Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 11:22

22ᑖᓀᑫ! ᓇᒪ ᓈ ᑭᑦ ᐅ ᐎᑭᓇᐗᐤ ᐁᑯᑕ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᔦᒃ? ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑭᑦ ᐋᑕᐌᓕᑕᒸᓈᐗᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭ ᓇᓀᐯᐎᐊᐗᐗᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐋᔮᒋᒃ? ᑖᓂ ᑫ ᐃᑎᑕᑾᒃ? ᑭ ᑳ ᒫᒪᑖᑯᒥᑎᓇᐗᐤ ᓈ ᐅᒪ ᐁ ᑐᑕᒣᒃ? ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᒫᒪᑖᑯᒥᓇᐗᐤ᙮