Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 10

ᔮᑾᒥᓯ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐎᒉᐗᑲᓂᔭᓐ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ

1ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᓇᑕᐌᓕᑌᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᒥᓯᐌ ᑯᑖᐎᓇᐗᒃ ᐁ ᑮ ᐃᑖᒋᒃ ᔑᐹ ᐗᔅᑯᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐁ ᑮ ᔖᐳᔥᑲᑭᒃ ᑭᒋᑲᒥᓕᐤ, 2ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᒫᑲ ᐁ ᑮ ᓯᑲᐋᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒧᓯᓴ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᓂᓕᒃ ᐗᔅᑯᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋᑲᒦᒃ; 3ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᒥᒋᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᒑᑯᐎ ᒥᒋᒥᓕᐤ; 4ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑮ ᒥᓂᑴᒋᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐊᒑᑯᐎ ᒥᓂᑴᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᑮ ᒥᓂᑴᐗᒃ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᑳ ᐅᑖᔑᑯᐗᓂᓕᒃ ᐊᒑᑯᐎ ᑭᔅᑭᓭᑳᒃ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᒋᒃ: ᐊᓂᒪ ᑭᔅᑭᓭᑳᒃ ᒫᑲ ᐁᐗᑯ ᙭᙮ 5ᒫᑲ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᓇᐁᓕᒥᑯᐗᒃ ᑭᒋᒪᓇᑐᐗ: ᐌᓴ ᐸᑾᑕᔅᑮᒃ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ᙮

6ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᓈᓇᐤ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᓇᑕᐌᓕᑕᒪᒃ ᒪᒋ ᑫᒀᓇ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᓇᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᐎᓚᐗᐤ᙮ 7ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓇᐗᑭᔥᑖᑯᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᑐᑕᑭᒃ ᐋᑎᑦ ᐎᓚᐗᐤ: ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑮ ᓇᐊᐱᐗᒃ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᒋᒃ, ᑮ ᐸᓯᑯᐗᒃ ᒫᑲ ᑭᒋ ᒣᑕᐌᒋᒃ᙮ 8ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑐᑖᑕᐤ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᑮ ᑐᑕᑭᒃ ᐋᑎᑦ ᐎᓚᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᐯᔭᑾᐤ ᐁ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᑳ ᑮ ᐸᑭᔑᑭᒃ ᓂᔅᑐᔖᑄᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ᙮ 9ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᑲᑴᒋᐋᑕᐤ ᙭, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᑎᑦ ᐎᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᑲᑴᒋᐋᒋᒃ, ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᒋᒃ ᒫᑲ ᒥᔑᑭᓀᐱᑾ᙮ 10ᐁᑳᐎᓚ ᓀᔥᑕ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒧᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐋᑎᑦ ᐎᓚᐗᐤ ᑳ ᑮ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᑭᒃ, ᑳ ᑮ ᓂᔑᐗᓈᒋᐃᑯᒋᒃ ᒫᑲ ᐅᓂᔑᐗᓈᒋᐃᐌᐗ᙮

11ᒥᓯᐌ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑮ ᐃᑭᓂᓕᐗ ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒪᑲᑭ: ᑮ ᒥᓯᓇᐃᑳᑌᐗ ᒫᑲ ᑭᒋ ᑲᑫᔅᑭᒥᑯᔭᒃ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᔭᒃ ᒫᒋᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᑭ᙮

12ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐊᐌᓇ ᓂ ᓂᐹᐎᓐ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᔮᒀᒥᓯᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐸᑭᔑᒃ᙮ 13ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑴᒋᐃᐌᐎᓐ ᑭ ᑮ ᐅᒋ ᒫᑯᓂᑯᓇᐗᐤ ᐊᓂᐃ ᐱᑯ ᒧᔕᒃ ᑳ ᐅᑎᑎᑯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ: ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒀᔭᔅᑭᑎᐤ, ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᑯᐗᐤ ᐊᐙᓯᑌ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᓱᑳᑎᓯᔦᒃ; ᒫᑲ ᐁ ᑲᑴᒋᐃᑲᐎᔦᒃ ᑭ ᑳ ᐙᐸᑎᓕᑯᐗᐤ ᑫ ᐃᔑ ᐅᔑᒧᔦᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᔕᑯᑖᔦᒃ᙮

14ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᓈᔅᐱᒡ ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ ᐅᔑᑕᒧᒃ ᒪᓂᑐᑳᓐ ᓇᐗᑮᔅᑖᑯᓯᐎᓐ᙮ 15ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ ᑳ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ; ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᑕᒧᒃ ᑳ ᐃᑗᔮᓐ᙮ 16ᐊᓂᒪ ᒥᓨᑭᒥᐌᐎ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᑳ ᒥᓦᑭᑕᒪᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᐁ ᐅᑎᓂᑳᑌᓕᒃ ᐅᒥᑯᒻ ᙭? ᐊᓇ ᐊᓚᑯᓇᐤ ᑳ ᐸᑴᓇᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᐁ ᐅᑎᓂᑳᑌᓕᒃ ᐎᔭᐤ ᙭? 17ᐌᓴ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐁ ᒥᒉᑎᔭᒃ ᑮ ᐯᔭᑯ ᐊᓚᑯᓇᐎᓈᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᐯᔭᑯ ᒥᔭᐎᓈᓇᐤ: ᐌᓴ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᑮ ᒫᒪᐎ ᐅᑎᓈᓇᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐯᔭᑯᑦ ᐊᓚᑯᓇᐤ᙮

18ᑲᓇᐗᐸᒥᒃ ᐃᔅᕃᐃᓪ ᐎᔭᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ: ᓇᒪ ᓈ ᐊᓂᑭ ᑳ ᒥᒋᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᐎᓇ ᒫᒪᐎ ᐅᑎᓇᒶᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐅᒋ? 19ᑖᓂ ᑫ ᐃᑗᔮᓐ ᒫᑲ? ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᒪᓂᑐᑳᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᓂᒪ ᑳ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᔅᑕᐙᑲᓂᐎᑦ ᒪᓂᑐᑳᓐ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᒃ? 20ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᐊᓂᐃ ᒉᓈᑕᐃᓚᒃ ᑳ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᒋᒃ ᓵᓵᑭᐎᓕᐌᔅᑕᐌᐗᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅ ᐎᒉᐙᑲᓂᔦᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗᒃ᙮ 21ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᔦᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᒥᓂᒀᑲᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᓂᒀᑲᓂᐙᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑲᔥᑭᑖᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᒥᒋᓱᔦᒃ ᐅ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᒋᓱᓈᑎᑯᐙᒃ ᒪᒋᒪᓂᑐᐗᒃ᙮ 22ᑭ ᑭᔑᐙᔮᓇᐤ ᓈ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋ ᐅᑌᓕᑕᒃ? ᐊᐙᓯᑌ ᓈ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᓯᓈᓇᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᐎᓚ?

23ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓋ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓇᒪᐎᓚ ᐋᐸᑕᓋ: ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐅᓚᔓᐌᓕᑖᑾᓋ ᓂᓚ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒪᑲᓋ᙮ 24ᐁᑳᐎᓚ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᑎᐱᓚᐌ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ, ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑯᑕᑭᔭ ᑭᒋ ᐌᓗᑎᓯᓕᒋ᙮

25ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓐ ᑳ ᐊᑖᐙᓂᐗᒃ ᐎᔮᓯᐎᐊᑖᐌᐎᑲᒥᑯᒃ, ᐁᐗᑯ ᒥᒋ, ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᑲᑴᒋᑫᒧᔭᓐ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᐅᒋ: 26ᐌᓴ ᐊᔅᑭ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ᙮

27ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᑭᒃ ᐎᑯᒥᑖᑴ, ᓀᔥᑕ ᓵᐯᓕᑕᒣᑴ ᑭᒋ ᐃᑐᑌᔦᒃ; ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫ ᐅᓚᔅᑣᑲᐎᔦᒃ, ᒥᒌᒃ, ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᑲᑴᒋᑫᒧᔦᒃ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᐅᒋ᙮ 28ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᑎᑕᑴ, ᐅᒪ ᑭ ᐸᑭᑎᓇᒪᐗᐗᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᒥᒌᒃ ᐊᓇ ᐅᒋ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒫᑖᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᐊᔅᑭ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᓵᑲᔅᑭᓀᒃ᙮ 29ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ, ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭᓚ ᑎᐱᓕᐌ, ᒫᑲ ᐊᓇ ᑯᑐᒃ; ᐌᓴ ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᓂ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓐ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᒃ ᑫ ᐅᒋ ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᒋᑳᑌᒃ? 30ᐌᓴ, ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓚ ᐁ ᓇᓈᔅᑯᒧᔮᓐ ᐅᑎᓇᒫᓀ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒪᒋᐃᑎᑳᐎᔮᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐅᒋ ᓇᓈᔅᑯᒧᔮᓐ?

31ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᒥᒋᓱᔦᑴ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᒥᓂᑴᔦᑴ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᑫᒀᓐ ᑐᑕᒣᑴ, ᒥᓯᐌ ᐃᑐᑕᒧᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᒫᑲᓂᐎᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 32ᐁᑳᐎᓚ ᓈᔦᑕᐌᓕᑕᒥᐃᑯᒃ ᒎᐗᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᒉᓐᑖᐃᓚᒃ, ᐁᑳ ᓀᔥᑕ ᐅ ᒫᒪᐎᐊᔭᒥᐋᒥ ᑭᒋᒪᓂᑐ; 33ᐁ ᐃᔑ ᓇᐃᓚᐌᐊᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ, ᐁᑳ ᐁ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒫᓐ ᑎᐱᓚᐌ ᓂᑦ ᐅᑎᓯᐎᓐ, ᒫᑲ ᐅᑦ ᐅᑎᓯᐎᓂᐗᐤ ᒥᒉᑦ, ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮