Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 7:25

ᑫ ᐃᑎᔅᐸᓐ ᐊᐌᓇ ᐁᑳ ᑳ ᐅᓈᐯᒥᑦ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᑭᑎᒫᑭᔅᑴᐤ

25ᐅᔥᑭᓂᑭᔅᑴᐗᒃ ᐅᒋ ᒫᑲ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐃᑕᔓᒥᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂ ᐎᑌᐤ ᑳ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑮ ᒥᓕᑯ ᔕᐌᓕᒋᑫᐎᓂᓕᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗ ᑭᒋ ᒀᔭᔅᑭᑎᑦ᙮