Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 2

ᑎᐸᒋᒫᑲᓂᐎᐤ ᑳ ᒋᔅᑖᔅᑯᐗᑲᓂᐎᑦ ᙭

1ᓂᓚ ᒫᑲ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐃᔅᐱ ᐱᐁᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᑕᑯᔑᓂᓐ ᐁ ᐋᐸᒋᑖᔮᓐ ᑳ ᑭᔅᑕᑭᑖᑾᒃ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᐁ ᐎᑕᒫᑕᑾᒃ ᐅ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 2ᐌᓴ ᓂ ᑮ ᑯᒋᐃᑌᓕᑌᓐ ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᑭᔅᑫᓕᑕᒫᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐃᑖᔦᒃ, ᐱᑯ ᒋᓴᔅ ᙭, ᓀᔥᑕ ᐎᓚ ᐁ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐅᑦ᙮ 3ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐎᒉᐎᑎᓇᐗᐤ ᓕᓚᒥᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓭᑭᓯᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᓇᓂᑭᐸᓕᐎᓂᒃ᙮ 4ᓀᔥᑕ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑲᑫᔅᑭᒥᐌᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᔓᔅᑾᒋᐋᔭᒥᐎᓇ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ ᐃᓕᓕᐎ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑳ ᐃᔑ ᐙᐸᑎᓕᐌᑦ ᐊᒑᒃ ᓀᔥᑕ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᐃᔑ; 5ᑭ ᑖᐺᔦᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓂᐸᐎᒪᑲᒃ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᐙᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒫᑲ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮

ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑳᑫᑖᐌᓕᑕᒧᐎᓐ

6ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᓈᓐ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᒣᑴᔭᔥ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔑᓂᑕᐎᑭᒋᒃ: ᓇᒪᐎᓚ ᒫᑲ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑭᒫᐎᒋᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᑳ ᐊᑎ ᒣᒋᐸᓕᒋᒃ: 7ᒫᑲ ᓂᑦ ᐋᓕᒧᑕᒸᓈᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑳᒋᑳᑌᒃ, ᐊᓂᒪ ᑳ ᑳᑖᓂᐗᒃ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐅᑎ, ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐙᐌᓚᔅᑖᑦ ᐸᒧᔑ ᑮ ᐊᔅᑭᐗᒃ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᔭᒃ: 8ᐊᓂᑭ ᑳ ᐅᑭᒫᐎᒋᒃ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᒃ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐙᑯᐸᓀ, ᓇᒪᐎᓚ ᑲᑕ ᑮ ᒋᔅᑖᔅᑾᐌᐸᓇᒃ ᑭᔅᑌᓕᑖᑯᓯᐎᓂ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ᙮ 9ᒫᑲ, ᐁ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᒥᔅᑭᔑᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᐅᒋ ᐙᐸᑕᒧᒪᑲᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒥᑕᐗᑳᔾ ᑮ ᐯᑕᒧᒪᑲᓐ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑮ ᐱᑐᑫᒪᑲᓂᓕᐗ ᐅᑌᐃᒃ ᐃᓕᓕᐤ, ᐊᓂᐃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᑮ ᐙᐌᔑᑕᒪᐙᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᓵᑭᐃᑯᑦ᙮ 10ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᐅ ᑭ ᑮ ᐙᐸᑎᓕᑯᓇᐤ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᐅᒋ: ᐌᓴ ᐊᒑᒃ ᓈᓇᑕᐌᓕᑕᒻ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᐁᐁ, ᐊᓂᐃ ᑳ ᒫᒪᔅᑳᑌᓕᑖᑾᓂᓕᑭ ᐅᑦ ᐋᔮᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 11ᐌᓴ ᑫᑯ ᐃᓕᓕᐤ ᑫᔅᑫᓕᑕᒸᑦ ᐅᑦ ᐊᔮᓂᓕᐗ ᐃᓕᓕᐗ, ᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑳ ᐱᒋᔅᑳᑯᑦ? ᐁᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐅᑦ ᐗᔮᓂᓕᐗ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᒫᑲ ᐱᑯ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 12ᑭ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᓋᓇᐤ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᐊᒑᒃ, ᒫᑲ ᐊᓇ ᐊᒑᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑦ; ᑭᒋ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒪᒃ ᐊᓂᐃ ᒧᔐ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ;

13ᐁᐗᒀᓂᐃ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᓕᒧᑕᒫᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐗᔭᒥᐎᓂᒃ ᐃᓕᓕᐤ ᐅ ᑲᑫᑕᐌᓕᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒪᑲᓂᓕᒃ, ᒫᑲ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᑦ ᐸᓓᑭ ᐊᒑᒃ; ᐁ ᑖᐱᔅᑯᑌᓕᒋᑳᑌᑭ ᐊᒑᑯᐎ ᑫᒀᓇ ᐊᓯᒋ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐊᒑᑯᐗᑭ᙮ 14ᒫᑲ ᐎᓚ ᐃᓚᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᐎ ᐅᑎᓇᒬᐤ ᐅᑦ ᐗᔮᓂᓕᐗ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ ᑭᒋᒪᓂᑐ; ᐌᓴ ᑲᑫᐹᒋᑌᓕᑕᒻ; ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑲᑕ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ, ᐌᓴ ᐊᒑᑯᐎ ᓂᓯᑕᐌᓕᒋᑳᑌᐗ᙮ 15ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐋᒑᑯᐎᐃᑖᑎᓰᑦ ᑎᐹᔅᑯᓇᒻ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᐎᓚ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐹᔅᑯᓂᑯ ᐊᐌᓕᐗ᙮ 16ᐌᓴ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒸᑦ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑭᒋ ᑭᔅᑭᓄᐊᒪᐙᔅᐸᓐ? ᒫᑲ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᑭᑦ ᐋᔭᐗᓈᓇᐤ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓐ ᙭᙮