Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 11

1ᐃᔑ ᓄᔅᐱᓇᔑᒃ, ᒬᒋ ᐁ ᐃᔑ ᓄᔅᐱᓇᑕᒃ ᙭᙮

ᐁ ᐊᑯᓇᐃᑳᑎᒃ ᒥᔅᑎᒀᓐ ᐁ ᐊᔭᒥᒋᑳᓂᐗᒃ

2ᑭ ᒫᒪᑖᑯᒥᑎᓇᐗᐤ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐎᔦᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᔑ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑕᒣᒃ ᐊᓂᐃ ᐃᑕᔓᐌᐎᓇ, ᑳ ᐃᔑ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ᙮ 3ᒫᑲ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ, ᐅᔅᑎᒀᓐ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᐗᑯ ᙭: ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑎᒀᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᐁᐗᑯ ᓈᐯᐤ; ᓀᔥᑕ ᐅᔅᑎᒀᓐ ᙭ ᐁᐗᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 4ᑖᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᑦ, ᐁ ᐊᑯᔅᑎᒀᓀᐅᑦ ᒪᒉᓕᑕᒻ ᐅᔅᑎᒀᓐ᙮ 5ᒫᑲ ᑕᑐ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐋᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᔅᑭᐙᐃᑫᑦ ᐁ ᒧᔐᔅᑎᑾᓀᑦ ᒪᒉᓕᑕᑦ ᐅᔅᑎᒀᓇ: ᐌᓴ ᐁᐗᑯ ᒬᒋ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᑳᔥᑭᐹᓱᑦ᙮ 6ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᐁᑳ ᐊᒀᓇᐅᓱᒋ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐸᔅᑾᐊᒪᐤ ᓀᔥᑕ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᓇᓀᐯᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ ᐃᔅᑴᐤ ᑭᒋ ᐸᔅᑾᐊᒫᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᒋ ᑳᔥᑭᐹᓱᑦ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐊᑾᓇᐅᓱ᙮ 7ᐌᓴ ᓈᐯᐤ ᑖᐺ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᐊᑾᓇᐊᒧᐸᓐ ᐅᔅᑎᒀᓐ, ᐌᓴ ᐎᓚ ᓇᔅᐱᑕᐌᐤ ᓀᔥᑕ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐁᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐁᐤ ᓈᐯᐗ᙮ 8ᐌᓴ ᓈᐯᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᔅᑴᒃ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᓈᐯᒃ ᐅᒋ᙮ 9ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓈᐯᐤ ᑮ ᐅᒋ ᐅᔑᐊᐤ ᐃᔅᑴᐗ; ᒫᑲ ᐃᔅᑴᐤ ᓈᐯᐗ ᐅᒋ᙮ 10ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐅᒋ ᐃᔅᑴᐤ ᑲᑕ ᐋᔮᐸᓐ ᑎᐯᓕᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ ᐅᔅᑎᒀᓂᒃ, ᐁᓐᒐᓚ ᐅᒋ᙮ 11ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑖᐤ ᓈᐯᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒉᐅᑯᑦ ᐃᔅᑴᐗ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒉᐅᑯᑦ ᓈᐯᐗ, ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ᙮ 12ᐌᓴ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᔅᑴᐤ ᓈᐯᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᓈᐯᐤ ᐁ ᐃᑖᑦ ᐃᔅᑴᐗ ᐅᒋ; ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᒋ᙮

13ᑎᐹᔅᑯᓀᓕᑕᒧᒃ ᑭᓚᐗᐤ ᑫᒋᐙᒃ: ᒥᓗᓈᑾᓐ ᓈ ᐃᔅᑴᐤ ᐁ ᐋᔭᒥᐁᔅᑕᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ ᐁᑳ ᐁ ᐊᑾᓇᐅᓱᑦ? 14ᓇᒪ ᓈ ᐃᓚᑐ ᐋᔮᐎᓐ ᑭ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑯᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᓈᐯᐤ ᐁ ᑭᓍᓗᑴᒋ ᐁ ᓇᓀᐯᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ? 15ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐃᔅᑴᐤ ᑫᓍᓗᑴᒋ, ᐅᒣᓕᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᐃᑯ: ᐌᓴ ᐅᔅᑎᒀᓂᐎᐌᔭ ᑮ ᒥᓚᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐊᑾᓇᐅᑎᓱᑦ᙮ 16ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐎ ᐋᓉᔦᓕᑖᑯᓯᒋ, ᓇᒪᐎᓚ ᐊᓂᒪ ᑐᐎ ᐃᔑᒋᑫᐎᓐ ᑭᑦ ᐋᔮᓈᓇᐤ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅ ᒫᒪᐎᐗᔭᒥᐋᒪ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᓂᐹᑴᐎᓐ

17ᐅᒪ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᒫᒪᑖᑯᒥᑎᓇᐗᐤ, ᐁ ᐯᒋ ᒫᐗᒋᐃᑐᔦᒃ, ᐁᑳ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒥᓨᑎᓯᔦᒃ, ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᐁ ᒪᒑᑎᓯᔦᒃ᙮ 18ᐌᓴ ᓃᔥᑕᒻ, ᐃᔅᐱ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᔦᑯ ᐋᔮᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓂ ᐯᑌᓐ ᐁ ᐃᑕᑾᑭ ᐋᔑᑌᒥᑐᐎᓇ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ; ᓇᐗᒡ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑖᐺᑌᓐ᙮ 19ᐌᓴ ᓇᓈᓂᔑᐃᓱᐎᓇ ᐅᒋᑕᐤ ᑲᑕ ᐃᑕᑾᓋ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᓇᐁᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ᙮ 20ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᔦᑯ ᐯᔭᑾᓄᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᒥᒋᐙᓇᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᓂᐯᑴᐎᓐ᙮ 21ᐌᓴ ᐁ ᒥᒋᓱᔦᒃ ᑕᑐ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐅᑎᓇᒻ ᐸᒧᔑ ᑯᑕᑭᔭ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᓂᐯᑴᐎᓐ; ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓇ ᒫᑲ ᓄᑌᑲᑌᐤ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᑮᔥᑴᐯᐤ᙮ 22ᑖᓀᑫ! ᓇᒪ ᓈ ᑭᑦ ᐅ ᐎᑭᓇᐗᐤ ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᔦᒃ? ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑭᑦ ᐋᑕᐌᓕᑕᒸᓈᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᓀᐯᐎᐊᐗᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔮᒋᒃ? ᑖᓂ ᑫ ᐃᑎᑕᑾᒃ? ᑭ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒥᑎᓇᐗᐤ ᓈ ᐅᒪ ᐁ ᑐᑕᒣᒃ? ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᒫᒪᑖᑯᒥᓇᐗᐤ᙮

23ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᒥᓕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑕᑾᒃ; ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒋᓴᔅ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᐁ ᑎᐱᔅᑳᓕᒃ ᐃᔅᐱ ᑳ ᐙᔦᔑᐸᑭᑎᓈᑲᓂᐎᑦ, ᑮ ᐅᑎᓀᐤ ᐊᓚᑯᓇᐗ: 24ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᓇᓈᔅᑯᒧᑦ, ᑮ ᐱᑯᓀᐤ, ᑮ ᐃᑗᐤ ᒫᑲ, ᐅᑎᓂᒃ, ᒧᐎᒃ: ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᓂᔭᐤ, ᑭᓚᐗᐤ ᑳ ᐅᒋ ᐱᑯᓂᑳᑌᒃ: ᐅᒪ ᑐᑕᒧᒃ ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐎᔦᒃ᙮ 25ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᔑ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᑎᓇᒻ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ, ᐃᔅᐱ ᑳ ᑮ ᓂᐯᑴᑦ, ᐁ ᐃᑗᑦ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ ᐁᐗᑯ ᐅᔥᑭ ᓇᔅᑯᒥᑐᐎᓐ ᓂᒥᑯᒃ: ᐅᒪ ᑐᑕᒧᒃ, ᑕᑡᐤ ᒣᓂᑴᔦᑯ ᐁ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᐎᔦᒃ᙮

26ᐌᓴ ᑕᑡᐤ ᒥᔪᐌᑯ ᐊᐗ ᐊᓚᑯᓇᐤ, ᓀᔥᑕ ᒣᓂᑴᔦᑯ ᐅᒪ ᒥᓂᒀᑲᓐ, ᑭ ᐙᐸᑎᓕᐌᐙᓇᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᓂᐱᐎᓐ ᐹᑎᒫ ᑕᑯᔑᑫ᙮ 27ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᐁ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᑦ ᑫ ᒧᐙᑴ ᐅᐅ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᒣᓂᑴᑴ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐅ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ, ᑲᑕ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐁ ᒪᒋᑐᑕᒸᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐎᔭᐎᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐅᒥᑯᓕᐤ᙮ 28ᒫᑲ ᐁᑯᔑ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᓈᑲᑕᐌᓕᒥᑎᓱ, ᐁᑯ ᒫᑲ ᑫ ᒧᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᐊᓚᑯᓇᐗ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᐅᒋ ᒥᓂᑴᑦ ᐊᓂᐁᓕᐤ ᒥᓂᒀᑲᓂᓕᐤ᙮ 29ᐌᓴ ᐊᓇ ᐁᑳ ᐁ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᑦ ᐁ ᒧᐙᑦ ᓀᔥᑕ ᐁ ᒥᓂᑴᑦ, ᒥᒋᓱᔅᑕᒫᓱ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᒀᑐᑕᒫᓱ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑯᓯᐎᓂᓕᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᓈᑲᑕᐌᓕᑕᒸᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᐎᔭᐎᓕᐤ᙮ 30ᐅᒪ ᐅᒋ ᒥᒉᑦ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭ ᓕᓚᒥᓯᓇᐗᐤ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᐎ ᐋᑯᓯᓇᐗᐤ, ᒥᒉᑦ ᓀᔥᑕ ᓂᐸᐗᒃ᙮ 31ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐎ ᑎᐹᔅᑯᓂᑎᓱᔭᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑲᐎᑖᓇᐤ᙮ 32ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᑎᐸᔅᑯᓂᑲᐎᔭᑯ, ᑭᑦ ᐊᓕᒥᐃᑯᓇᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐁᑳ ᐊᓯᒋ ᐊᔅᑭ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑲᐎᔭᒃ᙮

33ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᓂᒋᔕᓂᑐᒃ ᒥᔭᐗᒋᐃᑐᔦᑯ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔦᒃ, ᐹᐯᐃᑐᒃ᙮ 34ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐙ ᒥᒋᓱᑴ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᒥᒋᓱ ᐎᑭᒃ; ᐁᑳ ᑭᒋ ᐯᒋ ᒪᐗᒋᐃᑐᔦᒃ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᒋᒥᑲᐎᔦᒃ᙮ ᑯᑕᑭᔭ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᓂ ᑳ ᐎᓓᓕᑌᓐ ᑕᑯᔑᓂᔮᓀ᙮