Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 4

ᐃᔑᑎᔕᐗᑲᓇᒃ ᙭ ᐅᒋ

1ᐁᑯᔑ ᐊᐌᓇ ᓂ ᑳ ᐃᑕᑭᒥᑯᓈᓐ ᐁ ᐅᑦ ᐋᔭᒥᐋᐎᐊᑑᔅᑫᓚᑲᓂᒥᔭᒥᑦ ᙭, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᑎᓕᑲᐎᔮᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅ ᑳᒋ ᑫᒀᓇ᙮ 2ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᓇᑕᐌᓕᑖᑯᓯᐗᒃ ᑲᓇᐌᓕᑎᓛᑲᓇᒃ, ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᒥᔅᑲᐙᑲᓂᐎᑦ ᐁ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ᙮ 3ᒫᑲ ᐎᓚ ᓂᓚ ᓈᔅᐱᒡ ᓂᑦ ᐋᐱᔅᑌᓕᑌᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᑎᐹᔅᑯᓂᑲᐎᔮᓐ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᓕᓕᐎ ᑎᐹᔅᑯᓂᑫᐎᓐ: ᐁᐁ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂᑎᐹᔅᑯᓇᑎᓱᓐ᙮ 4ᐌᓴ ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ; ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐅᒋ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓯᐃᑲᐎᓐ: ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᑎᐹᔅᑯᓂᑦ ᐁᐗᒀᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ᙮ 5ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᐁᑳᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂᑳᓐ ᑎᐹᔅᑯᓇᒧᒃ, ᐹᑎᒫ ᐯᒋ ᑕᑯᔑᑫ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᑫ ᓄᑯᑖᑦ ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᐗᓂᑎᐱᔅᑭᓯᐎᓂᒃ ᑳ ᑳᑖᓂᐗᑭ, ᓀᔥᑕ ᑫ ᑭᔅᑫᓕᑖᑯᑖᑦ ᒥᑐᓀᓕᒋᑫᐎᓇ ᒥᑌᐃᒃ ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ: ᐁᑯ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᑫ ᒀᔭᔅᑯ ᐋᒋᒥᑯᒋᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

6ᐅᐅ ᑫᒀᓇ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑲᓇᒃ ᓂ ᑮ ᐊᔓᐃᐎᓇᒫᓱᓐ ᓀᔥᑕ ᐊᐸᓚᔅ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ; ᑭᒋ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᒣᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᐅᒋ ᐁᑳ ᐋᓕᐙᒃ ᑭᒋ ᐃᑌᓕᒣᑾᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᐃᔥᐱᔥ ᑳ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᒃ, ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐃᑕᔑᔦᒃ ᑭᒋ ᑭᔅᑌᓕᒥᑎᓱᔅᑕᐙᑦ ᑯᑕᑭᔭ᙮ 7ᐌᓴ ᐊᐁᓋ ᑳ ᑮ ᐃᔑᐃᔉ ᐱᑐᔥ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᔭᓐ ᐃᔥᐱᔥ ᑯᑕᒃ ᐊᐌᓇ? ᑫᒀᓐ ᓀᔥᑕ ᐁᔮᔭᓐ ᐁᑳ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔭᓐ? ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᑮ ᒥᓕᑲᐎᔭᓐ, ᑖᓀᑭ ᐌᒋ ᒫᒪᑕᑯᒧᔭᓐ, ᒫᓇ ᐱᑯ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᒥᓕᑳᐎᔭᓐ?

8ᐊᓄᒡ ᑭ ᑭᔥᐳᓇᐗᐤ, ᐊᓄᒡ ᑭ ᒥᔕᑭᓯᓇᐗᐤ, ᑭ ᑮ ᑎᐯᓕᒋᑳᓇᐗᐤ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑭᒋᐅᑭᒪᐗᒃ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐁ ᐎᒉᐎᑖᒃ; ᓐᑕᒫᑕ ᓀᔥᑕ ᑖᐺ ᑎᐯᓕᒋᑫᔦᒃ, ᓂᓚᓈᓐ ᐊᓯᒋ ᑭᓚᐗᐤ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒋᑫᔮᒃ᙮ 9ᐌᓴ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒫᒋᒡ ᐁ ᑮ ᐃᑕᓕᑖᒃ ᓂᓚᓈᓐ ᑳ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᔮᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑮ ᐃᑕᑭᒫᑲᓂᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᓂᐱᒋᒃ; ᐌᓴ ᓂᑦ ᐃᔑᐃᑲᐎᓈᓐ ᑲᓇᐙᐸᒋᑲᓇᒃ ᑭᒋ ᑲᓇᐙᐸᒥᑖᑾᒃ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᓐᒐᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 10ᓂ ᑭᔥᑴᑳᓂᐎᓈᓐ ᙭ ᐅᒋ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑲᑫᑕᐌᓕᑌᓇᐗᐤ ᙭ᑎᒃ; ᓂ ᓕᓚᒥᓯᓈᓐ, ᒫᑲ ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᒪᔥᑲᐎᓯᓇᐗᐤ; ᑭᓚᐗᐤ ᑭ ᑭᒋᐃᑌᓕᑖᑯᓯᓇᐗᐤ, ᒫᑲ ᓂᓚᓈᓐ ᓂᑦ ᐋᑕᐌᓕᑖᓇᓯᓈᓐ᙮ 11ᐙᐙᒡ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᓂ ᐎ ᒥᒋᓱᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐎ ᒥᓂᒀᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᒧᔐᔥᑲᑌᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᐸᑲᒪᐅᑲᐎᓈᓐ, ᓀᔥᑕ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒋᓇᔦᓕᑖᑾᓐ ᐃᑕ ᐁ ᐎᑭᔮᒃ; 12ᓂᑦ ᐊᑐᔅᑳᓈᓐ ᓂᒋᒋᓈᒃ ᐁ ᐅᒋ ᐋᐸᑎᓯᔮᒃ: ᐁ ᒫᒪᒋᐃᑎᑲᐎᔮᒃ, ᓂ ᒥᓦᑭᒥᐙᓈᓐ; ᐁ ᑲᒀᑕᑭᐃᑲᐎᔮᒃ, ᑳᔮᒻ ᐁᑯᔑ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓈᓐ: 13ᐁ ᒪᒋᐋᓕᒧᒥᑳᐎᔮᒃ, ᓂ ᓇᑐᑕᒫᑳᓈᓐ: ᑕᐱᔅᑯᒡ ᐌᐱᓂᑲᓐ ᐊᔅᑭᒃ, ᓀᔥᑕ ᒥᑐᓂ ᐸᑾᓐᑕᐤ ᑳ ᐌᐱᓂᑳᑌᒃ ᓂᑦ ᐃᔑᐃᑲᐎᓈᓐ ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ ᐁ ᑭᔑᑳᒃ᙮

14ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᒪᓯᓂᐁᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ ᑭᒋ ᓇᓀᐯᐎᐃᑕᑾᒃ, ᒫᑲ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑳ ᓵᑭᐊᑭᒃ ᓂᑯᓯᓴᒃ ᑭᑦ ᐃᔑ ᔭᒀᒥᒥᑎᓇᐗᐤ᙮ 15ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᐋᔭᐌᑾᒃ ᒥᑖᑡᐤ ᑭᒋᒥᑖᑐᒥᑕᓇᐤ ᐅᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᐗᒃ ᙭ᑎᒃ, ᐁᓕᐌᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᒉᑎᐗᒃ ᑯᑖᐎᐗᐗᒃ; ᐌᓴ ᙭ ᒋᓴᓯᒃ ᑭ ᑮ ᓂᑕᐎᑭᐃᑎᓇᐗᐤ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ ᐅᒋ᙮ 16ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ, ᓄᔅᐱᓇᔒᒃ᙮ 17ᐅᒪ ᐅᒋ ᓀᔥᑕ ᑭ ᑮ ᐃᔑᑎᔕᐊᒫᑎᓇᐗᐤ ᑎᒧᑎᔭᔅ, ᐊᓇ ᑳ ᓵᑭᐊᒃ ᓂᑯᓯᔅ, ᓀᔥᑕ ᑳ ᑳᔭᔅᑭᑎᔅᑕᐙᑦ ᐅᑎᐯᓕᑭᑫᐗ, ᑫ ᑭᔅᑭᓯᑐᑕᒫᑖᒃ ᓂᑦ ᐃᔑᑣᐎᓇ ᑳ ᐃᑕᑾᑭ ᙭ᑎᒃ, ᐁ ᐃᔑ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᔮᓐ ᒥᓯᐌ ᐃᑕ ᒣᑴᔭᔥ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗ᙮

18ᐋᑎᑦ ᒫᑲ ᑭᔅᑌᓕᒧᐗᒃ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᑭᒃ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐯᒋ ᓈᑎᑖᑾᒃ᙮ 19ᒫᑲ ᐎᐸᒡ ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑎᓇᐗᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᐃᑌᓕᑕᑫ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᓂ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑦ ᐃᑗᐎᓂᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑭᔅᑌᓕᒧᒋᒃ, ᒫᑲ ᐅ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᐗᐤ᙮ 20ᐌᓴ ᐅᑦ ᐅᑭᒫᐎᐎᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓇᒪᐎᓚ ᐃᑕᑾᓂᓕᐤ ᐋᔭᒥᐎᓂᒃ, ᒫᑲ ᑲᔥᑭᐅᐎᓂᒃ᙮ 21ᑫᒀᓐ ᐙ ᐋᔭᔦᒃ? ᑭ ᑳ ᐯᒋ ᓈᑎᑎᓇᐗᐤ ᓈ ᐁ ᐯᒋ ᑕᑯᓇᒫᓐ ᒥᔅᑎᑯᔑᔥ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓵᑭᐃᐌᐎᓂᒃ, ᓀᔥᑕ ᓗᔅᑳᑎᓯᐎᓂᒃ?