Search form

ᓂᔥᑕᒻ ᑯᕆᓐᑎᐊᓇ 9

ᒀᔭᔅᑭᐃᑎᐎᓐ ᓀᔥᑕ ᑎᐱᑐᑕᒧᐎᓐ ᑳ ᑐᑕᒃ ᐊᑄᔅᑕᓪ

1ᓇᒪ ᓈ ᓂᓚ ᓂᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᓐ? ᓇᒪ ᓈ ᓂ ᑎᐯᓕᒥᑎᓱᓐ? ᓇᒪ ᓈ ᓂ ᑮ ᐙᐸᒪᐤ ᒋᓴᔅ ᙭ ᑭ ᑎᐯᓕᒋᑫᒥᓇᐤ? ᓇᒪ ᓈ ᑭᓚᐗᐤ ᓂᑦ ᐊᑑᔅᑫᐎᓐ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ? 2ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐃᐋᐸᔅᑕᓕᐎᔮᓂ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐅᒋ, ᑫᒋᓈᔥ ᓂᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᓐ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᒋ; ᐌᓴ ᐊᓇᒪ ᐁ ᑭᔅᑭᓄᐙᒋᒋᑳᑌᒃ ᓂᑦ ᐊᐸᔅᑕᓕᐎᐎᓐ ᐁᐗᑯ ᑭᓚᐗᐤ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᒃ᙮

3ᐁᐗᑯ ᐅᒪ ᐁ ᐃᔑ ᓇᔥᑴᐗᔑᒪᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᒥᒋᒃ᙮ 4ᓇᒪ ᓈ ᓂᑦ ᐋᔮᓈᓐ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋ ᒥᒋᓱᔮᒃ ᓀᔥᑕ ᑭᒋ ᒥᓂᑴᔮᒃ? 5ᓇᒪ ᓈ ᓂᑦ ᐋᔮᓈᓐ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ, ᑭᒋ ᐸᐸᒧᑕᐊᑭᑦ ᐎᒋᔖᓂᔅᑴᒥᒪᐤ, ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐃᔅᑴᐤ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᐸᔅᑕᓚᒃ, ᓀᔥᑕ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐎᒋᔖᓇ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᓀᔥᑕ ᓯᐸᔅ? 6ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᐹᕐᓇᐸᔅ ᐱᑯ, ᓇᒪ ᓈ ᓂᑦ ᐋᔮᓈᓐ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᑭᒋ ᐳᓂ ᐊᑑᔅᑫᔮᒃ? 7ᐊᐌᓇ ᐎᔅᑳᑦ ᓀᑕᐎ ᓇᑐᐸᓕᑦ ᐎᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᐁ ᑎᐸᐊᒃ? ᐊᐌᓇ ᐌᔑᑕᑦ ᔓᒥᓋᑎᒃ ᓂᑕᐎᑭᒋᑲᓂᓕᐤ, ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᒫᒋᒡ ᐁ ᐃᔑ ᒥᓂᔑᐗᓂᓕᐤ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᐊᐌᓇ ᐁᔕᒫᑦ ᐊᐗᒀᓇ ᓀᔥᑕ ᐁᑳ ᒫᒋᐙᑦ ᐅ ᒍᒍᔑᒫᐳᓕᐤ ᐋᐗᑳᓇ?

8ᐃᓕᓕᒃ ᓈ ᓂᑦ ᐃᔑ ᐋᔭᒥᓐ? ᓀᔥᑕᐱᑯ ᓇᒪ ᓈ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐃᑗᒪᑲᓐ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ? 9ᐌᓴ ᐃᑕᓯᓇᐃᑳᑌᐤ ᒧᓯᔅ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ, ᐁᑳᐎᓚ ᑭ ᑳ ᑭᐳᑐᓀᐱᑕᐤ ᒥᔅᑐᔅ ᑳ ᐱᒥᒫᒫᑐᑯᔥᑲᐙᑦ ᒪᑖᒥᓇ᙮ ᑭᒋᒪᓂᑐ ᓈ ᐸᐹᒣᓕᒣᐤ ᒥᔅᑐᓴ? 10ᓀᔥᑕᐱᑯ, ᒥᑐᓂ ᓈ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ ᐃᑗᐤ? ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐅᒋ, ᑭᔅᑎᓈᒡ, ᐅᒪ ᑮ ᒪᓯᓇᐃᑳᑌᐤ; ᐊᓇ ᑳ ᐱᑯᐱᒋᑫᑦ ᑭᒋ ᐱᑯᐱᒋᑫᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᒃ, ᐊᓇ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐸᐸᑲᒶᔅᑯᔑᑫᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓇᒃ ᑭᒋ ᐊᓯᒋ ᐋᔭᐙᑦ ᐅᑦ ᐊᔅᐯᓕᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 11ᑮᔥᐱᓐ ᑳ ᓂᑕᐎᑭᑕᒫᑕᑾᒃ ᐊᒑᑯᐎ ᑫᒀᓇ, ᐌᓴ ᒥᔅᑕᐃ ᓈ ᑭᒋ ᒪᓂᔕᒫᒃ ᑭᑦ ᐊᔅᑭᐎ ᑫᒀᓂᐙᐗ? 12ᑮᔥᐱᓐ ᑯᑕᑭᔭᒃ ᐊᓯᒋ ᑮ ᑎᐯᓕᒥᑖᒃ, ᓇᒪ ᓈ ᓂᓚᓈᓐ ᓇᐗᒡ?

ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᐋᐸᒋᑖᓈᓐ ᐅᒪ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ; ᒫᑲ ᓂ ᐎᓴᑭᒧᔑᑖᓈᓐ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓇ, ᐁᑳ ᑭᒋ ᑭᐱᒋᑕᐗᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭᙮ 13ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐋᔭᒥᐋᐎ ᓄᒋᑖᒋᒃ ᐸᓓᑭ ᑫᒀᓇ ᐁ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᐋᔭᒥᐁᐎᑲᒥᑯᒃ ᑳ ᐃᑕᑾᓂᓕᑭ? ᐊᓂᑭ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐋᐸᑎᓯᒋᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ ᐁ ᐋᔮᒋᒃ ᐸᔅᑭ ᑳ ᐸᑭᑎᓂᑳᑌᓕᒃ ᐸᑭᒋᑲᓈᐱᔅᑯᒃ? 14ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᑳ ᐃᔑ ᐅᓚᑭᑕᒃ ᐅᑎᐯᓕᒋᑫᐤ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᐎᑕᒫᑫᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ ᑭᒋ ᐅᒋ ᐱᒫᑎᓯᒋᒃ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᓕᐤ᙮

15ᒫᑲ ᓂᓚ ᓇᒪᐎᓚ ᓂ ᑮ ᐅᒋ ᐋᐸᒋᑖᓐ ᐅᐅ ᑫᒀᓇ: ᓇᒪ ᓀᔥᑕ ᐅᐅ ᓂ ᑮ ᒪᓯᓇᐁᓐ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑐᑕᒫᑲᐎᔮᓐ: ᐌᓴ ᐊᐙᓯᑌ ᑲᑕ ᒥᓨᔒᓄᐸᐤ ᑭᒋ ᓂᐱᔮᓐ, ᐃᔥᐱᔥ ᐊᐌᓇ ᐃᓕᓕᐤ ᑭᒋ ᐋᑕᐌᓕᑖᑯᑕᒃ ᓂ ᒫᒪᑖᑯᒧᐎᓂᓕᐤ᙮ 16ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁ ᐙᐎᑕᒫᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᓇᒪᐎᓚ ᑫᒀᓐ ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑫ ᐅᒋ ᒫᒪᑖᑯᒧᔮᓐ: ᐌᓴ ᐅᒋᑕᐤ ᓂ ᑐᑌᓐ; ᐁᐁ, ᓂ ᑳ ᑲᒀᑕᓰᓐ, ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐙᐎᑕᒫᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ᙮ 17ᐌᓴ ᑮᔥᐱᓐ ᓂᓚ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᐅᒪ ᐁ ᑐᑕᒫᓐ, ᓂᑦ ᐋᔮᓐ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ: ᒫᑲ ᑮᔥᐱᓐ ᐁᑳ ᐁ ᐃᑌᓕᑕᒫᓐ ᓂᓚ, ᑭᒋ ᒫᑎᓇᒫᑫᔮᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᓂ ᑮ ᐸᑭᑎᓇᒫᑲᐎᓐ᙮ 18ᑫᒀᓐ ᒫᑲ ᓂ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓐ? ᑖᐺ ᐅᒪ, ᐃᔅᐱ ᐙᐎᑕᒫᓀ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ, ᑭᒋ ᐙᐎᑕᒶᒃ ᐅ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᙭ ᐁᑳ ᐁ ᑎᐸᐊᒫᑲᐎᔮᓐ ᐁᑳ ᑭᒋ ᒪᒋᐋᐸᒋᑖᔮᓐ ᓂ ᑲᔥᑭᐅᐎᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓂᒃ᙮

19ᐌᓴ ᐋᑕ ᐁᑳ ᐊᐌᓇ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑦ, ᐁᓕᐌᒃ ᒫᑲ ᓂ ᑮ ᐃᔑᐃᑎᓱᓐ ᑭᒋ ᐊᑑᔅᑲᐗᑭᒃ ᒥᓯᐌ, ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐊᑭᒃ ᓇᐗᒡ ᒥᒉᑦ᙮ 20ᑭᑭ ᒎᐗᒃ ᓂ ᑮ ᒎᐎᓐ ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐊᑭᒃ ᒎᐗᒃ; ᑭᑭ ᐊᓂᑭ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ ᐁ ᐃᑖᔮᓐ, ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐊᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐃᑖᒋᒃ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒃ: 21ᑭᑭ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒋᒃ, ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᔮᓐ ᑭᒋᒪᓂᑐᒃ ᐃᔑ, ᒫᑲ ᐁ ᑎᐯᓕᒥᑯᐗᒃ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓐ ᙭, ᑭᒋ ᐃᔑ ᑲᔥᑭᐊᑭᒃ ᐊᓂᑭ ᐁᑳ ᑳ ᐅᑦ ᐅᓚᔓᐌᐎᓂᒋᒃ᙮ 22ᑭᑭ ᐊᓂᑭ ᑳ ᓕᓚᒥᓯᒋᒃ ᓂᓚ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑮ ᓂᓚᒥᓯᓐ: ᒥᓯᐌ ᑐᐎ ᓂ ᓄᑯᐃᑎᓱᔅᑕᐗᐗᒃ ᒥᓯᐌ ᐃᓕᓕᐗᒃ, ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐃᔑ ᐋᑎᑦ ᑭᒋ ᑲᔥᑭᐊᑭᒃ᙮

23ᐅᒪ ᓀᔥᑕ ᓂ ᑐᑌᓐ ᒥᓗᐋᒋᒧᐎᓐ ᐅᒋ, ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᓇᒫᓐ ᐊᓯᒋ ᑯᑕᑭᔭᒃ᙮ 24ᓇᒪ ᓈ ᑭ ᑭᔅᑫᓕᑌᓇᐗᐤ, ᐊᓂᑭ ᑳ ᑲᑴᒋᔅᑲᑎᑐᒋᒃ, ᒥᓯᐌ ᐱᒥᐸᐗᒃ, ᐯᔭᒃ ᒫᑲ ᐱᑯ ᐅᑎᓇᒻ ᐸᔅᑭᓚᐌᐎ ᑎᐸᐊᒫᑯᓯᐎᓂᓕᐤ? ᐁᑯ ᐃᔑ ᐱᒥᐸᑖᒃ, ᑭᒋ ᑮ ᐅᑎᓇᒣᒃ᙮ 25ᓀᔥᑕ ᒥᓯᐌ ᑕᑐ ᐊᐌᓇ ᑳ ᑯᒋᐸᔅᑭᓛᑫᑦ ᒥᓯᐌ ᑫᒀᓕᐤ ᐯᑳᒡ ᐊᐸᒋᑕᐤ᙮ ᐎᓚᐗᐤ ᒫᑲ ᑐᑕᒶᒃ ᑭᒋ ᐅᑎᓇᑭᒃ ᐸᔅᑭᓚᐌᐎ ᐊᔅᑐᑎᓂᓕᐤ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᓂᓕᒃ; ᒫᑲ ᑭᓚᓈᓇᐤ ᐊᓂᒪ ᐁᑳ ᑫ ᓂᔑᐗᓈᑕᒃ᙮ 26ᐁᐗᑯ ᐌᒋ ᐃᔑ ᐱᒥᐸᑖᔮᓐ ᓂᓚ, ᓇᒪᐎᓚ ᐁᑳ ᐁ ᑫᒋᓇᐅᔮᓐ; ᐁᑯ ᓀᔥᑕ ᐁᔑ ᓄᑎᓂᑫᔮᓐ, ᓇᒪᐎᓚ ᑖᐱᔅᑯᒡ ᐊᐌᓇ ᐁ ᐅᑖᒪᐊᒃ ᐁ ᓗᑎᓂᓕᒃ: 27ᒫᑲ ᓂ ᑎᐯᓕᑌᓐ ᓂᔭᐤ, ᓂ ᔕᑯᒋᑖᓐ ᒫᑲ; ᑫᑲ ᓂᑯᑐ ᐃᑭᒃ, ᐃᔅᐱ ᑮ ᑲᑫᔅᑭᒪᑭᒃ ᑯᑕᑭᔭᒃ, ᓂᓚ ᑫᒋᐙᒃ ᑭᒋ ᐌᐱᓂᑳᐎᔮᓐ᙮