑ocipitikocik ēkwa kā‑nipowāspinēcik. ēwakoni kahkiyaw Jesus ēsa iyinīhkahēw. 25mitoni mihcēt ayisiyiniwa papā-pimitisahok Galileehk ohci ēkwa anihi mitātaht ōtēnawa ohci, Jerusalemihk ohci ēkwa Judea askīhk ohci ēkwa akāmihk Jordan sīpīhk ohci.

Plains Cree Scripture Portions

Plains Cree Scripture Portions © 2014 Canadian Bible Society

More Info | Version Index