Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 7

ᐎᑭᑐᐎᓐ ᐋᓕᒧᒋᑳᑌᐤ

1ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐅᒋ ᒪᓯᓇᐊᒪᐎᔦᒃ: ᒥᓨᔑᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑳ ᑭᒋ ᓵᒥᓇᑦ ᐃᔅᑴᐗ᙮ 2ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᐱᔑᒀᑎᓯᓈᓂᐗᒃ, ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᑲᑕ ᐋᔮᐌᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᐗ, ᐁᑯᔑ ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᔅᑴᐤ ᑲᑕ ᐋᔭᐌᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᓈᐯᒪ᙮ 3ᐁᑯᔑ ᐊᓇ ᑳ ᐎᐎᑦ ᑲᑕ ᐎ ᑎᐱ ᑭᔐᐙᑐᑕᐌᐤ ᐎᐗ: ᑕᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᑫ ᑐᑕᐙᑦ ᐅ ᓈᐯᒪ᙮ 4ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᐎᔭᐤ, ᒫᑲ ᐅ ᓈᐯᒪ: ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᓈᐯᐤ ᑳ ᐎᐎᑦ ᓇᒪᐎᓚ ᑎᐯᓕᑕᒻ ᑎᐱᓚᐌ ᐎᔭᐤ, ᒫᑲ ᐎᐗ᙮ 5ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑳᔦᔑᐃᑐᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᐱᑯ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᑌᓕᑕᒣᑴ ᐊᒋᓚᐤ, ᑭᒋ ᐸᑭᑎᓂᑎᓱᔦᒃ ᑭᒋ ᓂᑲᓱᔦᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐋᔭᒥᐋᔦᒃ; ᐁᑯ ᒥᓇ ᑭᒋ ᓈᑎᑐᔦᒃ, ᓭᑖᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᑲᑴᒋᐃᑖᒃ ᑮ ᐱᔑᒀᑎᓯᐎ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓂᐗᐗ ᐅᒋ᙮

6ᒫᑲ ᐁ ᐃᓕᓈᑲᐃᔮᓐ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᓇᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑕᔓᐙᑎᑳᐎᓐ᙮ 7ᐌᓴ ᓇᑕᒫ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐃᔑᓈᑯᓯᒋᒃ ᐁ ᐃᔑᓈᑯᓯᔮᓐ ᓂᓚ᙮ ᒫᑲ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐋᔭᐤ ᑎᐱᓚᐌ ᐅ ᒥᓕᑯᓯᐎᓐ ᑳ ᐃᔑ ᒥᓕᑯᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐯᔭᒃ ᐊᐌᓇ ᐅᒪ ᐃᔑ, ᑯᑕᒃ ᒫᑲ ᐱᑐᔥ ᐃᔑ᙮

8ᐁᐗᑯ ᒫᑲ ᐌᒋ ᐃᑕᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐎᑭᑐᒋᒃ ᓀᔥᑕ ᐃᔅᑴᐗᒃ ᑳ ᓂᐱᓕᒋ ᐅ ᓈᐯᒥᐗᐗ, ᒥᓦᔑᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐋᔮᒋᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁ ᐋᔮᔮᓐ ᓂᓚ᙮ 9ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑮ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᒋᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐎᑭᑐᐗᒃ: ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓨᔑᓐ ᑭᒋ ᐎᑭᑐᓈᓂᐗᒃ ᐃᔥᐱᔥ ᑭᒋ ᐃᔅᒀᓱᓈᓂᐗᒃ᙮

10ᐊᓂᑭ ᒫᑲ ᑳ ᐎᑭᑐᒋᒃ ᓂᑦ ᐃᑕᔓᒪᐗᒃ, ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂᓚ, ᒫᑲ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᐃᔅᑴᐤ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ ᑲᑕ ᓇᑲᑌᐤ ᐅ ᓈᐯᒪ: 11ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᓇᑲᑕᑌ, ᐁᑯᔑ ᑫᔮᐸᒡ ᑲᑕ ᐯᔭᑯ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑲᑕ ᑭᐌᑐᑕᐌᐤ ᐅ ᓈᐯᒪ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐁᑳᐎᓚ ᐊᓇ ᑳ ᐎᐎᑦ ᑲᑕ ᐌᐱᓀᑫ ᐎᐗ᙮

12ᒫᑲ ᐎᓚ ᐊᓂᑭ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐋᔭᒥᐋᐗᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ: ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐎᒋᔖᓂᒪᐤ ᐎᐗ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒥᓕᒋ, ᒫᑲ ᑳ ᓵᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᐎᑭᒥᑯᑦ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᐌᐱᓀᐤ᙮ 13ᓀᔥᑕ ᐊᓇ ᐃᔅᑴᐤ ᐅ ᓈᐯᒪ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒥᓕᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᓵᐯᓕᑕᒥᓕᒋ ᑭᒋ ᐎᑭᒥᑯᑦ, ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᓇᑲᑌᐤ᙮ 14ᐌᓴ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐎᐎᑦ ᐸᔦᑭᐃᑯ ᐎᐗ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᐹᔦᑭᐃᑯ ᐅ ᓈᐯᒪ: ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐅᒪ ᐃᑭᒃ, ᑭᑦ ᐊᐙᔑᒥᔑᐗᐗᒃ ᑲᑕ ᐎᓕᐱᓯᐸᓇᒃ; ᐊᓄᒡ ᒫᑲ ᐸᓓᑭᓯᐗᒃ᙮ 15ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᑖᐺᔦᓕᑕᒃ ᑭᑐᑌᑌ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᑭᑐᑌᐤ᙮ ᐎᒋᔖᓂᒪᐤ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒥᒪᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᒋᒥᓂᑯᐎᓯᐤ ᐅᒪ ᐁ ᐃᑭᒃ; ᒫᑲ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᑭ ᑮ ᓇᑐᒥᑯᓇᐤ ᑳᔮᒣᓕᑕᒧᐎᓂᒃ ᐃᔑ᙮ 16ᐌᓴ ᑫᒀᓐ ᑫᔅᑫᓕᑕᒪᓐ, ᐅ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᔭᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐃᒫᒋᐊᐗᑌ ᑭ ᓈᐯᒻ? ᓀᔥᑕ ᐱᑯ ᑫᒀᓐ ᑫᔅᑫᓕᑕᒪᓐ, ᐅ ᓈᐯᐤ, ᑮᔥᐱᓐ ᑫ ᐱᒫᒋᐊᐗᑌ ᑭᐗ?

ᐃᔑᐱᒫᑎᓯ ᑖᐱᔥᑯᒡ ᐁ ᑮ ᑌᑄᑎᔉ ᑭᒋᒪᓂᑐ

17ᒫᑲ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᒫᑎᓇᒪᐙᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐗ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓇᑐᒫᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓕᐗ, ᐁᑯᔑ ᐁᑯ ᑫ ᐃᔑ ᐱᒧᑌᓕᒋ: ᐁᑯ ᐁᑕᔓᒪᑭᒃ ᒥᓯᐌ ᒫᒪᐎᐋᔭᒥᐋᐗᒃ᙮ 18ᐊᐌᓇ ᓈ ᐃᓕᓕᐤ ᑮ ᓇᑐᒪᐤ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ? ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᐊᑎ ᐁᑳ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᐤ᙮ ᐊᐌᓇ ᓈ ᑮ ᓇᑐᒪᐤ ᐁᑳ ᐁ ᑮ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔣᑲᓂᐎᑦ? ᐁᑯᔑ ᐁᑳᐎᓚ ᑲᑕ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔖᑲᓂᐎᐤ᙮ 19ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓂᐗᓐ, ᓀᔥᑕ ᓇᒪᑭᔅᑭᓄᐙᒋᔓᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓂᐗᓐ, ᒫᑲ ᐁ ᑲᓇᐌᓕᒋᑳᑌᓕᑭ ᐅ ᑲᑫᔅᑴᐎᓇ ᑭᒋᒪᓂᑐ᙮ 20ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ ᐃᑌ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓇᑐᒫᑲᓂᐎᑦ ᐁᑯᑕ ᑲᑕ ᑕᔑᑫᐤ᙮ 21ᑭ ᑮ ᓇᑐᒥᑲᐎᓐ ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᔭᓐ? ᐁᑳᐎᓚ ᐙᔦᔥ ᐃᑌᓕᑌ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᑲᔥᑭᑖᔭᓀ ᑭᒋ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᔭᓐ, ᐅᒪ ᐊᐙᓯᑌ ᑐᑕ᙮ 22ᐌᓴ ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᒥᑯᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᐁ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᐎᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐅ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᒪ: ᓀᔥᑕ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᓇᑐᒫᑲᓂᐎᑦ, ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᑦ, ᐁᐗᒀᓇ ᙭ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒪ᙮ 23ᑭ ᑮ ᐅᑎᓂᑳᐎᓇᐗᐤ ᐁ ᑮ ᑎᐸᐅᑲᐎᔦᒃ: ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᐅᑦ ᐊᑑᔅᑫᓛᑲᓂᒥᑯᐋᐗᒃ ᐃᓕᓕᐗᒃ᙮ 24ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᐁᑯᔑ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᓕᓕᐤ, ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᐃᔑ ᓇᑐᒫᑲᓂᐃᑦ, ᐁᑯᑕ ᑫ ᐎᒋᑕᔑᑫᒫᑦ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ᙮

ᑫ ᐃᑎᔅᐸᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐤ

25ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗᒃ ᐅᒋ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐃᑕᔓᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂ ᐎᑌᐤ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑯ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ᙮

26ᒥᓨᔑᓐ ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᐅᒪ ᐊᓄᒡ ᐁ ᐊᓕᒥᓯᓋᓂᐗᒃ, ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᒥᓨᔑᓐ ᐃᓕᓕᐤ ᐁᑯ ᐃᔑ ᑭᒋ ᐊᔮᑦ᙮ 27ᑭ ᐎᒋᒫᑯᐱᓱᓐ ᓈ ᐃᔅᑫᐤ? ᐁᑳᐎᓚ ᑯᒋᑖ ᑭᒋ ᐋᐸᐅᑲᐎᔭᓐ, ᑭᑦ ᐋᐸᐅᑳᐎᐤ ᓈ ᐃᔅᑴᐤ ᐅᒋ? ᐁᑳᐎᓚ ᓈᓇᑕᐌᓕᒻ ᐃᔅᑴᐤ᙮ 28ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐎᐎᔭᓀ, ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑮ ᒪᒋᑐᑌᓐ; ᑮᔥᐱᓐ ᓀᔥᑕ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ ᐅ ᓈᐯᒥᑌ, ᓇᒪᐎᓚ ᑮ ᒪᒋᑐᑕᒻ᙮ ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐅᑯ ᑐᐎᑳᓇᒃ ᑲᑕ ᐋᔭᐗᒃ ᐊᓕᒥᓯᐎᓂᓕᐤ ᐃᔮᓯᐎᓂᒃ: ᒫᑲ ᑭ ᒪᓈᒋᐃᑎᓇᐗᐤ᙮

29ᒫᑲ ᐅᒪ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ, ᓂᒋᔖᓂᑐᒃ, ᒐᑲᐙᔑᓋ ᑭᔑᑳᐗ: ᐃᑌᓕᑖᑾᓐ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᐎᒋᒃ ᑭᒋ ᐃᔑᓈᑯᓯᒋᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᑮ ᐎᐎᒋᒃ: 30ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒫᑐᒋᒃ, ᒫᓇ ᐱᑯ ᐁᑳ ᐁ ᒫᑐᒋᒃ; ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᒥᓕᐙᑕᑭᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑳ ᐁ ᒥᓚᐙᑕᑭᒃ; ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐅᑎᓂᑫᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑳ ᐁ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᒋᒃ; 31ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᐸᒋᑖᒋᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᐊᔅᑭᓕᐤ, ᐁᑳ ᐁ ᒪᒋ ᐋᐸᒋᑖᒋᒃ: ᐌᓴ ᐁ ᐃᔑᓈᑾᒃ ᐅᒪ ᐊᔅᑭ ᐌᐱᐸᓕᐤ᙮

32ᒫᑲ ᑭ ᓇᑕᐌᓕᒥᑎᓇᐗᐤ ᐁᑳ ᑫᒀᓐ ᑭᒋ ᐅᑕᒣᓕᑕᒣᒃ᙮ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐎᐎᑦ ᐹᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑎᐱᓚᐌᐎᓯᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑫ ᐃᔑ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ: 33ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐎᐎᑦ, ᐹᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒻ ᐊᓂᐃ ᐊᔅᑭᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᑫ ᐃᔑ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᐎᐗ᙮ 34ᐹᐱᑐᔥ ᓀᔥᑕ ᐃᔑ ᐋᔭᐗᒃ ᐊᓇ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᓀᔥᑕ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐤ: ᐃᔅᑴᐤ ᐁᑳ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᐹᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒬᐤ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐅᑦ ᐊᔮᓂᓕᒋ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ, ᑭᒋ ᐸᓓᑭᓯᑦ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᔭᐎᒃ ᓀᔥᑕ ᐅᑦ ᐊᒑᑯᒃ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᐹᐱᓯᔅᑫᓕᑕᒻ ᐊᓂᐃ ᐊᔅᑮᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ, ᑫ ᐃᔑ ᓇᐃᓚᐌᐋᑦ ᐅ ᓈᐯᒪ᙮

35ᐅᒪ ᒫᑲ ᓂᑦ ᐃᑣᓐ ᑭᒋ ᒥᓗᑐᑖᑯᔦᒃ; ᐁᑳ ᐁ ᐎ ᓇᒀᑎᑕᑾᒃ, ᒫᒋ ᐊᓂᒪ ᑳ ᒥᓨᔑᒃ ᐅᒋ, ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᐸᒦᔅᑕᐌᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ ᐁᑳ ᐁ ᐙᐙᓀᓕᑕᒣᒃ᙮

36ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓇᒪᐎᓚ ᒀᔭᔉ ᓂ ᑐᑕᐗᐤ ᓂᑦ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᒻ, ᐃᑌᓕᑕᑫ, ᑮᔥᐱᓐ ᑮ ᒥᔮᔥᑲᒥᓕᒋ ᐅᑦ ᐅᔥᑳᑎᓯᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁᑯ ᐁ ᐃᔑ ᓇᑕᐌᓕᑖᑾᓂᓕᒃ, ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᑐᑕᒻ ᐙ ᑐᑕᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᒪᒋᑐᑕᒻ: ᐁᑯᔑ ᑲᑕ ᐎᑭᑐᐗᒃ᙮ 37ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐗᔨᒋᑳᐸᐎᑦ ᐅᑌᐃᒃ, ᐁᑳ ᐁ ᓇᑕᐌᓕᑖᑯᓯᑦ, ᒫᑲ ᑳ ᑎᐯᓕᑕᒃ ᑎᐱᓚᐺ ᐅᑦ ᐃᑌᓕᑕᒧᐎᓐ, ᓀᔥᑕ ᐁ ᑮ ᐃᔑ ᓱᑫᓕᑕᒃ ᐅᑌᐃᒃ, ᑭᒋ ᑲᓂᐌᓕᒫᑦ ᐅᑦ ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᒪ, ᒥᓗᑐᑕᒻ᙮ 38ᐁᐗᑯ ᐅᒋ ᒫᑲ ᐊᓇ ᑳ ᐸᑭᑎᓈᑦ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ ᒥᓗᑐᑕᒻ; ᒫᑲ ᐊᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐸᑭᑎᓈᑦ ᐎᑭᑐᐎᓂᒃ ᐊᐙᓯᑌ ᒥᓗᑐᑕᒻ᙮

39ᐊᓇ ᑳ ᐅ ᓈᐯᒥᑦ ᒫᒫᒋᒀᐱᑎᑯ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᓕᐤ ᐃᔥᐱᔥ ᑫ ᐱᒫᑎᓯᓕᒋ ᐅ ᓈᐯᒪ; ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐅ ᓈᐯᒪ ᑮ ᓂᐱᓕᒋ, ᐸᑭᑎᓇᐤ ᑭᒋ ᐎᑭᒫᑦ ᐊᐌᓕᐗ ᑫ ᐃᑌᓕᒫᑴ; ᒫᑲ ᐱᑯ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ ᐃᔑ᙮ 40ᒫᑲ ᓇᐗᒡ ᒥᓜᓕᑕᒻ ᑮᔥᐱᓐ ᑫᔮᐸᒡ ᑫ ᐯᔭᑯᑴ, ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᓂᓚ: ᓂᑦ ᐃᑌᓕᑌᓐ ᓀᔥᑕ ᐁ ᐋᔭᐎᒪᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᐅᑦ ᐊᒑᑾ᙮