Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 8

ᑖᓂ ᑫ ᐃᑌᓕᑕᒪᓐ ᑫᒀᓐ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ ᒫᓂᑐᑳᓇᒃ

1ᐊᓂᐃ ᑫᒀᓇ ᒫᑲ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ ᒪᓂᑐᑳᓂᒃ, ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᒥᓯᐌ ᐁ ᐃᑕᔑᔭᒃ ᐁ ᐊᔮᔭᒃ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ᙮ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᑭᔅᑌᓕᒧᔅᑳᑫᒪᑲᓐ, ᒫᑲ ᓵᑭᐃᐌᐎᓐ ᑭᔅᑭᓄᐊᒫᑫᒪᑲᓐ᙮ 2ᑮᔥᐱᓐ ᒫᑲ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓂ ᑭᔅᑫᓕᑌᓐ ᑫᒀᓐ ᐁᑌᓕᑕᒧᑴ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᔥᑾ ᑫᒀᓕᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒻ ᑫ ᐃᔑ ᑭᔅᑫᓕᑕᑭᐸᓐ᙮ 3ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᓯᐋᑭᐋᑴ ᑭᒋᒪᓂᑐᐗ, ᐁᐗᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᑭᔅᑫᓕᒥᑯᑦ᙮

4ᒫᑲ ᐁ ᒥᒋᓈᓂᐗᒃ ᐊᓂᐃ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᒋᒃ ᐁ ᓵᓴᑭᐎᓕᐌᔅᑕᐙᑲᓂᐎᒋᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇᒃ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓈᓇᐤ ᒫᓂᑐᑳᓐ ᐁᑳ ᐙᔦᔥ ᐁ ᐃᑌᓕᑖᑯᓯᑦ ᐅᑕ ᐊᔅᑮᒃ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᐙᐙᒡ ᐁ ᐃᑖᑦ ᑯᑕᑳ ᑭᒋᒪᓇᑐ, ᐱᑯ ᐯᔭᒃ᙮ 5ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᒪᓂᑐᐗᒃ ᑳ ᐃᔑᓂᑳᑖᑲᓂᐎᒋᒃ, ᑮᔥᐱᓐ ᑭᒋᑭᔑᑯᒃ ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᔅᑮᒃ, ᐁ ᐃᑖᒋᒃ ᒪᓂᑐᐗᒃ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ, ᓀᔥᑕ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐗᒃ ᐁ ᒥᒉᑎᒋᒃ, 6ᒫᑲ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ ᐯᔭᑯ ᐱᑯ ᑭᒋᒪᓂᑐ, ᐊᓇ ᐌᐅᑖᐎᒫᐎᑦ, ᑳ ᐅᒋᐸᓕᑭ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᓀᔥᑕ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐊᓇ ᑳ ᐅᒋ ᐃᑖᔭᒃ᙮

7ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ ᐋᔭᐗᒃ ᐅᒣᓕᐤ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓂᓕᐤ: ᐌᓴ ᐋᑎᑦ, ᐁ ᑭᔅᑫᓚᒫᒋᒃ ᒪᓂᑐᑳᓇ, ᐱᓕᔥ ᐊᓄᒡ, ᒥᒋᐗᒃ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑫᒀᓕᐤ ᑳ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᓕᒋ ᒪᓂᑐᑳᓇ; ᓀᔥᑕ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐤ ᐁ ᓕᓚᒥᓯᒪᑲᓂᓕᒃ ᐎᓕᐱᑖᓂᐗᓂᓕᐤ᙮ 8ᒫᑲ ᒥᒋᒻ ᓇᒪᐎᓚ ᑭ ᑐᑖᑯᓇᐤ ᑭᒋ ᒥᓜᓕᒥᑕᒃ ᑭᒋᒪᓂᑐ: ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᒥᒋᓱᔭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᑭ ᒥᓗᑣᓈᓇᐤ; ᓀᔥᑕ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᒥᒋᓱᔭᒃ ᓇᒪᐎᓚ ᐊᐙᓯᑌ ᑭ ᒪᒋᑣᓇᓇᐤ᙮

9ᒫᑲ ᔮᒀᒥᓯᒃ ᐅᒪ ᑭ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᐎᓂᐗᐤ ᐁᑳ ᒦᔅᑲᐤ ᑭᒋ ᐸᑭᔑᐃᑯᒋᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᒋᒃ᙮ 10ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᐙᐸᒥᔅᑫ ᑳ ᐋᔮᔭᓐ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᐁ ᐊᐱᔭᓐ ᐁ ᒥᒋᓱᔭᓐ ᒪᓂᑐᑳᓂᐄ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᐅ ᒥᑐᓀᓕᑭᑲᓂᒃ ᐊᓇ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᑦ ᑲᑕ ᓱᑫᓕᑕᒻ ᑭᒋ ᒥᒋᑦ ᐊᓂᐃ ᑳ ᐸᑭᑎᓇᒫᓕᒋ ᒪᓂᑐᑳᓇ; 11ᓀᔥᑕ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑕᒧᐎᓐ ᑲᑕ ᐅᒋ ᓂᔑᐗᓈᑎᓯᐤ ᑭᒋᔖᓐ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᑦ, ᐊᓇ ᑳ ᑮ ᓂᐳᔅᑕᒪᑯᑦ ᙭ᑕ? 12ᒫᑲ ᐃᔅᐱ ᐅᒪ ᐃᔑ ᒣᒋᑐᑕᐌᑾᐎ ᑭᒋᔖᓂᐗᐗᒃ ᐁ ᒥᔣᑲᓂᑳᑕᒬᒃ ᐅ ᓕᓚᒥᓯᐎ ᒥᑐᓀᓕᒋᑲᓂᐗᐤ, ᑮ ᒪᒋᑐᑕᐙᐗᐤ ᙭᙮ 13ᐁᐗᑯ ᐅᒋ, ᑮᔥᐱᓐ ᒥᒋᒻ ᐅᒋ ᑐᑕᐗᑫ ᓂᒋᔖᓐ ᑭᒋ ᐗᓂᑐᑕᒃ, ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑳ ᒥᒋᐤ ᐎᔮᔅ ᐃᓕᑯᒃ ᑫ ᐊᔅᑭᐗᒃ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑐᑕᐗᒃ ᓂᒋᔖᓐ ᑭᒋ ᐗᓂᑐᑕᒃ᙮