Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 15:10

10ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᐅᒋ ᓂᑦ ᐃᔑᓈᑯᓯᓐ ᑳ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ: ᓀᔥᑕ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᒥᓕᑳᐎᓐ: ᒫᑲ ᐊᐙᓯᑌ ᓂ ᑮ ᐊᑑᔅᑳᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᓯᒋᒃ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓐ ᑳ ᐎᒉᐎᑯᐗᒃ᙮