Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 15

ᐅᐙᓂᔥᑳᐎᓐ ᙭

1ᓀᔥᑕ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑎᓇᐗᐤ ᐊᓂᒪ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᑳ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᑳ ᑮ ᐅᑎᓇᒬᒃ ᒫᑲ, ᐃᑕ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓂᐸᐎᔦᒃ; 2ᐊᓂᒪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᒋ ᐱᒫᒋᐃᑳᐎᔦᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᒋᒥᓇᒣᑴ ᑮ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑳ ᑖᐺᑕᒧᐌᑴ᙮

3ᐌᓴ ᓃᔥᑕᒻ ᑭ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑎᓇᐊᐤ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒥᐃᑳᐎᔮᓐ, ᙭ ᐁ ᑮ ᓂᐱᑦ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓂᓇᐗ ᐅᒋ ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᑭ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ; 4ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᓇᐃᑲᐙᑲᓂᐎᑦ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᑦ ᑳ ᓂᔅᑐ ᑭᔑᑳᓕᒃ ᐁ ᐃᔑ ᐃᑗᒪᑲᑭ ᑭᒋ ᒪᓯᓇᐃᑫᐎᓇ; 5ᐁ ᑮ ᐙᐸᒥᑯᑦ ᓀᔥᑕ ᓯᐸᓴ, ᐁᑯ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓂᔓᔖᐱᓕᒋ: 6ᐹᑎᒫ ᒫᑲ, ᒫᒪᐤ ᑮ ᐙᐸᒥᑯ ᓂᔮᓚᓦᐤ ᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᐎᒋᔖᓂᑐᓕᒋ; ᑫᑳᑦ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᑫᔮᐸᒡ ᐃᑖᐗᒃ, ᒫᑲ ᐋᑎᑦ ᐋᔕᔾ ᓂᐸᐗᒃ᙮ 7ᐹᑎᒫ ᒫᑲ, ᑮ ᐙᐸᒥᑯ ᒉᒻᓴ, ᐁᑯ ᒥᓯᐌ ᐊᐸᔅᑕᓚ᙮

8ᒫᒋᒡ ᒫᑲ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᒬᒋ ᐁ ᐃᔅᐱᒋ ᓂᑖᐎᑭᑦ᙮ 9ᐌᓴ ᓂ ᒫᐗᒋ ᐋᐱᔅᑎᓕᑖᑯᓯᓐ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᓪ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑌᐸᑫᓕᑖᑯᓯᓐ ᐊᐸᔅᑕᓪ ᑭᒋ ᐃᔑᓂᑳᑎᑲᐎᔮᓐ; ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᑲᒀᑕᑭᐃᒪᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᒪ᙮ 10ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ: ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓕᑳᐎᓐ: ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᑮ ᐊᑑᔅᑳᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᐗᒃ᙮ 11ᐁᑯᔑ ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓚ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᓚᐗᐤ, ᐁᑯ ᐁᔑ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᒃ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᑖᐺᑕᒣᒃ᙮

ᑭᓕᓈᓇᐤ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᓇᐤ ᓂᐱᐎᓂᒃ ᐅᒋ

12ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐃᔑ ᑲᑫᔅᑭᒥᐙᓂᐗᒃ ᙭ ᐅᓂᐱᐗ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᑦ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᐃᑗᒋᒃ ᐋᑎᑦ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᐁᑳ ᒥᑐᓂ ᑭᒋ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ? 13ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐌᓂᔥᑳᑡᐎ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᙭ ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑲᐤ: 14ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐌᓂᔥᑳᑦ ᙭, ᐁᑯ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑳ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᔮᒃ, ᐸᑾᓐᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ᙮ 15ᐁᐁ, ᓂᓚᓈᓐ ᓂ ᑮ ᒥᔅᑲᐙᑎᑲᐎᓋᓐ ᐁ ᑮ ᑭᓛᔅᑭ ᑎᐹᒋᒪᑭᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᑎᐹᒋᒫᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐁ ᑮ ᐗᓂᔥᑳᓈᑦ ᙭ᑕ: ᓇᒪ ᒫᑲ ᑮ ᐅᒋ ᐗᓂᔥᑳᓀᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐅᑎ ᐁᑳ ᐌᓂᔥᑳᑡᐎ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ᙮ 16ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐌᓂᔥᑳᑡᐎ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ, ᐁᑯ ᐁᑳᐌᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑦ ᙭: 17ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐁᑳ ᐌᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᑴ ᙭, ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ; ᑫᔮᐸᒡ ᑭᑦ ᐃᑖᓈᐊᐤ ᑭ ᒪᒋᑣᐎᓂᐙᒃ᙮ 18ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᓂᐹᒋᒃ ᙭ᑎᒃ, ᑮ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐗᒃ᙮ 19ᑮᔥᐱᓐ ᐅᒪ ᐱᒫᑎᓯᐎᓂᒃ ᐱᑯ ᑭᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᑐᑕᐙᓇᐤ ᙭, ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᒪᐗᒡ ᑭ ᑭᑎᒫᑭᓯᓋᓇᐤ᙮

20ᒫᑲ ᐁᑯ ᙭ ᐗᓂᔥᑲᐤ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑮ ᓂᑳᓄᑕᐌᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᓂᐹᓕᒋ᙮ 21ᐌᓴ ᐃᓕᓕᐤ ᐁ ᑮ ᐅᒋ ᑕᑾᒃ ᓂᐱᐎᓐ, ᐃᓕᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐅᒋ ᐅᑎᒋᐸᓕᐤ ᐅ ᐙᓂᔥᑲᐎᓂᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓂᐱᒋᒃ᙮ 22ᐌᓴ ᑳ ᐃᔑ ᓂᐱᒋᒃ ᒥᓯᐌ ᐋᑕᒻ ᐅᒋ, ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᙭ ᐅᒋ ᒥᓯᐌ ᑫ ᐱᒫᑎᓯᐋᑲᓂᐎᒋᒃ᙮ 23ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᔅᐱ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ: ᙭ ᑳ ᓂᑳᓄᑖᑫᑦ; ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᙭ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᑦ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᑫ᙮ 24ᐁᑯ ᑫ ᐅᑎᒋᐸᓕᒃ ᐁ ᐃᔥᒀᔮᒃ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒪᐙᑌ ᑭᒋᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒫᓂᑐᐗ, ᐅᑖᐎᒪᐗ ᐅᑎ; ᐃᔅᐱ ᑮ ᔖᑯᒋᑖᑌ ᒥᓯᐌ ᑎᐯᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᐅᑭᒫᐎᐎᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᓕᐤ᙮ 25ᐌᓴ ᐅᒋᑕᐤ ᑲᑕ ᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐱᓕᔥ ᑮ ᐸᑭᑎᓈᑌ ᒥᓯᐌ ᑳ ᐸᒀᑎᑯᑦ ᐊᑖᒥᒃ ᐅᓯᑎᒃ᙮ 26ᐊᓇ ᒫᒋᒡ ᐸᒀᑖᑲᓐ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᒋᐋᑲᓂᐎᑦ ᐁᐗᑯ ᓂᐱᐎᓐ᙮ 27ᐌᓴ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒬᐤ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᐊᑖᒥᒃ ᐅᓯᑎᓕᒃ᙮ ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐁ ᐃᑗᑦ, ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑎᐯᓕᑕᒥᐋᑲᓂᐎᐤ, ᓄᑾᓐ ᐁᑳ ᐎᓚ ᐁ ᐋᔑᑕᑭᒫᑲᓂᐎᑦ, ᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒥᐋᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ᙮ 28ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ ᑮ ᔖᑯᒋᑖᑌ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐅᑯᓯᓯᒪᐤ ᐊᓯᒋ ᑫ ᑎᐯᓕᒥᑯᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᑕᒥᐃᑯᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭᒋ ᐋᔮᑦ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎ ᑫᒀᓇ᙮

29ᑖᓂ ᒫᑲ ᑫ ᑐᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓯᑲᐋᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐗᓂᔥᑳᓂᑡᐌ ᐅᓂᐱᐗ? ᑖᓂᑭ ᒫᑲ ᐌᒋ ᓯᑲᐋᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗ ᐅᒋ? 30ᑖᓀᑭ ᓀᔥᑕ ᐌᒋ ᓂᐸᐎᔭᒃ ᐸᔅᐱᓀᐎᓂᒃ ᒥᓯᐌ ᑎᐸᔨᑲᓇ ᐱᓯᒧᑳᓂᒃ? 31ᓂ ᐎᑌᓐ ᑭ ᒧᒋᑫᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐅᒋ, ᑳ ᐗᔮᔮᓐ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ ᑕᑡᐤ ᑳᔑᑳᑭ ᓂ ᓂᐱᓐ᙮ 32ᑮᔥᐱᓐ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᐸᒪᑭᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑳ ᒫᔑᐋᐗᑫᓇᒃ ᐊᐌᓯᓴᒃ ᐊᓐᑕ ᐁᐱᓴᔅ, ᑫᒀᓐ ᑫ ᐅᑎᓯᔮᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐗᓂᔥᑳᑡᐌ ᐅᓂᐱᐗᒃ? ᐁᑯᔑ ᒥᒋᓱᑕᐤ ᓀᔥᑕ ᒥᓂᑴᑕᐤ, ᐌᓴ ᐙᐸᑫ ᑭ ᑳ ᓂᐱᓈᓇᐤ᙮

33ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᒥᑲᐎᓇᐗᐤ: ᒪᒋ ᐃᑎᑐᐎᓇ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᑕᓋ ᒥᓗ ᐃᔑᑣᐎᓇ᙮ 34ᑯᔅᑯᓯᒃ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐎᓂᒃ ᐃᔑ, ᐁᑳ ᒫᑲ ᒪᒋᑐᑕᒧᒃ; ᐌᓴ ᐋᑎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑭᔅᑫᓕᒣᐗᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ: ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᑭᒋ ᐅᒋ ᓇᓀᐯᐎᓯᔦᒃ᙮

ᑫ ᐃᔑᓈᑯᓯᒋᒃ ᑳ ᐗᓂᔥᑳᒋᒃ

35ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᐃᑗᐤ, ᑖᓂ ᐁᔑ ᐗᓂᔥᑳᓈᑲᓂᐎᒋᒃ ᐅᓂᐱᐗᒃ? ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᑫᑯ ᒥᔭᐎᓕᐤ ᑫ ᐋᔮᒋᒃ ᐗᓂᔥᑳᑡᐌ? 36ᑲᑫᐹᑎᔅ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒪᓐ ᐊᔅᑭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐱᒫᑕᓐ, ᐹᑎᒫ ᑳ ᓂᐱᒫᑲᑭ: 37ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒪᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᐸᑭᑎᓀᓐ ᐊᓂᒪ ᑫ ᐃᑕᑾᒃ, ᒫᑳ ᓯᒥᓇ ᐱᑯ, ᒫᔅᑯᒡ ᒦᔅᑲᐤ ᐸᑴᔑᑲᓇᒃ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑯᑕᒃ ᑐᐎ ᓯᒥᓇ; 38ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᔭᐎᑕᐤ ᐱᑯ ᐁ ᐃᔑ ᓇᐁᓕᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᓯᒥᓇ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᔭᐤ᙮

39ᒥᓯᐌ ᐎᔮᔅ ᓇᒪᐎᓚ ᐯᔭᑾᓐ ᑐᐎ ᐎᔮᔅ: ᒫᑲ ᐃᑕᑾᓐ ᐯᔭᒃ ᑐᐎ ᐅᐎᔮᓯᐗᐤ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᑯᑕᒃ ᐅᐎᔮᓯᐗᐤ ᐊᐌᓯᓴᒃ, ᑯᑕᒃ ᓇᒣᓴᒃ, ᑯᑕᒃ ᓀᔥᑕ ᐱᓓᓯᐗᒃ᙮

40ᐃᑕᑾᓋ ᓀᔥᑕ ᑭᔑᑳᐎ ᒥᔭᐗ ᓀᔥᑕ ᐊᔅᑭᐎ ᒥᔭᐗ: ᒫᑲ ᐯᔭᑾᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᑭᔑᑳᐎ ᒥᔭᐤ, ᓀᔥᑕ ᐱᑐᑕᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑾᒃ ᐊᔅᑭᐎ ᒥᔭᐤ᙮ 41ᐯᔭᑾᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑭᔑᑳᐎ ᐱᓯᒻ, ᓀᔥᑕ ᐱᑐᑕᓂᓕᐤ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᑎᐱᔅᑭᐱᓯᒻ, ᐱᑐᑕᓂᓕᐤ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᒋᒃ ᐊᒑᑾᒃ: ᐌᓴ ᐯᔭᒃ ᐊᒑᒃ ᐱᑐᔥ ᐃᔑ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑯᑕᒃ᙮

42ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐅ ᐗᓂᔥᑳᐎᓂᐗᐤ ᐅᓂᐱᐗᒃ᙮ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ; ᐗᓂᔥᑳᓂᑳᑌᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ: 43ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᐋᐱᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ; ᐗᓂᔥᑳᓂᑳᑌᐤ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂᒃ: ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᓕᓚᒥᓯᐎᓂᒃ; ᐗᓂᔥᑳᓂᑳᑌᐤ ᓱᑳᑎᓯᐎᓂᒃ: 44ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᐤ ᐃᓚᑐ ᒥᔭᐤ; ᐗᓂᔥᑳᓂᑳᑌᐤ ᐊᒑᑯᐎ ᒥᔭᐤ᙮ ᐃᑕᑾᓐ ᐃᓚᑐ ᒥᔭᐤ, ᐃᑕᑾᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᒑᑯᐎ ᒥᔭᐤ᙮ 45ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᓈᐯᐤ, ᐋᑕᒻ, ᑮ ᐃᔑᐋᑲᓂᐎᐤ ᐁ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᐊᒑᑾ ᑭᒋ ᐋᔭᐙᑦ; ᐊᓇ ᒫᒋᒡ ᐋᑕᒻ ᑮ ᐃᔑᐋᑲᓂᐎᐤ ᑭᒋ ᐱᒫᑎᓯᐃᐌᑦ ᐊᒑᒃ᙮ 46ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓃᔥᑕᒻ ᑮ ᐃᑕᑾᓐ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐊᒑᑯᐗᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐃᓚᑐᐗᒃ? ᐹᑎᒫ ᒫᑲ ᐊᓂᒪ ᑳ ᐊᒑᑯᐗᒃ᙮ 47ᐊᓇ ᓃᔥᑕᒻ ᐃᓕᓕᐤ ᐊᔅᑮᒃ ᐁ ᐅᒌᑦ, ᐊᔅᑭᐎᐤ: ᐊᓇ ᑯᑕᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᐗᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᐅᒋ᙮ 48ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐊᓇ ᑳ ᐊᔅᑭᐎᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐊᔅᑭᐎᒋᒃ; ᓀᔥᑕ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐊᓇ ᑳ ᑭᔑᑳᐎᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔑᑲᐎᒋᒃ᙮ 49ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐋᔭᐗᒃ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ ᐊᓇ ᑳ ᐊᔅᑭᐎᑦ, ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑫ ᐋᔭᐗᒃ ᐊᓇ ᑳ ᑭᔑᑳᐎᑦ ᐅᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᐎᓐ᙮

50ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐎᔮᔅ ᓀᔥᑕ ᒥᑯ ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᒪᑲᓋ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓐ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐊᓂᒪ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ ᑲᑕ ᑮ ᐊᔑᑕᑭᑌᐤ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑳ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ᙮

51ᒫᑎᑲ, ᑭ ᐙᐸᑎᓕᑎᓇᐗᐤ ᒫᒪᑖᐎ ᑫᒀᓐ: ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᑭ ᑳᓂᐹᓈᓇᐤ, ᒥᓯᐌ ᒫᑲ ᑭ ᑳ ᑴᔅᑭᓈᑯᐃᑲᐎᓋᓇᐤ, 52ᓴᔅᒋᑯᒡ ᐁ ᐸᓴᑳᐱᓈᓂᐗᒃ ᐃᔥᐱᔥ, ᓄᑖᑾᑫ ᒫᒋᒡ ᐳᑖᒋᑲᓐ: ᐌᓴ ᐳᑖᒋᑲᓐ ᑲᑕ ᓄᑖᑾᓐ, ᐅᓂᐱᐗᒃ ᒫᑲ ᑲᑕ ᐗᓂᔥᑳᓇᐗᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᒋᒃ, ᑭ ᑳ ᑴᔅᑭᓈᑯᐃᑲᐎᓈᓇᐤ ᒫᑲ᙮ 53ᐌᓴ ᐅᒪ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ ᑲᑕ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᓐ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ ᑲᑕ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᓐ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ᙮ 54ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑫ ᓂᔑᐗᓋᑕᒃ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᑫ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᑫ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ, ᐁᑯ ᑫ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᓂᐱᐎᓐ ᒥᓯᐌᐸᓕᑖᓂᐗᓐ ᔖᑯᒋᐃᐌᐎᓂᒃ᙮ 55ᐅ ᓂᐱᐎᓐ, ᑖᓂᐌ ᑭ ᐱᒋᐳᓕᐌᐎᓐ? ᐅ ᓕᑾᐊᔅᑳᓐ, ᑖᓂᐌ ᑭ ᔖᑯᒋᐃᐌᐎᓐ? 56ᓂᐱᐎᓐ ᐅ ᐱᒋᐳᓕᐌᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᒪᒋᑣᐎᓐ; ᓀᔥᑕ ᒪᒋᑣᐎᓐ ᐅ ᒪᔥᑲᐎᓯᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ᙮ 57ᒫᑲ ᑲᑕ ᐎ ᓇᓈᔅᑯᒫᑲᓂᐎᐤ ᑭ ᒪᓂᑐ, ᑳ ᒥᓕᑕᒃ ᔖᑯᒋᐃᐌᐎᓂᓕᐤ ᐎᓚ ᐅᒋ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ᙮

58ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᓯᐋᑭᐃᑕᑾᒃ ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐋᐃᒋᑳᐸᐎᒃ, ᒥᒋᒥᑳᐸᐎᒃ, ᒧᔕᒃ ᐁ ᑎᐱᑐᑕᒬᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ, ᐁ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᐁᑳ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑾᒃ ᑭᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓇᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ᙮