Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 15:54

54ᐃᔅᐱ ᒫᑲ ᐅᒪ ᑫ ᓂᔑᐗᓋᑕᒃ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᑫ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ ᑮ ᐳᔅᑎᔥᑲᒧᒪᑲᑫ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᐱᒪᑲᒃ, ᐁᑯ ᑫ ᑎᐱᐸᓕᒃ ᐊᓂᒪ ᐃᑗᐎᓐ ᑳ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᓂᐱᐎᓐ ᒥᓯᐌᐸᓕᑖᓂᐗᓐ ᔖᑯᒋᐃᐌᐎᓂᒃ᙮