Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 6:9

9ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᒀᔭᔅᑭᑖᑎᓰᑦ ᐁᑳ ᑭᒋ ᐋᓂᔅᑫ ᐋᔮᐙᑦ ᐅᑦ ᐅᑭᒪᐎᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ? ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐙᔦᔑᐃᑲᐎᓇᐗᐤ: ᓇᒪᐎᓚ ᐅᐱᔑᒀᑎᓯᔅᑲᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᓇᐗᑮᔅᑕᐙᒋᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᒪᒋᐎᐯᒥᑐᐗᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔅᑫᑳᓱᒋᒃ, ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐎᒋᐎᓂᓱᒫᒋᒃ ᓈᐯᐗ᙮